Custörite gasynlanan kagyz kuboklary

Üýtgeşik marka ekrany, ýöriteleşdirilen gasynlanan kuboklar bilen ýelkenli ýola çykyň!

Seresaplylyk bilen gasynlanan käselerimiz ajaýyp öndürijilikli ýokary hilli materiallary ulanýarlar.

Bazarda gasynlanan käseleriň meşhurlygy ýokarlanýar.Adamlar üçin ilkinji saýlaw boldy, sebäbi diňe bir daşky görnüş talaplaryna laýyk gelmän, eýsem tejribe ulanmak arkaly ýokary hilli üpjün edýär.

Gasynlanan käseleriň daşky ýüzi tekiz we çap edilip bilner, marka nyşanlaryny, aragatnaşyk maglumatlary ýa-da beýleki mahabat maglumatlary goşmak ýaly şahsylaşdyrylan aýratynlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.Bu marka keşbini we bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga kömek edýär.Kofe, çaý ýa-da gyzgyn şokolad ýaly her dürli gyzgyn içgileri saklamak üçin ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, köp sanly goşundy bilen doňdurma, süýt çaýkamak we ş.m. ýaly sowuk içgileri gaplamak üçin hem ulanylyp bilner.

Ululykdaky gasynlanan käseler bar8oz, 10oz, 12oz we 16ozdürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin.Markaňyzyň döredijilik güýjüni açmak üçin ýörite gasynlanan käseleri saýlaň.Şahsy çap etmek arkaly aýratyn marka şekilini dörediň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.tuobopackaging.com/coffee-paper-cups/

“Ripple Wall Custom Paper Cup”

 

Bizi saýlaň we gasynlanan käseleri özleşdirmek, markanyň özboluşly stilini görkezmek, kagyz käseleriňiziň aýratynlygyny görkezmäge we önümleriňiziň iň gowy sözleýjisine öwrülmäge ýol açyň!

Kagyz käselerini nädip saklamaly?

Gasynlanan kagyz käseleriň öndürijiligi we artykmaçlyklary

Izolýasiýa öndürijiligi

Gasynlanan kagyz käse gasynlanan karton bilen örtülendir.Gasynlanan kartonyň özboluşly gurluşy, käsäniň içindäki ýylylyk çeşmesini daşarky gurşawdan netijeli izolirläp, gowy ýylylyk izolýasiýa öndürijiligini üpjün edip, ulanyjyny has rahat duýup biler.

Syzdyrma garşy

Gasynlanan kagyz käseleriň üstü köplenç suw geçirmeýän örtük bilen örtülýär, içgileriň syzmagyna täsir edýär we gereksiz kynçylyklardan we ýitgilerden gaça durýar.

Lighteňil we ulanmak aňsat

Beýleki materiallardan ýasalan käseler bilen deňeşdirilende, gasynlanan kagyz käseler ýeňil we götermek üçin amatly, olary ofislerde, mekdeplerde, çärelerde, syýahatda we beýleki ýagdaýlarda ulanmak üçin amatly edýär.

Daşky gurşawyň durnuklylygy

Gasynlanan kagyz käselerde ulanylýan gasynlanan karton we kagyz materiallary gaýtadan işlenip we gaýtadan ulanylyp bilner, bu ekologiýa taýdan arassa we durnukly ösüş düşünjesine laýyk gelýär.

Giň ulanylyşy

Gasynlanan kagyz käseler kofe, çaý, miwe suwy, şeýle hem sowuk we gyzgyn içgiler ýaly dürli içgilere uýgunlaşyp biler we dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin dürli ululykda saýlanyp bilner.

Özbaşdaklaşdyrma we şahsylaşdyrma

Gasynlanan kagyz käseler, marka keşbini ýokarlandyrmak ýa-da dürli ýagdaýlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli nagyşlar, söwda bellikleri, tekst we ş.m. bilen düzülip we çap edilip bilner.

Saglyk we howpsuzlyk

Gasynlanan kagyz käselerimiz önümçilik döwründe azyk howpsuzlygy standartlaryna laýyk gelýän berk arassaçylyk bejergisinden geçýär we ulanmak has amatly.

Gasynlanan kagyz kuboklarynyň spesifikasiýasy

Gasynlanan käseler köp gatly kartondan durýar, boş karton gatlagy gowy izolýasiýa öndürijiligini üpjün edýär we içmäge amatly edýär.Plastiki käseler bilen deňeşdirilende, gasynlanan käseler has ekologiýa taýdan arassa we dowamly, bu daşky gurşawa ýaramaz täsirleri azaltmaga kömek edýär.Mundan başga-da, gasynlanan käseleriň gurluş gurluşy gowy.Kubok ýokary temperatura we basyşa çydap bilýär we aňsat deformasiýa ýa-da döwülmeýär.Bu gyzgyn içgileri saklamak we daşamak üçin örän amatly edýär.

“Ripple Wall Custom Paper Cup”

Kubok

Stil

Ölçegi

Potensial

MOQ / kompýuterler

8oz

S / Dik / Gorizontal zolaklar

79 * 56 * 90mm

280ml

30,000

10oz

S / Dik zolaklar

90 * 58 * 100mm

360ml

30,000

12oz

S / Dik / Gorizontal zolaklar

90 * 60 * 113mm

420ml

30,000

16oz

S / Dik / Gorizontal zolaklar

90 * 60 * 138mm

520ml

30,000

Greenaşyl önümler, ygtybarly!

Tuobao Packaging daşky gurşawy goramak biziň jogapkärçiligimiz we borjumyzdygyna berk ynanýar.Daşky gurşawy habardar etmegiň möhümdigini gowy bilýäris, şonuň üçin daşky gurşaw düşünjelerini her kärhana çözgüdine goşmagy wada berýäris.Kagyz önümlerimizi öndürmek üçin ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanmagy maksat edinýäris.Bu materiallaryň zaýalanmagy we gaýtadan ulanylmagy tebigy baýlyklaryň sarp edilmegini azaltmak bilen daşky gurşawa täsirini azaldýar.Şol bir wagtyň özünde, energiýa sarp edilişini we parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmagy maksat edinýäris.Ösen önümçilik tehnologiýalaryny we enjamlaryny birleşdirip, energiýa netijeliligini ýokarlandyrmaga we uglerod aýak yzymyzy azaltmaga çalyşýarys.

Daşky gurşawy goramak

Zaýalanýan materiallar: Gasynlanan kagyz käselerimiz, daşky gurşawyň hapalanmagyna sebäp bolmaýan biodegrirlenip bilinýän materiallardan ýasalýar.

Plastiki hapalanmagy azaltmak: adaty plastik käseler bilen deňeşdirilende, gasynlanan kagyz käseler, ummanyň we ekosistemanyň plastiki hapalanmagyny azaldýar.

Durnukly ösüş

Energiýany tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak: Gasynlanan kagyz käseleriň ulanylmagy, energiýa sarp edilişini we parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmaga kömek edýär.

Pes uglerod durmuşy: Gasynlanan kagyz käseleri ulanmak az uglerodly ýaşaýyş durmuşyna laýyk gelýär we daşky gurşawa goşant goşýar.

Tegelek ykdysadyýetGasynlanan kagyz käseler, gaýtadan işlenip bilinýän we gaýtadan ulanylýan önümler hökmünde tegelek ykdysadyýetiň ýörelgelerine we düşünjelerine laýyk gelýär.

Käbir QS müşderiler tarapyndan köplenç duş gelýär

Ulagyň haýsy görnüşlerini goldap bolar?

1. Deňiz gatnawy: Deňiz gatnawy, köpçülikleýin harytlary daşamak üçin amatly halkara transportyň iň ýaýran usullaryndan biridir.Eltip bermek köp mukdarda edilip bilner we arzan, ýöne ibermek üçin birnäçe hepde, hatda birnäçe aý gerek.

2. Howa transporty: Howa transporty halkara transportyň iň çalt usullaryndan biridir we az mukdarda we ýeňil agramly harytlar üçin amatlydyr.Howa bilen harytlar barmaly ýerine çalt eltilip bilner, ýöne ýükler gaty ýokary.

3. Demir ýol transporty: Demir ýol ulaglary ýuwaş-ýuwaşdan asewraziýa gury köprüsiniň birleşdirilen transportynda möhüm transport usulyna öwrüldi.Demir ýol bilen harytlar tiz we has az ýük çykdajylary bilen barmaly ýerine eltilip bilner.

Kagyz käselerini özleşdirmek üçin işiňiz nähili?

1. Kagyz käsesiniň spesifikasiýasyny we dizaýnyny kesgitläň: Kagyz käsesiniň göwrümini, göwrümini we dizaýnyny, şol sanda örtük reňkini, çap mazmunyny, kagyz käsesiniň nagşyny we şriftini kesgitlemek zerur.

2. Dizaýn taslamasyny beriň we nusgany tassyklaň: müşderi kagyz käsäniň dizaýn taslamasyny üpjün etmeli, kanagatlanarly täsir edilýänçä müşderiniň talaplaryna laýyklykda üýtgetmeli we sazlamaly.Ondan soň, müşderi tarapyndan tassyklanylmaly we tassyklanmaly.

3. Önümçilik: Mysal tassyklanylandan soň zawod köpçülikleýin kagyz käselerini öndürer.

4. Gaplamak we eltip bermek.

5. Müşderini tassyklamak we seslenme, satuwdan soňky hyzmat we tehniki hyzmat.

Gasynlanan kagyz käseler näme üçin ulanylyp bilner?

Kagyz käselerimiz howpsuz we arassaçylyk.Gasynlanan käseler kofe, çaý, gyzgyn şokolad, şire, gazlandyrylan we beýleki içgiler ýaly dürli içgileri we iýmitleri saklamak üçin ulanylyp bilner.Mundan başga-da, gasynlanan käseler içgi hyzmatlaryny bermek üçin çagalar oturylyşyklarynda, ofislerinde we beýleki ýagdaýlarda hem ulanylyp bilner.Gyzgyn içgiler ýa-da gyzgyn iýmitler ýüklenende, ýanmazlyk üçin goşa gasynlanan käseleri saýlamak maslahat berilýär.

Haýsy ululykdaky kofe kagyz käsesini hödürläp bilersiňiz

Bir diwar kagyz käsesi üçin bizde 2,5 / 3/4/6/7/8/9/10/12/12/16/20/22/24 oz käse bar.

Iki diwar kagyz käsesi üçin bizde 8oz / 10oz / 12oz / 16oz / 20oz / 22oz / 24oz käse bar.

Diwar kagyz kagyz käsesi üçin bizde 8oz / 10oz / 12oz / 16oz käse bar.

Biz bilen işlemek: Şemal!

1. Sorag we dizaýn iberiň

Haýsy doňdurma kagyz käseleri bilen gyzyklanýandygyňyzy aýdyň we ululygyna, reňkine we mukdaryna maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

Sitata we çözgüdi gözden geçiriň

24 sagadyň dowamynda özboluşly zerurlyklaryňyza laýyk gelýän takyk sitata bereris.

Nusga ýasamak

Thehli jikme-jiklikleri tassyklandan soň, bir nusga taýýarlap başlarys we 3-5 günden taýýar bolarys.

Köpçülikleýin önümçilik

Önümçilik prosesini üns bilen alyp barýarys, her tarapyň hünär taýdan dolandyrylmagyny üpjün edýäris.Ajaýyp hil we wagtynda eltip bermegi wada berýäris.

Kagyz kuboklaryňyz taslamasyna başlamaga taýynmy?

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň