Tuobo gaplama
Iceörite doňdurma kuboklary
Coffeeörite kofe kagyz kuboklary
kagyz gaplaýjy üpjün ediji
Iýmit üçin biodegrirlenip bilinýän gaplama
Kagyz gutular

Hytaýda iň oňat kagyz gaplaýyş öndürijisi, zawod, üpjün ediji

Tuobo gaplama2015-nji ýylda esaslandyryldy, öňdebaryjylardan biridirkagyz gaplaýyş öndürijileri, Hytaýdaky zawodlar we üpjün edijilerOEM, ODM, SKD sargytlary.Dürli kagyz gaplaýyş görnüşleri üçin önümçilikde we gözleg işlerinde baý tejribelerimiz bar.Ösen tehnologiýalara, berk önümçilik ädimine we ajaýyp QC ulgamyna üns berýäris.

Daşary söwda eksportynda 7 ýyllyk tejribämiz bar.Ösen önümçilik enjamlary bilen zawod 3000 inedördül metr meýdany we 2000 inedördül metr ammary öz içine alýar, bu has gowy, önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin ýeterlikdir.

Kagyz gaplaýyş önümleriniň hemmesi dürli aýratynlyklaryňyzy we çap etmegi özleşdirmek zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler we satyn almak we gaplamakdaky kynçylyklaryňyzy azaltmak üçin bir gezeklik satyn alyş meýilnamasyny üpjün edip biler.

 • ECO dostECO dost

  ECO dost

  Kagyz gaplaýyş çözgütleri bilen üpjün ediji hökmünde, köp mukdarda ekologiýa taýdan arassa material ulanyp, ýeňil agramly, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan gaplamalary ýasamaga üns berýäris.

 • OEM & ODMOEM & ODM

  OEM & ODM

  Customörite dizaýn zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin birnäçe gaplama çözgütleri bilen üpjün edýäris we zawodymyz gaplamalaryňyzy dizaýndan hakykata ýetirmäge taýyn.

 • ZawodymyzZawodymyz

  Zawodymyz

  Üpjün ediji hökmünde 7 ýyldan gowrak tejribe toplap, häzirki wagtda 4000 inedördül metr zawodlar, ösen maşynlar we hünär hilini barlamak amallary bar.

Hytaýda iň oňat kagyz gaplamasy

“Tuobo Packaging”, “Stop” kagyz gaplaýyş üpjün edijisi, zawod we öndüriji bolup, dürli kagyz gaplamalarynyň köpüsini üpjün edýär.

 • Kagyz gaplamasynyň köpüsi beýleki üpjün edijilere garanyňda bahada has bäsdeşlik edýär.

  Bäsdeşlik bahasy

  Kagyz gaplamasynyň köpüsi beýleki üpjün edijilere garanyňda bahada has bäsdeşlik edýär.

 • Çalt eltip bermek hyzmatyny edýäris.esasan adaty kagyz gaplamak üçin 3 günüň içinde çalt eltip bolýar.Köp mukdarda 7-15 gün.

  Çalt eltip bermek

  Çalt eltip bermek hyzmatyny edýäris.esasan adaty kagyz gaplamak üçin 3 günüň içinde çalt eltip bolýar.Köp mukdarda 7-15 gün.

 • Bazaryň tendensiýasyna görä elmydama kagyz gaplamakda täzelikleri saklaýarys.Pikirleriňize we maslahatlaryňyza esaslanyp gözleg we ösüş etmek dogry.

  Güýçli gözleg

  Bazaryň tendensiýasyna görä elmydama kagyz gaplamakda täzelikleri saklaýarys.Pikirleriňize we maslahatlaryňyza esaslanyp gözleg we ösüş etmek dogry.

 • SATY ..
  Hytaý iýmitleri gutulary çykarýar omörite çap edilen kagyz gaplary lomaý |TUOBO

  Hytaý iýmitleri gutulary çykarýar Customörite çap edilen kagyz ...

  Hytaý iýmitleri gutulary çykarýar Täzeçillik we amaly, sarp edijilere ýokary hilli we kanagatlanarly hyzmat, şeýle hem daşky gurşaw we ykdysady gymmatlyk berip biljek üstünlikli gaplaýyş önüminiň möhüm elementleri.Hytaý naharymyz gutulary çykarýar ...

 • SATY ..
  Alýan kagyz gutulary Nahar gutusy Iýmit konteýnerinde bir gezek ulanylýan kraft kagyz gutusy |TUOBO

  Kagyz gutulary günortanlyk nahar gutusy iýmit konteýner Di ...

  Getirilýän kagyz guty karton, gasynlanan kagyz we kraft kagyz, iýmit gutulary üçin iň köp ulanylýan materialdyr.Youragdaýyňyza laýyk gelýän çözgüdi saýlap bilersiňiz.Qualityokary hilli kartondan ýasalan kagyz gutularymyz pladan has sagdyn we estetiki taýdan ýakymly ...

 • SATY ..
  Çykyş gutulary Iýmit konteýnerleri Kagyz guty gaplary |Tuobo

  Çykyş gutulary Iýmit gaplary, gitmeli kagyz gutular ...

  Çykyş gutulary Çykyş kagyz gutusy häzirki jemgyýetde möhüm rol oýnaýar.Bu diňe bir gaplaýyş materialy däl, daşky gurşawy goramak, saglyk we amatlylyk ýaly köp zerurlyklary kanagatlandyrýan çözgütdir.Bir gezek ulanylýan gaplama materiallary bilen deňeşdirilende ...

 • SATY ..
  Gara kagyz kofe kuboklary omörite çap edilen kagyz kuboklary lomaý |Tuobo

  Gara kagyz kofe kuboklary omörite çap edilen kagyz Cu ...

  Gara kagyz kofe kuboklary, logotipiňizi göni reňkli kofe kagyz käselerine ýerleşdirip, markaňyzy güýçlendirmek üçin ulanyň.Customörite çap edilen kagyz käsesi, ünsi özüne çeker.Iň ýokary çaphana amallarymyz, kagyz käsäniň nyşanyny ýa-da marketing habaryny ajaýyp şekillendirer, ...

 • SATY ..
  Goňur kagyz kofe kuboklary omörite çap edilen kagyz kuboklary lomaý |Tuobo

  Goňur kagyz kofe kuboklary omörite çap edilen kagyz Cu ...

  Goňur kagyz kofe kuboklary Näme üçin bizi saýlaýarsyňyz?Çydamlylygy Pes hilli bir gezek ulanylýan käseler, hemme ýerde mazmuny döküp, aňsatlyk bilen döwülýär.Munuň bolmazlygy üçin ýokary hilli materiallardan ýasalan bir gezeklik kagyz käselerini gözlemeli.Bular diňe bir uzak dowam etmän, eýsem has gowudyr ...

 • SATY ..
  Gülgüne kagyz kofe kuboklary omörite çap edilen kagyz kuboklary lomaý |Tuobo

  Gülgüne kagyz kofe kuboklary omörite çap edilen kagyz kubogy ...

  Gülgüne kagyz kofe kuboklary Gülgüne kagyz käseler aýallar üçin amatly.Gülgüne, sarp edijileriň isleglerine we ýumşak, ýyly atmosfera üçin psihologiki zerurlyklaryna laýyklykda süýji, ýyly, ýumşak duýgy getirip biler.Gülgüne kagyz käseler kafelere, içgi dükanlaryna, konditer dükanlaryna we beýleki dükanlara köpelmek üçin amatly ...

 • SATY ..
  Gyzyl kagyz kofe kuboklary omörite çap edilen markaly kagyz kuboklary |Tuobo

  Gyzyl kagyz kofe kuboklary omörite çap edilen marka Pa ...

  Gyzyl kagyz kofe kubogy Gyzyl, höwes, baýramçylyk, tolgunma we hyjuwdan doly reňk bolup, sarp edijileriň ünsüni özüne çekip we önümleriň özüne çekijiligini ýokarlandyryp biler.Gyzyl baýramçylyk we joşgun, özüne çekijini bellemek üçin janlylygy we innowasiýa düşünjesini görkezip biler ...

 • SATY ..
  Sary kagyz kofe kuboklary omörite çap edilen kagyz kuboklary lomaý |Tuobo

  Sary kagyz kofe kuboklary omörite çap edilen kagyz C ...

  Sary kagyz kofe kuboklary adaty Hytaýda öňdebaryjy kagyz käse öndürijisi hökmünde Tuobo Paper Packaging, ýörite döredilen kofe konteýner zerurlyklaryňyzyň hemmesi üçin bir dükan!Näme üçin bizi saýlaýarsyňyz: Çydamlylygy Pes hilli bir gezek ulanylýan kofe käseleri, hemme ýerde mazmuny döküp, aňsatlyk bilen döwülýär.T ...

 • SATY ..
  Altyn kagyz kofe kuboklary omörite çap edilen kagyz kuboklary lomaý |Tuobo

  Altyn kagyz kofe kuboklary omörite çap edilen kagyz kubogy ...

  Altyn kagyz kofe kuboklary Sary we altyn kagyz käseleri saýlamak, has gowy müşderi tejribesini getirip biler, satuwy artdyryp, dükanyň marka keşbini ýokarlandyrmakda möhüm rol oýnap biler.Sary we altyn kagyz käsäni saýlamak müşderilere aşakdaky artykmaçlyklary berip biler: Birinjiden, o manysyny artdyryp biler ...

 • SATY ..
  Mämişi kagyz kofe kuboklary ýöriteleşdirilen kagyz kuboklary |Tuobo

  Mämişi kagyz kofe kuboklary ýöriteleşdirilen kagyz kuboklary ...

  Mämişi kagyz kofe kuboklary Iýmit hyzmaty we amatly dükan pudagy çylşyrymly.Şol bäsdeşlik ukybyny gazanmak, moda keşpleriň we müşderiniň tanalmagynyň peselmeginiň hemişe üýtgäp durýan söweşi bolup biler.Markaňyzyň şahsyýetini gönüden-göni y-a goýmakdan öz işiňizi ösdürmegiň iň gowy usuly ...

 • SATY ..
  Izolýasiýa edilen kagyz kofe kuboklary omörite çap edilen goşa diwar aýlaw kuboklary |Tuobo önümi

  Izolýasiýa edilen kagyz kofe kuboklary omörite çap edilen şübhe ...

  Izolýasiýa edilen kagyz kofe kuboklary Gasynlanan käselerimiz ajaýyp izolýasiýa aýratynlyklaryna eýedir.Izolýasiýa gasynlanan käselerimiz hem ýokary, hem pes temperatura çydap biler, elleriňizi ýanmakdan gorar we içgiňizi ýyly ýa-da sowuk saklar.Highokary hilli gasynlanan kagyz we PE örtük ulanýarys ...

 • SATY ..
  Gaýtadan ulanylýan kagyz kofe kuboklary omörite çap edilen Durnukly köpçülikleýin kuboklar |Tuobo

  Gaýtadan ulanylýan kagyz kofe kuboklary ýörite çap edilen Sus ...

  Gaýtadan ulanylýan kagyz kofe kuboklary kagyzlar gaýtadan işlenip bilner, ýöne diňe kagyz bilen ýasalan käseler edil kagyz sypallary ýaly suwuklyk bilen doýup ýykylýar, bu hem täsirli izolýator däl, şonuň üçin açyk kagyz käseleri gyzgyn içgileri gyzgyn saklamakda uly däl we sowuk içgiler sowuk.Öndürijiler bulary çözdüler ...

TuoBo

Kagyz gaplamany saýlaň

Professional kagyz gaplaýyş öndürijisi we zawody hökmünde müşderimiziň tehniki, önümçilik, satuwdan soň gözleg we gözleg topary bolmak, müşderileriň ýüzbe-ýüz bolýan dürli gaplama meselelerini çözmek üçin dürli gaplama çözgütlerini çalt we hünär taýdan üpjün etmekdir.Müşderilerimiz diňe kagyz gaplamak, çykdajylary dolandyrmak, gaplamak dizaýny we çözgütler we satuwdan soň beýleki zatlary satmakda gowy iş etmeli, müşderileriň artykmaçlyklaryny ýokarlandyrmak üçin müşderilere bu meseläni çözmäge kömek ederis.

Bloglar