Kagyz kubogynyň beýleki esbaplary

Custöriteleşdirilen doňdurma kagyz kuboklary bilen marka habardarlygyny dörediň - Köpçülikden tapawutlanyň!

Has gowy kofe tejribesini üpjün etmek üçin ýokary hilli kofe käse esbaplaryny hödürledik.

Ajaýyp gapakkäsäni täsirli möhürlemek, kofeniň iň gowy temperaturasyny we täzeligini saklap biler.

Amaly käse eýesikäsäniň süýşmeginiň we tötänleýin aşmagynyň öňüni almak üçin durnukly binýady üpjün edip biler.

BiziňkiKagyz haltalarydaşky görnüşi ygtybarly goraýar, şonuň üçin dökülmekden gorkman, kofe käsesini aňsatlyk bilen göterip bilersiňiz.

Ahyryndakagyz sypallaryTebigy gurşaw bilen kofe içmäge mümkinçilik berýän ekologiýa taýdan arassa warianty üpjün ediň.

Bu esbaplar iň oňat ulanyjy tejribesini üpjün etmek üçin seresaplylyk bilen düzülendir.Öýde ýa-da daşarda bolsun, bu kofe käse esbaplary iň gowy saýlawyňyzdyr.

Dürli ululykda bar

Zawodyň bahasyndan elmydama sitata alyň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
nyşan (2)

Kagyz kubogy

Kofäňizi amatly göterip bilmezligiňiziň oňaýsyzlygy bilen sizi biynjalyk edip gördüňizmi?Indi size çözgüt getirdik - täze Kofe käsesiniň gapagy!

Kofe käsämiziň gapagy, kofäni dadyp görmek üçin iň oňat ýoldaşdyr.Seresaplylyk bilen taýýarlanylandan soň, kofe käsämiziň gapagy, gapagyň möhürlenmeginiň we berkliginiň ajaýyp utgaşmasyny üpjün etmek üçin ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Indi kofeniň käseden dökülmegi ýa-da gapagy boş bolany sebäpli dökülmegiň utanjy hakda alada etmegiň zerurlygy ýok.

Mundan başga-da, kofe käsämiziň gapagy köp innowasiýa funksiýalaryna eýedir.Designörite taýýarlanan içgi dizaýny, her kofe içen lezzetli tagamdan aňsatlyk bilen lezzet almaga mümkinçilik berýär.Sypal agzynyň amatly dizaýny, ýolda kofeni aňsatlyk bilen dadyp görmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, käsämiziň gapagy sowadylmazdan ozal birnäçe sagatlap temperaturany saklap biljekdigini üpjün edip, termiki garşylyk dizaýnyny başdan geçirdi!

Gapak (PP)

Mukdary / sany

Reňk

80mm

10,000

Ak / gara / dury

90mm

10,000

Ak / gara / dury

Diňe bu bilen çäklenmän, kofe pursatlaryňyzy aýratynlyk we janlylyk bilen dolduryp, saýlamagyňyz üçin dürli moda we şahsylaşdyrylan stilleri we reňkleri hödürleýäris.Kofe käsäňize ajaýyp gabat gelmek üçin öz stiliňizi saýlap bilersiňiz.Kofe käsämiziň gapagyny saýlamak diňe bir amaly önüm däl, eýsem durmuş ýörelgesidir.Kofe gapagymyz her gün kofe wagtyňyza ýoldaş bolsun, size çäksiz rahatlyk we amatlylyk getirer.

Tiz bol we çäre gör!Kofe käsämiziň gapagyny satyn alyň, tagamy we amatlylygy bilelikde ýaşasyn we ajaýyp kofe pursatyndan lezzet alyň!

 

IMG 875

Kagyz kubogynyň eýesi

Gyzgyn kofe ýa-da buz içgileri göterip bolmaýan halatynda köplenç kynçylyklara duş gelýärsiňizmi?Indi, siziň üçin kubok eýeleriniň täze tapgyryny hödürleýäris!

Kubok eýelerimiz size durnukly, amatly we amatly nahar iýmek üçin niýetlenendir.Bir käse gyzgyn kofe, sowuk içgi ýa-da lezzetli süýt çaýy bolsun, käse eýelerimiz siziň käsäňize laýyk gelýär we ajaýyp goldaw berýär.

Kubok eýeleriniň dürli aýratynlyklary, öz islegleriňize görä saýlamaga mümkinçilik berýär.Bizde iş wagty ýa-da dynç alyş wagty bolsun, ýekeje käse ulanmak üçin amatly deşikli käse saklaýjymyz bar.Iki deşikli käse eýelerimiz, iki dürli tagamly içgiler bilen lezzet almagy aňsatlaşdyrýar.Mundan başga-da, dostlarymyz üçin dürli içgileriň dürli tagamlaryny dadyp görmek üçin has amatly dört deşik, alty deşik we sekiz deşikli käse saklaýjylarymyz bar.

Kubok eýelerimiz çydamlylygy we berkligi üpjün etmek üçin ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Kubok saklaýan ýerimizde, ulanylanda käsäniň süýşmeginiň öňüni almak, has ygtybarly ulanyjy tejribesini üpjün etmek we nahar iýmek tejribäňizi has amatly we lezzetli etmek üçin özboluşly süýşme garşy dizaýny bar.

Ofisde, öýde ýa-da syýahatda bolsaňyzam, käse eýelerimiz size ajaýyp nahar tejribesini getirip bilerler!

Içýän içgiňiziň hili we amaly bolmagy üçin zerur käse eýesiniň aýratynlyklaryny satyn almak üçin baglanyşyga basyň!

IMG_20230509_134215

Kubok eýeleriniň artykmaçlyklary we aýratynlyklary

Kubok eýeleriniň köp maksatly we ähmiýeti

IMG_20230509_134337

Weeňil we göçme kagyz käse eýesi kofe, içgiler ýa-da beýleki içgilerden aňsatlyk bilen lezzet almaga mümkinçilik berýär we islän wagtyňyz we ýeriňizde kanagatlandyryp bilersiňiz.

Kagyz käsäni saklaýjy, ekologiýa taýdan arassa we hapalanmaz we saglygyňyzy we howpsuzlygyňyzy üpjün etmek üçin arassaçylyk standartlaryna laýyk gelýän ýokary hilli kagyz materiallaryndan ýasalýar.

Kubok eýesiniň kagyz käsäniň durnuklylygyny pugta saklap bilýän, käsäniň egilmeginiň ýa-da aşmagynyň öňüni alyp bilýän we galyndylary we oňaýsyzlyklary azaldyp bilýän gözenekli dizaýny bar.

Kofe içmek

Kofe dükanynyň daşynda aýlanyp ýörseňizem ýa-da maşyn sürseňizem, kagyz käsesi eýesi Kofe käsäňizi durnukly saklap biler, dökülmeginden we ýanmazlygyndan we kofeni has amatly we ygtybarly edip biler.

Partiýa çäreleri

Maşgala ýygnanyşyklary, doglan gün dabaralary ýa-da kompaniýa çäreleri bolsun, gözenekli kagyz käse eýeleri myhmanlara we gatnaşyjylara amatlylyk we rahatlyk berip, köp içgileri aňsatlyk bilen alyp bilerler.

Restoran ulanylyşy

Çalt nahar zynjyrlarynda, kafelerde we restoranlarda kagyz käse eýeleri naharhana pudagynda möhüm enjamlardyr.Hyzmatyň netijeliligini ýokarlandyryp, müşderiniň garaşýan wagtyny azaldyp, içgileriň hilini üpjün edip biler.

 

 

IMG_20230509_134348

Kagyz sumkasy

Customöriteleşdirilen Kraft kagyz haltalarymyz ýokary hilli Kraft kagyz materiallaryndan ýasalýar.Ajaýyp senetçilik we berk hil gözegçiligi arkaly her halta ajaýyp hil we çydamlylyga eýe.

Kraft kagyz haltalary köp sanly plastik paketiň ýerini aldy.Kraft kagyz önümleri çalt nahar, gyzgyn we ýagly tagamlar we köp önümler üçin has amatlydyr.Beýleki gaplaýyş haltalary bilen deňeşdirilende, Kraft kagyz haltalarymyz howpsuzlygyň, ýylylyga garşylygy, deformasiýa garşylygy, howanyň gowy geçirijiligi we amaly artykmaçlyklaryna eýedir.Kraft kagyz haltalarymyzda akartma we boýag ýok, şonuň üçin has ygtybarly.Şeýle hem iýmitleri mikrotolkunly peçde gyzdyrmak üçin ulanylyp bilner.Kagyz kagyz haltalarynda "plastmassa" ýa-da başga ys ýok;Adam derisiniň taktil duýgusy polietilenden has amatlydyr.

Mugt dizaýn, mugt nusgalar we 1-den 1-e çenli 24 sagatlyk aýratyn hyzmaty öz içine alýan zaýalanýan kagyz haltalarynyň ýöriteleşdirilen hyzmatyny berip bileris.

Kraft kagyz haltalarynyň artykmaçlyklary we aýratynlyklary

Qualityokary hilli materiallar

Ulanylýan Kraft kagyz materiallarymyz, sumkalaryň uzak wagtlap aňsat zaýalanmazdan ulanylmagyny üpjün etmek üçin könelişme garşylygy, suw geçirmeýän we ýyrtyk çydamlylyk aýratynlyklaryna eýedir.

Omörite dizaýn

Torbanyň marka keşbiňizi ajaýyp görkezip biljekdigini üpjün etmek üçin müşderiniň zerurlyklaryna, ululygyna, reňkine, çap edilmegine we bezegine esaslanýan şahsy dizaýny goldaýarys.

Daşky gurşawy goramak we durnuklylyk

Kraft kagyzy gaýtadan işlenip we zaýalanyp, daşky gurşawyň talaplaryna laýyk gelýän tebigy materialdyr.Daşky gurşawa jogapkärdigiňizi görkezmek üçin Kraft kagyz haltalarymyzy ulanyň.

Customöriteleşdirilen Kraft kagyz haltalarymyz ýokary hilli Kraft kagyz materiallaryndan ýasalýar.Ajaýyp senetçilik we berk hil gözegçiligi arkaly her halta ajaýyp hil we çydamlylyga eýe.

 

Kagyz sypal

Ekologiýa taýdan arassa, howpsuz, döredijilikli we amaly kagyz sypallaryny saýlaň.Greenaşyl durmuşy bilelikde ösdüreliň we ýer üçin jogapkärçiligimizi ýerine ýetireliň.Her içgä has köp söýgi we ideg etmek üçin kagyz sypalyny saýlaň!

 

 

Kagyz sypalynyň artykmaçlyklary we aýratynlyklary

Daşky gurşawyň durnuklylygy

Daşky gurşawy goramaga goşant goşmak üçin kagyz sypallaryny saýlaň!Kagyz sypallarymyz, bütinleý biodürlüp bilinýän we daşky gurşawa hapalanmaýan tebigy pulpa materiallaryndan ýasalýar.Geliň bilelikde ýaşyl durmuşy gujaklap, dowamly kagyz sypallaryny saýlalyň!

Howpsuzlyk we Saglyk

Saglyk sypaldan başlaýar!Kagyz sypallarymyz zäherli we zyýansyzdygyny anyklamak üçin berk arassaçylyk synaglaryndan we önümçilik amallaryndan geçýär, bu bolsa rahatlyk bilen içmek tejribesinden lezzet almaga mümkinçilik berýär.Plastiki sypallaryň goýberip biljek zyýanly maddalary barada alada etme, maşgalaňyzyň saglygy üçin kagyz sypallaryny saýlaň.

Döredijilik dizaýny

Şahsylaşdyrma, üýtgeşik!Dürli tagam islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dürli reňklerde, nagyşlarda we uzynlykda kagyz sypallaryny hödürleýäris.Oturylyşyk ýa-da işewürlik çäresi bolsun, kagyz sypallarymyz ajaýyp içgilerden lezzet almaga mümkinçilik berýän döredijiligiňize we gyzyklylygyňyza goşant goşup biler.

Köp funksional we amaly

Kagyz sypallary diňe suw siňdiriji gural däl!Kagyz sypallarymyz suw, alkogolsyz içgiler, kofe, süýt çaýy we başgalar ýaly dürli içgiler üçin ulanylyp bilner. Şol bir wagtyň özünde, kagyz sypallary hem belli bir basyşa çydap biler, bu bolsa buz içgileri ýa-da süýt önümleri ýaly agyr içgilerden lezzet almaga mümkinçilik berer.Köp funksional we amaly, size has amatlylyk we lezzet getirýär.

Käbir QS müşderiler tarapyndan köplenç duş gelýär

Ulagyň haýsy görnüşlerini goldap bolar?

1. Deňiz gatnawy: Deňiz gatnawy, köpçülikleýin harytlary daşamak üçin amatly halkara transportyň iň ýaýran usullaryndan biridir.Eltip bermek köp mukdarda edilip bilner we arzan, ýöne ibermek üçin birnäçe hepde, hatda birnäçe aý gerek.

2. Howa transporty: Howa transporty halkara transportyň iň çalt usullaryndan biridir we az mukdarda we ýeňil agramly harytlar üçin amatlydyr.Howa bilen harytlar barmaly ýerine çalt eltilip bilner, ýöne ýükler gaty ýokary.

3. Demir ýol transporty: Demir ýol ulaglary ýuwaş-ýuwaşdan asewraziýa gury köprüsiniň birleşdirilen transportynda möhüm transport usulyna öwrüldi.Demir ýol bilen harytlar tiz we has az ýük çykdajylary bilen barmaly ýerine eltilip bilner.

Kagyz käselerini özleşdirmek üçin işiňiz nähili?

1. Kagyz käsesiniň spesifikasiýasyny we dizaýnyny kesgitläň: Kagyz käsesiniň göwrümini, göwrümini we dizaýnyny, şol sanda örtük reňkini, çap mazmunyny, kagyz käsesiniň nagşyny we şriftini kesgitlemek zerur.

2. Dizaýn taslamasyny beriň we nusgany tassyklaň: müşderi kagyz käsäniň dizaýn taslamasyny üpjün etmeli, kanagatlanarly täsir edilýänçä müşderiniň talaplaryna laýyklykda üýtgetmeli we sazlamaly.Ondan soň, müşderi tarapyndan tassyklanylmaly we tassyklanmaly.

3. Önümçilik: Mysal tassyklanylandan soň zawod köpçülikleýin kagyz käselerini öndürer.

4. Gaplamak we eltip bermek.

5. Müşderini tassyklamak we seslenme, satuwdan soňky hyzmat we tehniki hyzmat.

Biz bilen işlemek: Şemal!

1. Sorag we dizaýn iberiň

Haýsy doňdurma kagyz käseleri bilen gyzyklanýandygyňyzy aýdyň we ululygyna, reňkine we mukdaryna maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

Sitata we çözgüdi gözden geçiriň

24 sagadyň dowamynda özboluşly zerurlyklaryňyza laýyk gelýän takyk sitata bereris.

Nusga ýasamak

Thehli jikme-jiklikleri tassyklandan soň, bir nusga taýýarlap başlarys we 3-5 günden taýýar bolarys.

Köpçülikleýin önümçilik

Önümçilik prosesini üns bilen alyp barýarys, her tarapyň hünär taýdan dolandyrylmagyny üpjün edýäris.Ajaýyp hil we wagtynda eltip bermegi wada berýäris.

Kagyz kuboklaryňyz taslamasyna başlamaga taýynmy?

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň