Agaç çemçe bilen doňdurma kubogy

Ekologiýa taýdan arassa doňdurma kubogymyz we agaç çemçe kombimiz bilen müşderi kanagatlandyrmagyň ýoluny gözläň!

Müşderileriňiziň doňdurma tejribesini ýokarlandyrmagyň ýoluny gözleýärsiňizmi?Bizden başga zat gözlemeAgaç çemçe bilen doňdurma kubogy!

Dowamly materiallardan ýasalan käse we çemçe kombisi, her kimiň halaýan süýji tagamyna hyzmat etmegiň özboluşly we ekologiýa taýdan arassa usulyny hödürleýär.

Jadylaýjy agaç çemçe, käseleriň nusgawy dizaýnynyň üstüni ýetirýär, olary islendik doňdurma stendine ýa-da desert baryna özüne çekiji goşýar.

Agaç çemçe bilen ajaýyp doňdurma käsesi bilen müşderiňiziň doňdurma tejribesini ýokarlandyryň!

Designörite dizaýn hyzmaty

Dürli ululykda bar

Minimal 10,000 bölek

Zawodyň bahasyndan elmydama sitata alyň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.tuobopackaging.com/ice-cream-cups-with-arched-lids/

Agaç çemçe bilen doňdurma kubogy

Biz dürli görnüşleri hödürleýärisýokary hilli doňdurma käseleri in dürli mümkinçilikler, dürli hadysalara we wakalara laýyk gelýär.Haýsy ululykda doňdurma käsesi gerek bolsa-da, islegleriňizi kanagatlandyryp, iň gowy hilli we iň gowy hyzmat berip bileris.

1-1-1
1-1-2
1-1-3

Greenaşyl we sagdyn

Doňdurma kagyz käseleri daşky gurşawa amatly.Agaç çemçe zäherli we zyýansyz arassa tebigy agaçdan ýasalýar.

Güýç we berklik

Agaç ajaýyp güýç we berklige eýe, näzik gurluşy we rahat duýgusy bilen ulanmagy has amatly we amatly edýär.

1-2-1
1-2-2
1-2-3

Owadan görnüş

Agaç çemçe bilen doňdurma kagyz käsesi, diňe ulanmak aňsat bolman, eýsem owadan görnüşi we gurluşy hem gowy.

Üýtgeşik görnüş

Çemçeleriň dürli görnüşleri sarp edijiniň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp, önümiň seçimliligini ýokarlandyryp biler.Çemçe çeňňekleriň we çemçeleriň funksiýalaryny birleşdirip, olary örän amaly edýär.

Marka keşbini güýçlendiriň

Bu kagyz käse önüminiň oýlanyşykly dizaýny we ekologiýa taýdan arassa materiallary kärhananyň marka abraýyny we ygtybarlylygyny ýokarlandyryp, sarp edijileriň ykrar etmegini we ynamyny artdyryp biler.

1-3-1
1-3-2
1-3-3

Deformasiýa çydamly

Bu agaçdan ýasalan gap-gaçlar, çyglylyga we deformasiýa garşy durmak, müşderiniň tejribesini ýokarlandyrmak üçin ýörite bejerildi.

Pikirli dizaýn

Agaç çemçe bilen enjamlaşdyrylan sarp edijiler üçin doňdurma iýmek amatly, plastmassa çemçeleri ulanmak arkaly dörän galyndylardan we hapalanmakdan, plastmassadan has ygtybarly edip biler.

Agaç çemçe spesifikasiýasy bilen doňdurma kubogy

Agaç çemçe bilen kagyz doňdurma käsämiz ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa we amaly önüm.Çemçe dizaýny bilen doňdurma käsämiz özboluşly.Çemçe we käse bilen jübütlenen doňdurma käseleriniň doly toplumy müşderilere ýakymly doňdurma wagtyny aňsatlyk bilen lezzet almaga mümkinçilik berýär.

Çemçelerimiz inedördül we tegelek görnüşde gelýär.Kubok galyň kagyz materialdan ýasalyp, çydamly we berk bolmagyny üpjün edýär, deformasiýa aňsat däl.Kubok ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasalýar we gyrasy togalanmak üçin niýetlenendir, bu bolsa duýmagy amatly edýär.Kubokyň has durnukly we çydamly bolmagy üçin käsäniň aşagy möhürlenendir.Şeýle hem, her käse müşderilere doňdurmadan lezzet almak üçin premium agaç çemçe bilen gelýär.

Agaç çemçeleriň tebigy gurluşy we ajaýyp ussatlygy bar, şonuň üçin hiç hili yssyz ýa-da hapa bolmazdan dadyp bilersiňiz.Kagyz doňdurma käselerimiz dürli ululykda we doňdurmanyň aşa köp eremeginiň öňüni almak üçin suw geçirmeýän örtük bilen örtülendir.Mundan başga-da, kagyz doňdurma käselerimiz dürli zerurlyklaryňyza görä düzülip bilner.Köp reňkli çap etmek ýa-da öz marka şahsyýetiňizi çap etmek bolsun, talaplaryňyza laýyk hünär çözgütlerini berip bileris.

Agaç çemçe bilen doňdurma kagyz käseleri, doňdurmaňyza çäksiz özüne çekiji goşýan premium önümdir.Müşderileriňize kofe dükanyňyzda, restoranda, doňdurma ýörite dükanynda we ş.m. tagamly, amatly we ekologiýa taýdan arassa nahar iýip bilersiňiz.

Deňi-taýy bolmadyk gyra hödürleýäris

Zawoddan satyn alyň, bäsdeşlik bahalaryndan lezzet alyň

Ekologiýa taýdan arassa we sagdyn

Pleönekeý we arassa

Dizaýnda oýlanyşykly

Marka keşbini ýokarlandyrmak

Güýç we berklik

Üýtgeşik görnüş

Deformasiýa aňsat däl

Owadan görnüş

Käbir QS müşderiler tarapyndan köplenç duş gelýär

Agaç çemçe nädip ýasalýar? —— Prosess

Qualityokary hilli doňdurma gaplamasy bilen üpjün ediji hökmünde, ilki bilen, agaç çemçe bilen deňeşdirmek üçin adatça ýokary hilli çig mal saýlaýarys.Umumy saýlaw tebigy, gaty agaç, deformasiýa aňsat däl, ak agaç, elm, akja we ş.m.

Ondan soň gaýtadan işlemek üçin çig mal saýlamak.

Saýlanan agaç, ýerüsti gabyklary aýyrmak üçin kesilýär we soňra gerekli ululykda kesilýär.Ikinjiden, agaç hasam kesilýär.Bloky agaç çemçe üçin laýyk tegelek ýa-da başga görnüşe üwäň.Şondan soň blok çemçe şekiline çykarylýar we gapdallary we içleri tekizlenýär.Soň bolsa, zäherli iýmit boýagy agaç çemçäniň ýüzüni suw geçirmeýän, yssyz we çydamlylygyny üpjün etmek üçin ulanylýar.Ahyrynda, çemçäniň iň gowy hilini üpjün etmek üçin taýýar çemçe ojakda ýa-da howada guradyň.

Gaýtadan işlemegiň ähli prosesinde, taýýar önümleriň hilini we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin elmydama degişli iş proseduralaryna we howpsuzlyk standartlaryna berk eýerýäris.

Gabat gelýän agaç çemçäniň hiliniň doňdurma tagamyny has gowulaşdyryp biljekdigine we markanyň hilini we tagamyny görkezip biljekdigine berk ynanýarys!

Kwadrat agaç çemçe, tegelek agaç çemçe we agaç çorba önümleriniň funksional artykmaçlyklary näme?

1. Kwadrat agaç çemçäniň häsiýetli artykmaçlyklary:

- Täsin kwadrat dizaýny, ony ulanmagy has amatly we amatly edýär.

- Konteýneriň burçlaryna we gyralaryna has gowy girmek.

- Goýmak we saklamak aňsat, az ýer tutýar.

2. Tegelek agaç çemçäniň häsiýetli artykmaçlyklary:

- roundönekeý tegelek dizaýn, rahat duýgy.

- Dondurmany süpürmek üçin amatly, hasam tagamly, damjasy aňsat däl.

3 Agaçdan ýasalan gurallaryň häsiýetli artykmaçlyklary:

- Easyeňil garyşdyrmak we garyşdyrmak üçin amaly çeňňek dizaýny.

- Fork dizaýny ingredientleri has gowy aýryp, olaryň birleşmeginiň öňüni alyp biler.

- Goşundy goşmak, doňdurma tagamlaryny we beýleki amallary garyşdyrmak, ulanmak üçin has amatly.

Biz bilen işlemek: Şemal!

1. Sorag we dizaýn iberiň

Haýsy doňdurma kagyz käseleri bilen gyzyklanýandygyňyzy aýdyň we ululygyna, reňkine we mukdaryna maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

Sitata we çözgüdi gözden geçiriň

24 sagadyň dowamynda özboluşly zerurlyklaryňyza laýyk gelýän takyk sitata bereris.

Nusga ýasamak

Thehli jikme-jiklikleri tassyklandan soň, bir nusga taýýarlap başlarys we 3-5 günden taýýar bolarys.

Köpçülikleýin önümçilik

Önümçilik prosesini üns bilen alyp barýarys, her tarapyň hünär taýdan dolandyrylmagyny üpjün edýäris.Ajaýyp hil we wagtynda eltip bermegi wada berýäris.

Kagyz kuboklaryňyz taslamasyna başlamaga taýynmy?

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň