Iceörite doňdurma kuboklary

Üpjün ediji hökmünde 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, Tuobo gaplamasy ähli müşderilerimiziň aýratyn aýratynlyklaryny we talaplaryny kanagatlandyryp biler.

doňdurma käseleri (5)

Hytaýda iň oňat doňdurma kubogy öndüriji we zawod

Theadaty doňdurma kagyz käseleridoňdurylan desertler we doňdurma, akaý tabaklary, syrylan buz we sunda ýaly naharlar üçin ajaýyp.Customörite çap etmek, ajaýyp täsir galdyrmagyň we marka keşbiňizi ýokarlandyrmagyň aňsat we tygşytly usulydyr.Dondurma, jelato we gatyk eko-düşünjeli müşderileriňize hyzmat etmek üçin iň oňat çözgüt hökmünde dürli doňdurma kagyz käse görnüşleri bar.

Tuobo gaplamakiň gowusydoňdurma käse öndürijisi,zawod, weüpjün ediji2018-nji ýyldan bäri Hytaýda bäsdeşlik bahasy bilen.Önümlerimiz size dürli dizaýn hyzmatlaryny we 24 sagat müşderi hyzmaty işgärlerine 1-den 1-e çenli hyzmat hödürläp, ähli görnüşlerde we ululykda özleşdirip biler, şeýle hem önümleri başdan geçirmek üçin size mugt nusgalar bereris.

Designörite dizaýn hyzmaty

Dürli ululykda bar

Minimal 10,000 bölek

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Näme üçin ekologiýa taýdan arassa doňdurma kuboklarymyzy saýlamaly?

Doňdurma kagyz käselerimiz siziň işiňiz üçin iň oňat saýlawdyr, doňdurma ýa-da doňdurylan desertlere hyzmat etmek üçin adaty käseleri hödürleýäris, syzmagyň öňüni almak üçin ýeterlikdir.

Iýmit derejeli materiallar

Biodegrirlenip bilinýän we kompostable

EUewropa Bileleşiginiň azyk derejesindäki standartlaryna kepilnama

Suw esasly örtük bilen örtülen (plastmassa ýa-da zäherli himiki maddalar ýok)

Durnukly dolandyrylýan tokaý hojalygyndan ýokary hilli kagyzdan ýasaldy

https://www.tuobopackaging.com/ice-cream-cup-sizes/

Mukdar arzanladyşlary - Dondurma kagyz kuboklaryňyzy saýlaň

Qualityokary hilli doňdurma käselerimiz dürli reňklerde, nagyşlarda, ululyklarda we stillerde bolýar we olar islendik pursat üçin amatly.Syzdyrmalar, çatryklar ýa-da deşikler barada aladalanman, gapaklar bilen berk möhürlenendir, doňdurma kagyz käselerimiz islendik dükan üçin iň oňat hilli we köp sanly warianty bar. Näçe köp satyn alsaňyz, şonça-da az töleýärsiňiz!Tejribeli üpjün ediji hökmünde ýokary göwrümli sargytlary üstünlikli tabşyrýarys;amallarymyz bütin dünýäde ýaýrady.

Distribýutor boluň

Önümlerimiziň sanawyny katalogyňyza goşup, sebitiňizde paýlamak isleýärsiňizmi?

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Kagyz doňdurma kuboklarynyň spesifikasiýasy

Spesifikasiýa kalibrli aşagy beýik kuwwaty
mm mm mm ml
3oz 68 52.5 43 90
4oz 68 52.5 60 120
6oz 68 50 70 180
3.5oz 74 61 41 100
5oz 74 61 49 150
8oz 97 74 60 240
10oz 97 79 60 360
12oz 97 74 69 480
16oz 97 75 99 840
28oz 116 90 120 1000
32oz 116 93 132 1100
34oz 116 90 142 1300
Haagen-Dazs ýekeje top
80 64 44 270
Haagen-Dazs goşa top 90 73 68 700
Haagen-Dazs 1 f 97 75 99 450
Haagen-Dazs 2 f 116 90 120 850

Wideo

Logoörite logo doňdurma käseleri

Gapakly ýörite doňdurma käseleri

Bir gezek ulanylýan doňdurma käseleri we çemçe

Dondurma kagyz kuboklaryňyzy isleýşiňiz ýaly şahsylaşdyryň

Özüňiziň döreden doňdurma gaplaryňyzda özüne çekiji reňk shemalarynda örtülen şekilleri, üýtgeşik dizaýnlary we islegli suratlary saýlap bilersiňiz, bu bolsa diňe bir özüne çekiji we doňdurylan kremleriňize täsir eder.

Galyberse-de, özboluşly şahsyýetiňizi nokada goýmak isleseňiz, ýörite dizaýn etmekden gowy zat ýok!Uploadüklän her bir suratyňyzyň we dizaýnyňyzyň iň özüne çekiji görnüşde çap edilmegini üpjün edýän iň täze ofset we sanly çap usullaryny ulanýarys.

Bu diňe bir tagam hakda däl;Dünýädäki iň oňat buz gaýmalary iň gowy käselerde gelmeli we size ajaýyp dizaýn edilen käseleri birnäçe çalt ädimde hödürleýäris.

Taýýarlan çeper eserleriňizi ýükläň, ulanmagymyzy isleýän çap usulyny saýlaň we hyýalyňyzyň iň özüne çekiji görnüşde janlanýandygyny görüň.

Hatda, iş talaplaryňyza baglylykda dürli kubok ölçegleri ýa-da ondanam köp bolmagy we käseleriňizi ajaýyp ululykda öndürmegi karar edip bilersiňiz.

Kabul edilen wektor faýl görnüşleri:

-AI ýa-da EPS (Adobe Illustrator): Teksti çyzgylara öwüriň, baglanyşdyrylan suratlary ýerleşdiriň

-PDF (Adobe Acrobat): Ulanylýan ýa-da umumy .eps hökmünde eksport edilen şriftleri ýerleşdiriň

Biz bilen işleýän wagtyňyz ajaýyp hyzmatlardan lezzet alyň

Syýahatyňyzy başlamakTuobo gaplamakindi iň üýtgeşik, çydamly we gaýtadan ulanylýan doňdurma kagyz käselerini alyň.Size ajaýyp söwda tejribesi bermek üçin ýokary derejeli hyzmatlary hödürleýäris.

Has möhümi, esasy önümçilik başlamazdan ozal tassyklamak üçin önüm nusgalaryny almaga mümkinçilik berýän özboluşly satuw nokadymyzdyr.Bu etapda agzap geçen islendik üýtgeşmeleriňiz, adaty doňdurma kagyz käselerinde ýerleşdiriler, sebäbi siziň pikiriňiz biziň hyzmat edýändigimizdir.

Mundan başga-da, diňe TUOBO PACK-da uly çykdajylar hakda alada etmän, az mukdarda sargyt sargytlaryny ýerleşdirip bilersiňiz.Edýän ähli işlerimiz, müşderilerimize rahatlyk bermek maksady bilen edilýär we biz hem siziň bilen etmegi maksat edinýäris.

Specialörite talap barmy?

Umuman, ätiýaçlyk kagyz käse önümlerimiz we çig mallarymyz bar.Specialörite islegiňiz üçin size özleşdiriş hyzmatymyzy hödürleýäris.OEM / ODM-ni kabul edýäris.Logotipiňizi ýa-da marka adyňyzy käselerde çap edip bilerdik.Takyk sitata üçin bize aşakdaky maglumatlary aýtmaly:

Spesifikasiýa

Kalibr üçin talaplary aýdyň;we ýokary, kuwwat ýa-da aşaky we ş.m. ýaly goşmaça funksiýa goşmaly bolsa.

Mukdar

500 bölek sargyt edip bolýar.Emma Maks mukdary üçin, arzan bahany almaga kömek eder.Has köp mukdarda sargyt edilip bilner.

Arza

Taslamalaryňyz üçin arzaňyzy ýa-da jikme-jik maglumatyňyzy aýdyň.Size iň gowy saýlawy hödürläp bileris, şol bir wagtyň özünde, inersenerlerimiz býudjetiňize laýyklykda has köp teklip berip bilerler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Size hödürläp biljek zatlarymyz…

Doňdurma kagyz käselerimiz, sunda ýa-da doňdurma bolsun, işiňiz üçin iň oňat saýlawdyr, doňdurma ýa-da doňdurylan gatyk hyzmat etmek üçin adaty käseleri, şeýle hem sunda üçin banan bölünen gaýyklary we köp mukdarda isleýän müşderiler üçin köp mukdarda gaplary hödürleýäris. öýe doňdurma.

Bir gezek ulanylýan kagyz käselerimiz syzmaga çydamly we dürli özüne çekiji reňklerde we dürli ululykdaky dizaýnlarda bar, müşderileriňiziň nahar iýmek isleýän zatlaryny saýlamagy ýa-da doňdurylan naharlaryny kabul etmegi üçin ajaýyp, gapaklarymyz bar dökülmeginden gorkmaz ýaly her bir wariant üçin.

Iň gowy hil

Kofe kagyz käselerini öndürmekde, dizaýn etmekde we ulanmakda baý tejribämiz bar we dünýädäki 210-dan gowrak müşderä hyzmat etdik.

Bäsdeşlik bahasy

çig malyň bahasyndan düýpgöter artykmaçlygymyz bar.Şol bir hil boýunça biziň bahamyz, adatça, bazardan 10% -30% arzan.

Özbaşdak düzülip bilner

Doňdurma käseleriňiziň has ajaýyp bolmagyny isleýän bolsaňyz, biz öz hyzmatymyzy düzdük, zehinli hünärmenler toparymyz markaňyzyň täze dizaýnyny tapmaga kömek eder, markaňyz müşderiňiziň doňdurmaňyzdan başga-da ilkinji görýän zadydyr.

 

Çalt eltip bermek

Nirede bolsaňyzam, önümlerimiz gysga wagtda size ýeter. Önümleriň hemmesi 15 iş gününde eltiler.

Dondurma kagyz kuboklary barada soraglar

Näme üçin doňdurma kagyz käselerini saýlamaly?

Doňdurma otagy açylanda hemme zady iň ownuk jikme-jiklik bilen pikirlenmek zerurdyr: haýsy maşynlary satyn almalydygy, ulanmaly zatlary we gaplaýyş materiallaryna aýratyn üns berilmelidir.

Plastmassa ýa-da kagyz doňdurma käseleri, köpler näme saýlamalydygy bilen gyzyklanýar.Plastiki käseler, doňduryjyda uzak wagtlap doňdurma dükanlarynda ulanylýar.Uzak saklanyş möhleti şeýle çözgütleri, dürli ýüklere garşylygy we daşarky täsirleri häsiýetlendirýär we olary dünýädäki köp alyjylaryň arasynda iň meşhur edýär.Mundan başga-da, onuň aç-açanlygy müşderileriňize ähli zatlary görmäge mümkinçilik berýär.Bu tagamly bolşy ýaly wizual bejergidir.

Şeýle-de bolsa, kagyz käseler has ygtybarly we ekologiýa taýdan arassa hasaplanýar.Bu adaty doňdurma saklaýyş çözgüdi azyk hyzmatlarynyň köpüsinde ulanylýar.Şeýle gaplar ýeterlik derejede galyň bolup, okuw jaýynda alyp gitmek ýa-da iýmek üçin nahar satyn almaga mümkinçilik berýär.Kagyz käseler has açyk görünýär.Aýry-aýry islegleriňize garamazdan her tagam üçin dürli dizaýn wariantlaryny saýlap bilersiňiz.Köp kärhanalar özboluşly dizaýny sebäpli markaly önümleri saýlaýarlar.

Onda haýsy doňdurma gapyny saýlamaly?

Daşky gurşaw barada alada edýän bolsaňyz, ähli standart düzgünlere we talaplara laýyk kagyz doňdurma käselerini saýlaň.

Kagyz käseleri alyp gitmek üçin ajaýyp, şonuň üçin müşderiler halaýan tagamlaryny alyp bilerler.

Müşderiler üçin has açyk we has özüne çekiji saýlaw bermek isleseňiz, kagyz käselerini hem saýlamaly.Dizaýn wariantlarynyň giň toparynda hödürlenýär, bu her kime aýratyn isleglere baglylykda iň oňat çözgüdi saýlamaga mümkinçilik berýär.

Kubok ölçegi.Plastmassa we kagyz doňdurma käseleri dürli ululykda bolýar, şonuň üçin satyn almazdan ozal bar bolan çözgütlere üns bermeli.

Sözümiň ahyrynda, doňdurma dükany üçin iň oňat doňdurma käsesiniň görnüşi, esasan, dükanyňyza bagly.Bu makala dükanyňyz üçin iň gowusyny kesgitlemäge kömek eder diýip umyt edýäris.

 

Doňdurma käseleriňiz haýsy materiallardan ýasalýar?

Durnukly dolandyrylýan tokaýlardan iýmit derejesindäki materialdan ýasalýar.Içki örtük düýbünden plastmassa örtüksiz doly kompost we biodegrirlenip bilner.

Doňdurma käseleriniň iň az sargyt mukdary näçe?

Iň pes satyn alyş ululygy üçin 10,000 bölek.

Plastiki vs. Kagyz doňdurma kuboklary: Haýsy gowusy?

Kagyz doňdurma käseleri plastik doňdurma käselerinden birneme galyň, şonuň üçin çykarmak we doňdurma üçin has laýykdyr. Munuň bilen birlikde, kagyz käseler üçin has köp gapak wariantlary bar.Kagyz doňdurma käselerinde has köp nagyş we ululyk bar.

Nusga berip bilersiňizmi?

Hawa, elbetde.Has giňişleýin maglumat üçin toparymyz bilen gürleşip bilersiňiz.

Kagyz doňdurma käseleriňiziň bahasy näçe?

Bu siziň talaplaryňyza we sarp edişiňize baglydyr.Çalt sargyt etmek üçin bize giňişleýin parametrleri hödürlemek maslahat berilýär

Custöriteleşdirilen doňdurma kuboklary bilen näme gazanyp bilersiňiz?

Markaňyzy näçe köp görseler, sizi we önümleriňizi şonça-da ýatlaýarlar!Muny göz öňüne getirip görüň, maksatly diňleýjileriňiz, doňdurma we desert kagyz käselerinde logotipiňiz bilen ýazylan ýa-da aýratyn doňdurma käseleriňizi iş stolunda saklap, işdeşleriňize görkezýärler.Birden ol diňe bir gezek ulanylýan käsä däl-de, bildiriş tagtasyna öwrülýär. Şeýlelik bilen, her bir iýmitlenýäniň iýýän we içýän zatlaryna aşa düşünýän jemgyýetde, ýöriteleşdirilen gaplama çözgütleri üpjün ediji üçin iň gowy doňdurma hökmünde tapawutlanmaga kömek edip biler. bil baglap bilerler.

TUOBO PACK ýörite döredilen doňdurma kubok hyzmatlaryny hödürleýär

Markanyňyzyň keşbini täzelemek we müşderiniň saklanmagyny ýokarlandyrmak üçin islendik ideal nagşy ýa-da gaplamada tekst çap edip bilersiňiz.

Gaplamak boýunça geňeşçilerimiz, önümiň gaplanyşyna täsir edýän faktorlara düşünmek üçin her ösüşde size ýol görkezer.Maksatly diňleýjiňizde dogry täsir galdyrmak we doňdurma otaglaryňyzdan köçelere, döwlet we milli serhetlerden daşarda hemme ýerde markaňyzy aýlamak üçin hyýalyňyzy ýitirip, olaryň maslahatyna gulak asyň.

Doňdurma dükanyňyzy nädip rebrend etmeli ýa-da markaňyzy täzelemeli?

Gaplamany hem önümiňiziň bir bölegi hasaplasak, başga bir söz bilen aýdylanda, bir müşderi her gezek doňdurma kagyz käseleri bilen “Wah” pursatyny başdan geçirende, markaňyz öň we merkez bolar.

TUOBO PACK, ideal dizaýn käseleriňizi dünýä görmek üçin hakykata öwürmäge kömek edip biler!Bu kagyz käseler sowuk önümler üçin goşa PE we ýyly önümler üçin işleýşini üpjün etmek üçin hatara düzülen ýekeje PE.Highokary hilli käselerimiz, logotipiňiz ýa-da dizaýnyňyz üçin ajaýyp kanwadyr.Doňdurma, jelato, çorba, iýmit tabaklary we doňdurylan gatyk üçin ajaýyp.Müşderilere ajaýyp desertiňizi ýa-da iýmitiňizi dogry markaly, 100% gaýtadan ulanylýan gapda görkezip, marketingiňizi amala aşyrmaga rugsat beriň.

Customörite çap edilen kagyz kuboklary üçin näme üçin TUOBO PACK saýlamaly?

Iýmit hyzmat etmek üçin ulanýan gaplaryňyz, markaňyzyň beýany bolar.Iň soňky isleýän zadyňyz, marka täsiriňizi suwuklyga sezewar bolanda egilýän, döwülýän ýa-da aňsatlyk bilen bozulýan käseler bilen bozmakdyr.DINGLI PACK diňe bir bazardaky iň bäsdeş bahalary hödürlemän, diňe ýokary hilli materiallar bilen öndürilen kagyz käselerini satýar.

TUOBO PACK bilen işleseňiz, sargydyňyz bilen kanagatlanarly gitmegiňizi üpjün etmek üçin elimizden gelenini ederis.Müşderilere ajaýyp hyzmat we goldaw hödürlemek bilen buýsanýarys.Marka hünärmenleri hökmünde, markaňyzyň täsirini we täsirini giňeltmäge kömek edip bilersiňiz.

TUOBO PACK doňdurma kagyz kuboklaryndan kim peýdalanyp biler?

Dürli pudaklarda kärhanalara hyzmat edýäris we takmynan her kim üçin kagyz käseler öndüreris, ýöriteleşdirilen kagyz käselerinden ep-esli peýdalanýan birnäçe saýlanan kärhanalar bar, şol sanda:

Adaty doňdurma käseleri bilen markasyny giňeltmek isleýän doňdurma dükanlary

Customörite gatyk käselerini gözleýän doňdurylan gatyk dükanlary

Marka barlygyny artdyrmak isleýän “Acai” we “süýji” dükanlary

Korporatiw konferensiýalar we çäreler üçin desert käselerine mätäç korporasiýalar

TUOBO PACK halkara sargytlary kabul edýärmi?

Hawa, amallarymyzy bütin dünýäde tapyp bolýar we önümleri halkara derejede iberip bileris, ýöne sebitiňize baglylykda ýük daşama tölegleriniň ýokarlanmagy bolup biler.

Haýsy stil we reňkler bar?

Islendik reňki 4 reňkli prosessiň (CMYK) çäginde çap edip bileris.Diýmek, dizaýnyňyzda islendik reňk ulanylyp bilner.

Custörite kagyz kuboklary gaýtadan ulanylýarmy?

Hawa, önümlerimiz polietilen bilen örtülen iki gat kagyz bilen ýasalýar.Gaýtadan işlemek üçin bir gezek ulanylýan kagyz käseleri kabul edýän şäherlerde 100% gaýtadan ulanylýar.

Sargyt amallarymyz nähili işleýär?

1) gaplama maglumatyňyza baglylykda sitata bereris

2) Öňe gitmek isleseňiz, dizaýny bize ibermegiňizi haýyş ederis ýa-da islegiňize görä dizaýn ederis.

3) Iberýän sungatyňyzy alarys we käseleriňiziň nähili boljakdygyny görmek üçin teklip edilýän dizaýnyň subutnamasyny dörederis.

4) Eger subutnama gowy görünýän bolsa we bize rugsat berseňiz, önümçilige başlamak üçin hasap-faktura ibereris.Hasap-faktura tölenenden soň önümçilik başlar.Soň bolsa, gutarandan soň taýýarlanan kuboklary ibereris.

TUOBO PACK sizi gaty meşhur etmekçi!

Çemçe üçin örtükli gapakly bir gezeklik käselerden başlap, iki diwarly doňdurma käselerine çenli, köp dürli aýratynlaşdyrma wariantlary bar, olaryň üsti bilen doňdurma zerurlyklary üçin gyzykly bir zat döredip bilersiňiz.

Artykmaç ýoly geçip, harytlaryňyz üçin ýörite kagyz käselerini döretmek bilen, doňdurmaňyzyň sarp edijileriň aňynda saklaýan özboluşlylygyny we aýratynlygyny ýazarsyňyz.Bu, işiňiziň oňynlygyny habar bermegiň, markaňyzy tanatmagyň we müşderileriňiz bilen berk we baky gatnaşyklary gurmagyň iň amatly usulydyr.

TUOBO PACK bilen işleseňiz, sargydyňyz bilen kanagatlanarly gitmegiňizi üpjün etmek üçin elimizden gelenini ederis.Müşderilere ajaýyp hyzmat we goldaw hödürlemek bilen buýsanýarys.Marka hünärmenleri hökmünde, markaňyzyň täsirini we täsirini giňeltmäge kömek edip bilersiňiz.