Custörite kofe kagyz kuboklaryny öndüriji, zawod, Hytaýda üpjün ediji

Özbaşdaklaşdyrmaňyzy pikir ediň

100% Biodegrirlenip bilinýän kagyz kuboklary

https://www.tuobopackaging.com/custom-paper-coffee-cups-with-lids-low-moq-tuobo-product/

Custöriteleşdirilen kagyz kofe kuboklary, Hytaýda zawod

Kagyz käselerkompaniýalar, dükanlar we jaýlar üçin gündelik zerur zatlar.Adamlar islendik wagt, islendik ýerde kofe, suw we içgiler içmeli.Bu käseleri alanlarynda, elindäki käsäniň nyşanyny tebigy ýagdaýda görerler we potensial müşderiler üçin peýdaly bolar.müşderi bazarynda täsir.Bu gaty gowy marketing strategiýasy bolar!

Tuobo gaplamakiň gowusykofe kagyz käse2018-nji ýyldan bäri Hytaýda öndüriji, zawod we üpjün ediji, bäsdeşlik bahasy bilen.Mugt dizaýn hyzmatlaryny, 24 sagat müşderi hyzmaty işgärleriniň 1-den 1-e çenli hyzmatyny hödürläp, kofe käselerini ähli görnüşlerde we ululykda düzüp bilersiňiz, önümleri başdan geçirmek üçin size mugt nusgalar hem bereris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Coffeeörite kofe kagyz kuboklary - markaňyz üçin şahsylaşdyrylan

Customöriteleşdirilen kofe kagyz käselerimizde ýokary hilli, hemme taraplaýyn çap edilýär.TUOBO gaplama teklipleribary-ýogy 10,000 birlikden başlaýan pes sargyt minimallarywe işde iň çalt eltiş öwrümleriniň biri.

Çap etmek:1-6 reňkli flexo syýa çap etmek, ofset çap etmek, iýmit derejeli syýa

Printörite çap:Önüm, müşderiniň talaplaryna laýyklykda iki tarapdan reňkli nagyşlar, tekstler we markalar bilen çap edilip bilner

MOQ 10,000 HK:3 000 gurşun wagty bilen 10,000 bölek sargyt edip bolýar

Mugt dizaýn:Hünärmenler toparymyz, adaty kofe kagyz käseleriniň her bir prosesi arkaly size kömek eder.

Mugt nusga:Has gowy önüm tejribesini almak üçin size mugt nusgalar berýäris

Hytaýda öndürildi:Hytaýda öndürildi, ýokary hilli, ýokary netijelilik

Köpçülikleýin sargytlarda arzanladyş:Size iň amatly ulanyjy hyzmatlaryny we iň amatly çözgütleri hödürläris

https://www.tuobopackaging.com/disposable-coffee-paper-cups-custom-wholesale-tuobo-product/

Geliň, öz marka kagyz kuboklaryňyzy düzüň

Customörite kagyz kofe käseleri, kofe dükanlary, çörekhanalar, içgi dükanlary, restoranlar, kompaniýalar, öýler, oturylyşyklar, mekdepler we başgalar ýaly dürli durmuş we iş ssenarileri üçin amatlydyr.

Kagyz kofe kuboklarynyň spesifikasiýasy

Spesifikasiýa kalibrli aşagy beýik kuwwaty
mm mm mm ml
2.5oz 50 34 50 60
3oz 58 45 52 90
4oz 62 45 61 110
6oz 68 50 70 180
7oz 73 52 75 200
8oz 79 56 90 280
8oz (90 kalibrli Europeanewropa wersiýasy) 90 60 84 300
9oz 75 52 88 250
10oz (Europeanewropa wersiýasy) 90 58 100 360
12oz (Europeanewropa wersiýasy) 90 60 113 420
16oz (Europeanewropa wersiýasy) 90 60 138 520
20oz (Europeanewropa wersiýasy) 89 62 160 600
22oz (Europeanewropa wersiýasy) 89 62 167 660
24oz (Europeanewropa wersiýasy) 89 62 180 700

Iki gatly kagyz kuboklarynyň spesifikasiýasy

Spesifikasiýa kalibrli aşagy beýik kuwwaty
mm mm mm ml
8oz (Europeanewropa wersiýasy) 79 56 90 280
8oz (90 kalibrli Europeanewropa wersiýasy) 90 60 84 300
10oz (Europeanewropa wersiýasy) 90 58 100 360
12oz (Europeanewropa wersiýasy) 90 60 113 420
16oz (Europeanewropa wersiýasy) 89 60 138 520
20oz (Europeanewropa wersiýasy) 89 62 160 600
22oz (Europeanewropa wersiýasy) 89 62 167 660
24oz (Europeanewropa wersiýasy) 89 62 180 700

Specialörite talap barmy?

Umuman, ätiýaçlyk kagyz käse önümlerimiz we çig mallarymyz bar.Specialörite islegiňiz üçin size şahsylaşdyrylan kofe kagyz käse hyzmatymyzy hödürleýäris.OEM / ODM-ni kabul edýäris.Logotipiňizi ýa-da marka adyňyzy käselerde çap edip bilerdik.Takyk sitata üçin bize aşakdaky maglumatlary aýtmaly:

Spesifikasiýa

Kalibr üçin talaplary aýdyň;we ýokary, kuwwat ýa-da aşaky we ş.m. ýaly goşmaça funksiýa goşmaly bolsa.

Mukdar

1000 bölek sargyt edip bolýar.Emma Maks mukdary üçin, arzan bahany almaga kömek eder.Has köp mukdarda sargyt edilip bilner.

Arza

Taslamalaryňyz üçin arzaňyzy ýa-da jikme-jik maglumatyňyzy aýdyň.Size iň gowy saýlawy hödürläp bileris, şol bir wagtyň özünde, inersenerlerimiz býudjetiňize laýyklykda has köp teklip berip bilerler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Size hödürläp biljek zatlarymyz…

Iň gowy hil

Kofe kagyz käselerini öndürmekde, dizaýn etmekde we ulanmakda baý tejribämiz bar we dünýädäki 210-dan gowrak müşderä hyzmat etdik.

Bäsdeşlik bahasy

çig malyň bahasyndan düýpgöter artykmaçlygymyz bar.Şol bir hil boýunça biziň bahamyz, adatça, bazardan 10% -30% arzan.

Satuwdan soň

3-5 ýyl kepillik syýasaty berýäris.Biziň ähli çykdajylarymyz hasabymyzda bolar.

Eltip bermek

“Air Express”, deňiz we hatda gapy-gapy hyzmaty bilen eltip bermek üçin iň gowy iberiji ekspeditorymyz bar.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Kagyz kofe käseleri nädip ýasalýar?

Iýmit hyzmaty kagyzy makara öwrülýär.Rulonlar çap edilýär we seresaplylyk bilen ölçelýän käse gyrasyndaky böleklere bölünýär.Boş ýerler käsäni emele getirýän we düýbüni goşýan käse emele getirýän maşynlara salynýar.Kuboklaryň suwuklygy subut etmek üçin käseleriň tikişleri gyzdyrylýar.

Bir gezek ulanylýan kofe käsesi näme?

Bir gezek ulanylýan kofe käseleriniň prototipi ilkinji gezek 20-nji asyryň başynda peýda bolan, soň bolsa gapak goşmak, tutawaçlar, köpük kagyz käseleri we ş.m. ýaly ösüş baglanyşyklaryndan geçip, bir gezek ulanylýan kofe käseleriniň görnüşlerini aýyrdy. bir gezek ulanylýan kagyz käselerden..Bir gezek ulanylýan kofe käseleri esasan aşakdaky böleklerden durýar: çyglylyga garşy ýag plyonkasy, käse barrel, esas, käse örtügi, käbirlerinde ýylylyk izolýasiýa gatlagy, sypal we ş.m. Bir gezek ulanylýan kofe käseleri amatlylygy, tizligi we arassalygy bilen tanalýar.

Bir gezek ulanylýan kofe käselerini ulanmagyň peýdalary näme?

Ilki bilen, köp halatlarda bakteriýalaryň köpelmegi üçin özboluşly şert döredýän kofe içýän käselerimizi düýpli arassalamak kyn.Bir gezek ulanylýan kofe käseleri bu meseläni diňe çözýär.Arassa we arassa, ulanylandan soň zyňmak amatly.Kuboklaryny arassalamak üçin wagt sarp etmek islemeýän adamlar.

Ikinjiden, götermek aňsat.Öý kofe käselerimiziň köpüsinde gapak ýok we ýerine ýetirmek kyn, bir gezek ulanylýan kofe käselerinde kofeniň dökülmezligi üçin berk ýapylyp bilinýän we göni sumka ýerleşdirilip bilinýän gapaklary bar.Belli bir derejede ýolagçylara gatnaw amatly.

Bir gezek ulanylýan kofe käsesini nädip saýlamaly?

Daş görnüşini, daşky gurşawy goramak we möhürlemek derejesini göz öňünde tutmalydyrys.

Daş görnüşi diýmek hökman däl.Halaýan görnüşimizi, reňkimizi, nagşymyzy we ş.m. saýlamalydyrys.Bu ýerde, pigmentiň aşa köp bolmagy we bedene ýaramaz täsirlerden gaça durmak üçin, reňkiniň gaty açyk däldigine üns bermelidiris.

Ikinjiden, daşky gurşawy goramagyň derejesini göz öňünde tutmalydyrys.Bir gezek ulanylýan kagyz käseleriň gaýtadan işleniş derejesi ýokary däl.Bu ýerde daşky gurşawa zyýan bermezlik üçin materialyň zaýalanýandygyny, pulpanyň çeşmesini, ýagly gatlagyň materialyny we ş.m. göz öňünde tutmalydyrys.

Bu ýerde esasy zat möhürlemek derejesidir.Ilki bilen bir gezek ulanylýan kofe käsesini çykaryp, degişli mukdarda suw bilen dolduryp bileris, soňra käsäni agzy bilen aşak ýapyp, belli bir wagtlap goýup bileris we suwuň syzandygyny ýa-da ýokdugyny synlap bileris. gapagyň düşýändigini ýa-da suwuň dökülendigini ýa-da ýokdugyny görmek üçin el bilen ýuwaşlyk bilen.Dökülmese, käse gowy möhürlenendir we ynam bilen göterilip bilner.