Arçakly gapakly doňdurma kuboklary

Doňdurylan lezzetleriňizi stil we amatlylyk bilen ýerine ýetiriň - Dondurma kubogymyzy ýaýly gapaklar bilen ulanyň!

Biziň bilen tanyşdyrmakArçakly gapakly doňdurma kubogy- lezzetli doňdurylan tagamlaryňyza hyzmat etmegiň we saklamagyň ajaýyp usuly!Özboluşly arka gapak dizaýny bilen, käsämiz diňe bir owadan görünmän, doňdurmaňyzy gowy saklaýar.

Aç-açan aç-açan gapak, müşderileriňize özüne çekiji we ýakymly doňdurma ýa-da doňdurylan gatyk görmegi aňsatlaşdyrýar.Biziňkidoňdurma kagyz käseleriajaýyp hilli, owadan dizaýn we giň seçimlidir.Müşderileriňizi haýran galdyrmak üçin ýaýly gapakly adaty doňdurma käsämizi saýlaň!

Designörite dizaýn hyzmaty

Dürli ululykda bar

Minimal 10,000 bölek

Zawodyň bahasyndan elmydama sitata alyň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.tuobopackaging.com/ice-cream-cups-with-arched-lids/

Arçakly gapakly ýörite doňdurma kagyz kuboklary

Doňdurma kagyz käsämizi ýaýly gapaklar bilen tanyşdyrmak - doňdurylan desertler üçin ajaýyp gaplama çözgüdi.Arkaly gapak, tagamlaryňyzy täze we sowuk saklap, ygtybarly möhür berýär.Müşderiler üçin elýeterli bolmak isleýän azyk kärhanalary üçin ajaýyp.Indi sargyt ediň we desert oýnuňyzy ýokarlandyryň!

1-1
1-2
Agaç çemçe bilen doňdurma kubogy

Ajaýyp möhürlemek

Circarym tegelek aç-açan gapak, doňdurmanyň howa ýa-da tozan bilen hapalanmagynyň öňüni alyp, käsedäki doňdurmany ajaýyp möhürläp biler.

Daşamak aňsat

Bu kagyz käse önümi ýeňil we götermek aňsat, piknik ýa-da syýahat we beýleki ýagdaýlar üçin amatly.

11
222
333

Owadan görnüş

Semiarym tegelek aç-açan gapakly doňdurma kagyz käseleri, ünsi özüne çekýän we sarp edijileriň doňdurma satyn almaga bolan gyzyklanmasyny artdyrýan owadan görnüşe eýe.

Taze saklaň

Circarym tegelek aç-açan gapak, doňdurmanyň täzeligini we hilini netijeli saklap biler, bu bolsa sarp edijilere has gowy lezzet almaga mümkinçilik berer.

1
2
3

Daşky gurşaw saglygy

Bu kagyz käse önümi daşky gurşawa hapalanmaz we sarp edijileriň saglygyny kepillendirip biljek gaýtadan işlenip bilinýän we ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasaldy.

Arçakly gapaklaryň spesifikasiýasy bilen doňdurma kuboklary

Arka gapakly doňdurma käselerimiz, dürli saýlama islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin ýumşak çyzyklar, ýokary aç-açanlyk we dürli kuwwat ölçegleri bilen ajaýyp bezelendir.

Dondurma käselerimiz ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasalýar we ýörite işlenip düzülýär, aňsat döwülmeýär ýa-da deformasiýa edilmeýär, ýokary hilli we tejribäni gowy ulanýar.

Kubokyň gapagy, doňdurmanyň gaçmagynyň ýa-da okislenmeginiň we ýaramazlaşmagynyň öňüni almak üçin käsäniň agzyna ýakyn gabat gelýän dizaýn bilen bezelendir, asyl tagamyny üpjün eder.Dondurma käselerimiz dürli ýagdaýlar üçin amatly, açyk piknik, restoran, supermarket we ş.m. Dondurma käselerimiz girýärdürli ululyklar we kuwwatdürli adamlaryň isleglerine we ýagdaýlaryna laýyk gelmek.Kubok göwresiniň gurluşy güýçli we çydamly bolup, ýokary ýa-da pes temperatura üýtgemelerine çydap bilýär, uzak wagtlap ygtybarly ulanylmagyny üpjün edýär.Mundan başga-da, käsäni çap etmegiň özleşdiriş hyzmatyny hem hödürleýäris.Siziň dizaýn nagşyňyzy ýa-da söwda belligiňizi kubok göwresine çap edip bileris, bu bolsa markaňyzyň mahabaty we mahabaty üçin has köp täsir edip biler.

Arçaly LIDS bilen doňdurma käselerimiz diňe bir ýokary hilli önümçilik usullary we ajaýyp görüş effektleri bilen çäklenmän, doňdurma tejribäňizi hasam gowulandyrmak üçin amaly, amatly we ekologiýa taýdan arassa görnüşdir.

Çykyş

Syzdyryjy 、 Owadan 、 düzülip bilinýän 、 hemişelik temperatura.

Hil

Iýmit derejesi goşa örtükli kagyz.Zäherli we yssyz, ulanmaga ygtybarly.

Deňi-taýy bolmadyk gyra hödürleýäris

Zawoddan satyn alyň, bäsdeşlik bahalaryndan lezzet alyň

Daşky gurşawy goramak

Greenaşyl ösüş düşünjesine laýyklykda daşky gurşawy goramak materialyny saýlaýarys.Önüm gaýtadan ulanylýar, zaýalanýar we ekologiýa taýdan arassa.

Positionerleşişi

Zawod Guanç Guangzhouou şäheriniň golaýynda, portlar Şençzhenen we Gonkongda ýerleşýär.Gowy ýer, daşamak we eltip bermek üçin amatly.

Gowy hil

Önümlerimiz ýokary hilli.Kagyz önümleri ýokary derejeli görnüşe we oňat täsir galdyryjy duýga eýe bolup, elinde rahatlyk, iýmitde rahatlyk bolup biler.

Printörite çap

Köp reňkli, logotipli, tekstli we beýleki şahsylaşdyrylan dizaýn we maglumatlary (mysal üçin ingredientler, web sahypasy, salgy, nagyş we ş.m.) çap etmegi goldaň.

Temperaturanyň kepili

Kagyz önümleri belli bir derejede temperatura izolýasiýasyna eýedir, gyzgyn ýa-da doňdurylan iýmit üçin ulanylyp bilner we iýmitleri hemişe temperatura ýagdaýynda saklar.

Atureetişen hyzmat

On ýyldan gowrak daşary söwda hyzmaty tejribesi.Islegleriňizi çözmek üçin soraga çalt, wagtynda habarlaşyň we kanagatlanarly hyzmat bermek üçin mümkin bolan çözgütleri hödürläň.

Çykdajyly

Zawod göni satuw.Adaty doňdurma käsämiz tygşytly.Zawodyň öňki bahasyny üpjün edýäris.

Ulanmak üçin ygtybarly

Saýlanan materiallar.Önüm zäherli we yssyz, adam saglygyna zyýanly däl.

Käbir QS müşderiler tarapyndan köplenç duş gelýär

Haýsy transport usullaryny goldap bilersiňiz?

Ulagyň dürli görnüşlerini goldaýarys:

1. Deňiz arkaly: Harytlary gämi bilen daşamak, esasan doly konteýner transporty (FCL) we LCL transporty.

2. Howa bilen: çalt;gysga aralyga daşamak we gyssagly transport üçin amatly.

3. Byol bilen: Demir ýol ulag harytlaryny saýlamak uzak aralyga ýük daşamak üçin amatlydyr;ulag transport ýüklerini saýlamak gysga aralyk ulaglary we gyssagly ulaglar üçin amatlydyr.

4. Express arkaly: Çalt;gysga aralyga daşamak we gyssagly transport üçin amatly.

Haýsy özleşdirme hyzmatlaryny berip bilersiňiz?

Logotip 、 Çap etmek 、 Reňk 、 Ölçeg aýratynlaşdyrylan

Customörite nusga kabul ederlikmi?

Goldaw

Ippingük daşaýan portuňyz nirede?

Şençzhengen porty

Biz bilen işlemek: Şemal!

1. Sorag we dizaýn iberiň

Haýsy doňdurma kagyz käseleri bilen gyzyklanýandygyňyzy aýdyň we ululygyna, reňkine we mukdaryna maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

Sitata we çözgüdi gözden geçiriň

24 sagadyň dowamynda özboluşly zerurlyklaryňyza laýyk gelýän takyk sitata bereris.

Nusga ýasamak

Thehli jikme-jiklikleri tassyklandan soň, bir nusga taýýarlap başlarys we 3-5 günden taýýar bolarys.

Köpçülikleýin önümçilik

Önümçilik prosesini üns bilen alyp barýarys, her tarapyň hünär taýdan dolandyrylmagyny üpjün edýäris.Ajaýyp hil we wagtynda eltip bermegi wada berýäris.

Kagyz kuboklaryňyz taslamasyna başlamaga taýynmy?

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň