HYZMAT BIODEGRADABLE GAPLAMAK

Gitmeli gaplama çözgüdi: Durnukly iş üçin bir bitewi biodegrirlenip bilinýän gaplama çözgüdi.

Iýmit we içgiler üçin biodegrirlenip bilinýän gaplama

“Tuobo Packaging” öňdebaryjylardan biridirazyk kagyz gaplaýyş zawodlary, Hytaýda öndürijiler we üpjün edijiler.Biziň maksadymyz, esasan restoranlara, myhmanhanalara, kafelere we beýleki azyk hyzmatlaryna elýeterli biodegrirlenip bilinýän iýmit gaplamalaryny bermek.Eko syýahatyňyz bu ýerde müşderileriňizi üýtgetmek bilen başlar'“Tuobo Packaging” bilen biodegrirlenip bilinýän materiallara tejribe, gazylyp alynýan ýangyçdan bir gezek ulanylýan plastmassa ekologiýa taýdan arassa alternatiwalar, daşky gurşawy goramak baradaky borçnamalaryňyzy tapawutlandyrýar we habar berýär.

Her markanyň, beýleki bäsdeşlerden tapawutlanmak üçin özboluşly bolmagyny isleýändigine düşünýärisýörite biodegrirlenip bilinýän gaplamaçözgütler, daşky gurşawa ygrarlylygyňyzy görkezmek bilen markaňyz görüner we kesgitlener.

Dizaýn we çap etmekde baý tejribe toplap, “Tuobo Packaging” -e ähli ululykdaky azyk we içgi hyzmat kärhanalaryna önüm markasynyň güýjüni bermekde ynanyp bilersiňiz -býudjetine garamazdan.Hünärmen önüm öndürmek toparymyz, işiňize laýyklaşdyrylan gaplama ýasamaga kömek edip biler.

käseler we gapaklar

Biodegrasiýa edilip bilinýän käselerimiz, önümleriň daşky gurşawa täsirini azaltmak üçin döredilen içgiler we doňdurylan desertler üçin hyzmat edýän bir gezeklik käseleriň ajaýyp görnüşini öz içine alýar.

gutular

Biodegrirlenip bilinýän gutynyň gaty gurluşlary, dürli gowrulan gowrulan bahalar, naharlar, naharlar, burger toplumlary we hatda tortlar goňur nahar gutusyna laýyk gelýän dürli tagamlara hyzmat etmegi amatly edýär.

gap-gaçlar

Howpsuz syýahat we aňsat arassalamak üçin öndürilen bu bir gezeklik naharhana gaplaryny hödürleýäris.Dürli ululykda bar, çalt nahar restoranlarynda, supermarketlerde we naharhanalarda ulanylyp bilner.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Odeörite biodegrable konteýnerler

Getirilende ýa-da iýmit we içgiler üçin ajaýyp, iýmit gaplarymyz iýmit bitewiligini goraýar we ýylylygyň saklanmagyna we iýmitiň görkezilmegine kömek edýär, Çalt naharlar, salat, naharlar we içgiler üçin iň oňat gaplama çözgüdi.

Biobase we ýöriteleşdirilen gaplama

Biobase we ýöriteleşdirilen gaplama

Ajaýyp önüm laýyklygy we goragy

Custöriteleşdirilen reňk we dizaýn

Nagyşlamak we çykarmak

Sanjym galyplaýyş prosesi sebäpli inçe jikme-jiklikler

Ackapylýan we höwürtgeleýän gaplama

Gözleýän zadyňyzy tapmaýarsyňyzmy?

Jikme-jik talaplaryňyzy bize aýdyň.Iň oňat teklip berler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Tuobo gaplamasy bilen näme üçin işlemeli?

Biziň maksadymyz

Tuobo Packaging, gaplamak önümleriňiziň bir bölegidigine ynanýar.Has gowy çözgütler has gowy dünýä alyp barýar.Müşderilere ajaýyp hyzmat we goldaw bermek bilen buýsanýarys.Önümlerimiz müşderilerimize, jemgyýete we daşky gurşawa peýdaly diýip umyt edýäris.

Omörite çözgütler

Siziň işiňiz üçin dürli kagyz konteýner görnüşleri bar we ýene 10 ýyllyk önümçilik tejribesi bilen dizaýnyňyza ýetip bileris.Siziň we müşderileriňiziň göwnünden turjak adaty marka kuboklary öndürmek üçin siziň bilen ýakyndan işleşeris.

Ekologiýa taýdan arassa önümler

Tebigy iýmit, institusional iýmit hyzmaty, kofe, çaý we başgalar ýaly pudaklara hyzmat etmek, Durnukly, gaýtadan işlenip bilinýän, kompostable ýa-da biodegrirlenip bilinýän materiallardan başlap, size plastmassany gowy gazmaga kömek etjek çözgüt bar.

未 标题 -1

Uly ýa-da kiçi bolsun, dünýädäki işewürler üçin ekologiýa taýdan amatly gaplama görnüşini döretmekden ýönekeý bir maksat aldyk we Tuobo Packaging-i çalt ulaldyp, dünýäniň iň uly, iň ygtybarly durnukly gaplaýyş üpjün edijileriniň birine öwürdik.

Customöriteleşdirilen gaplama opsiýalarynyň dürli görnüşini hödürleýäris we müşderileriň köpüsi gaplamalaryny şahsylaşdyrmak üçin hilimizden, içerki dizaýnymyzdan we paýlaýyş hyzmatlarymyzdan peýdalanýarlar.

Işiňiz arkaly sagdyn dünýäni tanadanyňyz üçin sag boluň.Biz siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Biodegradable gaplama näme?

Biodegrasiýa edilip bilinýän mikroorganizmler (bakteriýalar we kömelekler) tarapyndan tebigy taýdan dargap bilýän we ekosistema siňip bilýän islendik maddany aňladýar.
Haçan-da bir zat dargasa, onuň asyl bölekleri biomassa, kömürturşy gazy we suw ýaly has ýönekeý böleklere bölünýär.Bu amal kislorod bilen ýa-da bolmazdan bolup biler, ýöne kislorod bilen az wagt alýar, howlyňyzdaky bir ýaprak bir möwsümiň dargamagy ýaly.
Bu kesgitleme boýunça, agaç gutudan başlap, sellýuloza esasly örtüge çenli islendik zat biodegrirlenip bilner.Olaryň arasyndaky tapawut, biodegrirlenmek üçin zerur wagtdyr.

Bilýärdiňizmi?

Satyn alnan her tonna gaýtadan işlenen halta tygşytlaýar:

2.5

Bir barrel nebit

4100 KW

Elektrik sagatlary

7000

Suw gallonlary

3

Poligonyň kub howlylary

17

Agaçlar

Biodegradable gaplamanyň artykmaçlyklary näme?

Alma gabygy biodegrirlenip bilner, plastik halta onlarça ýyllap dowam eder - ikisi hem azyk gaplap bilse-de, poligonlara äkidilýär, zyýanly himiki maddalary syzýar we ummanlary hapalap biler.Şonuň üçin biodegrirlenip bilinýän plastmassa gaplamanyň artykmaçlyklary daşky gurşaw, planetanyň geljegi we azyk senagatynyň durnuklylygy üçin aýdyňdyr:

Galyndylary azaldýar

Galyndylary azaldýar

Kagyz ýa-da PLA ýaly biodegrirlenip bilinýän gaplamalar, tebigy galyndylary azaltmak üçin potensial peýdasy bolan tebigy we doly biodegrasiýa edip biler.

Çalt wagtda tebigata gaýdyp gelýär

Çalt wagtda tebigata gaýdyp gelýär

Biodegrirlenip bilinýän şahadatnama, bir ýylyň içinde ýa-da bary-ýogy 3-6 aýyň içinde bozular.Mysal üçin, kagyz çalt peselýär we aňsat we täsirli gaýtadan işlenip bilner.

Sagdyn çözgüt

Sagdyn çözgüt
Umuman alanyňda, biodegrirlenip bilinýän gaplamalar iýmit üçin ajaýyp, sebäbi ol zäherli we tebigy däl, şonuň üçin iýmit we iýmitiň ähli görnüşleri üçin has amatly gaplama çözgüdi bilen üpjün edýär.

Marka binasy

Marka binasy
Kompaniýa hökmünde göz öňünde tutulan çykdajy diňe önüm däl, eýsem kärhananyň marka bahasydyr.Biodegrirlenip bilinýän gaplama, daşky gurşaw meselelerine müşderilere jogapkärçiligiňizi bildirip biler.

Size hödürläp biljek zatlarymyz…

Iň gowy hil

Kagyz käseleri we iýmit gaplaryny öndürmekde, dizaýn etmekde we ulanmakda baý tejribämiz bar.

Bäsdeşlik bahasy

Çig malyň bahasyndan düýpgöter artykmaçlygymyz bar.Şol bir hil boýunça biziň bahamyz, adatça, bazardan 10% -30% arzan.

Satuwdan soň

3-5 ýyl kepillik syýasaty berýäris.Biziň ähli çykdajylarymyz hasabymyzda bolar.

Eltip bermek

“Air Express”, deňiz we hatda gapy-gapy hyzmaty bilen eltip bermek üçin iň gowy iberiji ekspeditorymyz bar.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Biodegradable we Compostable arasynda näme tapawut bar?

Osthli kompost elementleri biodegrirlenip bilner, ýöne biodegrirlenip bilinýän zatlaryň hemmesi kompost bolup bilmeýär.Biodegrirlenip bilinýän elementiň kompostable hasaplanmagy üçin bir kompost siklinde döwülmeli.Şeýle hem zäherlilik, dargamak we emele gelen kompostyň fiziki we himiki täsiri bilen baglanyşykly belli bir standartlara ýetmeli.

Kompostda biodegrasiýa prosesini haýsy şertler döredýär?

Atylylyk, çyglylyk, kislorod we mikroorganizmler.Materialy ownuk böleklere bölmek, zaýalanmak prosesinde hereket etmäge kömek eder.Has çuňňur öwrenmek isleýän zadyňyz bolsa, bu mowzuga has giňişleýin göz aýlamagy maslahat berýäris.

Näme üçin biodegradable gaplamany ulanmaly?

Dünýä ilatynyň partlamagy we sarp edijilik önümleriň has köp öndürilmegine we paýlanmagyna itergi berýändigi sebäpli dünýädäki ummanlarda we poligonlarda galyndylaryň mukdary artýar.

Eko-krizisiň çözgüdi ýok.Köp taraply çemeleşmäni talap edýär we biodegrirlenip bilinýän gaplamalar planetamyzy halas etjek birnäçe taktikadyr.

Iýmit önümlerim üçin ekologiýa taýdan arassa Custom Packaging gerek.Önümlerim bu gutularda howpsuz bolarmy?

Elbetde.Biz diňe bir ekologiýa taýdan arassa gaplamalara üns bermän, eýsem söwda önümlerini optimallaşdyrmak üçin iýmit önümleriňizi goramak üçin ygtybarly, ygtybarly we berk gutular bilen üpjün edýäris.

Markamyň adyny Biodegradable gutularda çap edip bilersiňizmi?

Elbetde.Customörite gaplama çözgütleri hödürlemek bilen meşhur.

Köp sargyt alýarsyňyzmy?

Hawa, köp sargyt edýäris.Toparymyz bilen baglanyşyp, talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.