• önüm_list_item_img

Kagyz
Gaplamak
Öndüriji
Hytaýda

Tuobo gaplamasy, kofe dükanlary, pitsa dükanlary, ähli restoranlar we çörek bişiriliş öýleri we ş.m. üçin bir gezek ulanylýan gaplamalary, şol sanda kofe kagyz käselerini, içgi käselerini, gamburger gutularyny, pizza gutularyny, kagyz haltalaryny, kagyz sypallaryny we beýleki önümleri üpjün etmegi maksat edinýär.

Packhli gaplaýyş önümleri ýaşyl we daşky gurşawy goramak düşünjesine esaslanýar.Iýmit derejesindäki materiallar saýlanýar, bu iýmit materiallarynyň tagamyna täsir etmez.Suw geçirmeýän we ýag geçirmeýän, olary goýmak has köşeşdiriji.

Kagyz gutularOmörite

 

Kagyz guty çykars, amatlylygy we daşky gurşaw taýdan arassalygy sebäpli azyk senagatynda meşhur saýlawdyr.Biodegrirlenip bilinýän we gaýtadan işlenip bilinýän berk kagyz materiallaryndan ýasalan bu gutular adaty plastmassa gaplary üçin ajaýyp alternatiwadyr.

Diňe dälkagyz gutularydaşky gurşaw üçin has gowy, ýöne köp amaly peýdalary hem hödürleýärler.Bir tarapdan, saklamak we daşamak aňsat, sebäbi içindäki mazmuny ezmek ýa-da zaýalanmak howpy bolmazdan, beýlekisiniň üstünde goýup bolýar.Şeýle hem, restoranlara we azyk satyjylaryna naharlaryna laýyk ululygy saýlamak üçin dürli ululykda gelýär.

IneTUOBO gaplama, hünär berýärisýörite kagyz gutulary çykarýarhyzmatlar, diňe bir guty şekilini düzmek bilen çäklenmän, grafiki dizaýny we reňkini hem düzüp bilersiňiz - hünärmenler toparymyz siziň islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin ähli zady eder.Bularkagyz gutularDoly çap edilen reňk we iýmit derejesinden sargyt edip bolýar10,000eltiş dolanyşygy 7 iş güni ýaly çalt.Mundan başga-da, sargydyňyzy goýmazdan ozal kagyz görnüşini nusga görnüşinde alyp bilersiňiz!