• önüm_list_item_img

Kagyz
Gaplamak
Öndüriji
Hytaýda

Tuobo gaplamasy, kofe dükanlary, pitsa dükanlary, ähli restoranlar we çörek bişiriliş öýleri we ş.m. üçin bir gezek ulanylýan gaplamalary, şol sanda kofe kagyz käselerini, içgi käselerini, gamburger gutularyny, pizza gutularyny, kagyz haltalaryny, kagyz sypallaryny we beýleki önümleri üpjün etmegi maksat edinýär.

Packhli gaplaýyş önümleri ýaşyl we daşky gurşawy goramak düşünjesine esaslanýar.Iýmit derejesindäki materiallar saýlanýar, bu iýmit materiallarynyň tagamyna täsir etmez.Suw geçirmeýän we ýag geçirmeýän, olary goýmak has köşeşdiriji.

Biodegradable gaplamak üçin bir nokatly çözgüt

Biodegrirlenip bilinýän gaplamadaşky gurşawa zyýan ýetirmezden biodegrirlenip bilýän gaplama.Gysga wagtyň içinde suwa, uglerod dioksidine we biomassasyna bölünip bilýän kagyz, krahmal we ösümlik ýagy ýaly tebigy materiallardan ýasalýar.Bu, daşky gurşawa täsirini azaltmak isleýän kärhanalar üçin ekologiýa taýdan arassa saýlawy edýär.

Ýalykagyz gaplaýyş öndürijisi, Tuobo Packaging müşderilerimize gaplamalarynyň ekologiki geçişinde, adaty wariantlardan kagyz ýa-da beýleki biodegrirlenip bilinýän çözgütler ýaly ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanýanlara geçmäge kömek edýär.Dowamly kagyzymyz barkofe käseler, ikrem käseler weburger gutular markalaryň önümlerini görkezmek arkaly özlerini tapawutlandyryp bilmekleri üçin material we format taýdan giň mümkinçilikler bilen.Bu ýerden sargyt edip bilersiňiz10,000kompýuterler ýa-da ondanam köp, sargydyňyzy 10-15 iş gününiň dowamynda üpjün etmegi ileri tutarys.Haýsy dizaýny saýlasaňyzam, hünärmenler toparymyz hemme zady zerurlyklaryňyza ýetirmäge kömek eder.