Walleke diwar kagyz kubogy

Markanyň täsirini güýçlendirmek üçin özboluşly kagyz kubogyňyzy düzüň!

Kagyz käseler, ulanyjylaryň we sarp edijileriň ünsüni çekmek üçin önüm aýratynlyklaryna ýa-da bazar talaplaryna esaslanyp düzülip bilner.Custöriteleşdirilen çap edilen kagyz käseler, marka nyşanyny we görnükliligini ýokarlandyrmak üçin öz marka nyşanyny, mahabat şygarlaryny ýa-da dizaýn nagyşlaryny çap edip biler.

Kärhanalar çaphana käselerini özleşdirip bilerler we markalar önüm marketinginde öz aýratynlyklaryny we keşbini has gowy görkezip bilerler, sarp edijiler bilen emosional baglanyşyk gurup bilerler we satuwlara we marka wepalylygyny ösdürip bilerler.

Kagyz käselerimiz azyk derejeli kagyzlaryň talaplaryna laýyk gelýän saýlanan materiallardan ýasalýar.Täzelenip bilýän çeşme we daşky gurşawa az täsir edýär.Şol bir wagtyň özünde gaýtadan ulanylýan ýa-da biodegrirlenip bilinýän kagyz käseleri saýlamak, galyndylaryň döremegini azaltmaga kömek edip biler.

Designörite dizaýn hyzmaty

Dürli ululykda bar

Zawodyň bahasyndan elmydama sitata alyň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.tuobopackaging.com/personalised-paper-coffee-cups-custom-printing-cups-bulk-wholesale-tuobo-product/

Markanyň täsirini güýçlendirmek üçin özboluşly kagyz kubogyňyzy düzüň!

Kagyz käselerini sazlamak bilen markanyň özboluşlylygyny we hünär keşbini görkezmäge kömek edeliň.Markaňyzyň üstünlik gazanmagy üçin has uly iş mümkinçiliklerini döretmek üçin ýekeje diwar ýöriteleşdirilen kagyz käselerimizi saýlaň!

https://www.tuobopackaging.com/holiday-paper-coffee-cups-custom-printed-thanksgiving-christmas-new-year-cups-tuobo-product/

Baýramçylygy belläň we diňe siziň üçin şahsylaşdyrylan kagyz käselerini dörediň!Ro Christmasdestwo, Söýgüliler güni ýa-da Täze ýyl bolsun, dynç alyşyňyzy has üýtgeşik we ýatdan çykmajak etmek üçin dürli baýramçylyk mowzuklary bilen ýöriteleşdirilen käsäni hödürläp bileris.

 

 

Baýram kagyzy kofe kuboklary adaty

Toý, doglan gün, täze dükanyň açylyşy ýa-da gutardyş dabarasy bolsun, çäräňize möhüm pursatlar goşmak üçin kagyz käseleri düzýäris!Ekologiýa taýdan arassa materiallar we ajaýyp dizaýn, ajaýyp ýatlamalary galdyryp, özboluşlylygy görkezýär!

 

https://www.tuobopackaging.com/recycled-paper-coffee-cups-custom-printed-eco-friendly-cups-tuobo-product/

Özboluşly adatyňyzy ediň logokagyz käsee bilendaşky gurşawa arassa materiallar we ajaýyp dizaýn!Markaňyzy hemme ýerde görüniň we markanyň täsirini ýokarlandyryň!

https://www.tuobopackaging.com/custom-printed-paper-coffee-cups-free-sample-tuobo-product/

Endokarky dizaýn, ekologiýa taýdan arassa materiallar, asylly şahsyýeti we tagamy görkezýär.Kärhananyň täze stilini görkezmek üçin aýratyn ofis gurluşyk kagyz käselerini dörediň.Täze ofis güýçleri, markany täzeden täzeläň!

şahsylaşdyrylan kofe kagyz käseleri

Kofe dükanlary we restoranlary üçin ýörite kagyz käseleri tagamy we daşky gurşawy goramak üçin niýetlenendir.Biz hödürleýäris adaty käselerzerurlyklaryňyza görä özboluşly logotipler we maglumatlar bilen.Kofäňizi ýa-da içgiňizi daşky gurşawy goramak bilen tapawutlandyryň.

https://www.tuobopackaging.com/biodegradable-paper-coffee-cups-wholesale-tuobo-product/

Ekologiýa taýdan arassa ýöriteleşdirilen kagyz käseleri, ýaşyl gaýtadan işlenip bilinýän, ýöriteleşdirilen aýratyn logotipler, ýokary hilli kagyz materiallary, marka keşbini görkezmek we daşky gurşawyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak.

Walleke diwar kagyz kubogynyň spesifikasiýasy

Markaňyzyň bazarda tapawutlanmagyna kömek etmek üçin size ýekeje diwar adaty kagyz käselerini getirýäris.

Kubok

Ölçegi

Potensial

MOQ / kompýuterler

2.5oz

50 * 34 * 50mm

60ml

50,000

3oz

58 * 45 * 52mm

90ml

50,000

4oz

62 * 45 * 61mm

110ml

50,000

6oz

68 * 50 * 70mm

180ml

100,000

7oz

73 * 52 * 75mm

200ml

10,000

8oz-A

79 * 56 * 90mm

280ml

10,000

8oz-B

90 * 60 * 84mm

300ml

10,000

9oz

75 * 52 * 88mm

250ml

10,000

10oz

90 * 58 * 100mm

360ml

10,000

12oz

90 * 60 * 113mm

420ml

10,000

16oz

90 * 60 * 138mm

520ml

10,000

20oz

89 * 62 * 160mm

600ml

50,000

22oz

89 * 62 * 167mm

660ml

10,000

24oz

89 * 62 * 180mm

700ml

50,000

Deňi-taýy bolmadyk gyra hödürleýäris

Zawoddan satyn alyň, bäsdeşlik bahalaryndan lezzet alyň

Logoörite logo we reňk

Kagyz käselerimiz ýeňil, ekologiýa taýdan arassa, götermek aňsat we bahasy arzan.Custöriteleşdirilen kagyz käseleri özboluşly marka keşbiňizi göterip, önümleriňize we hyzmatlaryňyza baý we asylly gymmatlyk goşup biler.

Qualityokary hilli çap etmek

Ajaýyp çaphana tehnologiýamyz bilen, markaňyzy we maglumatlaryňyzy has köp tomaşaçylara ýetirip, kagyz käseleri ykjam bildiriş tagtalaryna öwrüp bilersiňiz.Nyşanlar, şygarlar, aragatnaşyk maglumatlary ýa-da beýleki dizaýn elementleri bolsun, çap etmegimiziň hili anyk we tapawutly jikme-jiklikleri üpjün edýär, habaryňyzy has görnükli we sarp edijiler üçin ýatda saklaýar.

Greenaşyl we gaýtadan işlemek

Walleke diwar kagyz käseleriniň köp artykmaçlygy bar.Birinjiden, bir gezek ulanylýan funksiýa olary amatly we täsirli edýär, wagt we zähmet tygşytlaýar.Ikinjiden, olar doly gaýtadan işlenip bilner, ekologiýa taýdan arassa we durnukly ösüş başlangyçlaryna laýyk gelýär.

Saýlanan material

Kagyz käselerimiz, käseleriň howpsuz we arassa bolmagyny üpjün edýän we azyk derejesiniň standartlaryna laýyk gelýän ýokary hilli durnukly önümçilik materiallaryndan ýasalýar.Önümlerimiz, müşderilere rahatlyk bilen içmäge mümkinçilik berýän zyýanly maddalary goýbermezligi üçin seresaplylyk bilen saýlandy.

Giň ulanylýar

Layereke gatlak ýöriteleşdirilen kagyz käseleriň giň ulanylyşy bar.Kofe dükanlarynda, süýt çaý dükanlarynda, restoranlarda ýa-da beýleki bölek satuw ýerlerinde bolsun, kagyz käselerimiz siziň islegleriňizi kanagatlandyryp biler.Mundan başga-da, wakalar, ýygnaklar, konferensiýalar we sergiler üçin iň oňat mahabat serişdesidir, markaňyza has köp täsir edýär.

Käbir QS müşderiler tarapyndan köplenç duş gelýär

Kagyz käselerini özleşdirmek üçin işiňiz nähili?

1. Kagyz käsesiniň spesifikasiýasyny we dizaýnyny kesgitläň: Kagyz käsesiniň göwrümini, göwrümini we dizaýnyny, şol sanda örtük reňkini, çap mazmunyny, kagyz käsesiniň nagşyny we şriftini kesgitlemek zerur.

2. Dizaýn taslamasyny beriň we nusgany tassyklaň: müşderi kagyz käsäniň dizaýn taslamasyny üpjün etmeli, kanagatlanarly täsir edilýänçä müşderiniň talaplaryna laýyklykda üýtgetmeli we sazlamaly.Ondan soň, müşderi tarapyndan tassyklanylmaly we tassyklanmaly.

3. Önümçilik: Mysal tassyklanylandan soň zawod köpçülikleýin kagyz käselerini öndürer.

4. Gaplamak we eltip bermek.

5. Müşderini tassyklamak we seslenme, satuwdan soňky hyzmat we tehniki hyzmat.

Näme üçin kagyz käseler halk arasynda beýle meşhur?

Kagyz käsesi amatly ulanmak, daşky gurşawy goramak, saglyk, çap etmek we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir, şonuň üçin köp halatlarda giňden ulanylýar.

1. Ulanmak aňsat: Kagyz käseleri ulanmak we işlemek aňsat, arassalanman derrew zyňylyp bilner, esasanam daşary çykmak, oturylyşyklar, çalt nahar restoranlary we beýleki ýagdaýlar.

2. Daşky gurşaw düşünjesi: Kuboklaryň beýleki materiallary bilen deňeşdirilende, kagyz käseleri gaýtadan işlemek, gaýtadan ulanmak we ýok etmek aňsat we kagyz käseleriň materiallaryny saýlap ekologiýa taýdan has amatly bolup biler.

3. Saglyk we arassaçylyk: Gaýtadan guradylan käseleri, şeýle hem käselerde galan bakteriýalary we wiruslary ulanmak bilen döreýän zyýanly maddalardan gaça durup, kagyz käseleri tebigy taýdan zaýalanyp biler.

4. Çap etmek aňsat: Kagyz käsesi dürli reňkleri, nagyşlary ýa-da söwda belliklerini we korporatiw mahabat ýa-da markany mahabatlandyrmak üçin beýleki maglumatlary çap etmek üçin amatlydyr.

Customörite kagyz käseleriň nusgalaryny berip bilersiňizmi?

Hawa.Müşderiler müşderi hyzmatynyň wekillerinden ýörite kagyz kubok nusgalary barada sorap bilerler we size amal we jikme-jiklikler barada jikme-jik maglumat bererler.Adatça, adaty nusgalar üçin tölemeli bolmagyňyz mümkin we belli bir mukdarda önümçilik wagty we iberiş wagty bolar.

Walleke diwar kagyz käseleri näme üçin ulanylyp bilner?

Walleke diwar kagyz käseleri adatça sowuk içgileri, alkogolsyz içgileri, suwy, suwy, kofe we ​​beýleki içgileri saklamak üçin ulanylýar.

Biz bilen işlemek: Şemal!

1. Sorag we dizaýn iberiň

Haýsy doňdurma kagyz käseleri bilen gyzyklanýandygyňyzy aýdyň we ululygyna, reňkine we mukdaryna maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

Sitata we çözgüdi gözden geçiriň

24 sagadyň dowamynda özboluşly zerurlyklaryňyza laýyk gelýän takyk sitata bereris.

Nusga ýasamak

Thehli jikme-jiklikleri tassyklandan soň, bir nusga taýýarlap başlarys we 3-5 günden taýýar bolarys.

Köpçülikleýin önümçilik

Önümçilik prosesini üns bilen alyp barýarys, her tarapyň hünär taýdan dolandyrylmagyny üpjün edýäris.Ajaýyp hil we wagtynda eltip bermegi wada berýäris.

Kagyz kuboklaryňyz taslamasyna başlamaga taýynmy?

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň