Kagyz gapagy bilen doňdurma kubogy

Dondurma marka şekiliňizi Durnukly we ajaýyp kagyzdan ýasalan kuboklarymyz bilen ýokarlandyryň!

Şirin hataryňyza iň täze goşmaçamyzy hödürlemek: Kagyz gapagy bilen doňdurma kubogy!Müşderileriňiz diňe doňdurmaňyzyň baý we kremli tagamy üçin aklyndan azaşman, eýsem ekologiýa taýdan arassa gaplamalara hem baha bererler.Kuboklarymyz berk kagyz materiallaryndan ýasalýar we damjalaryň ýa-da dökülmeleriň öňüni almak üçin ajaýyp enjamlaşdyrylan gapak bilen gelýär.Bu käseleriň ýönekeý we ajaýyp dizaýny, desertleriňiziň görkezilmegini ýokarlandyrar we müşderileriňiziň has köp zat üçin gaýdyp gelmegini üpjün eder.

Designörite dizaýn hyzmaty

Dürli ululykda bar

Minimal 10,000 bölek

Zawodyň bahasyndan elmydama sitata alyň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
冰淇淋 带盖

Kagyz gapaklary bilen ýörite doňdurma kuboklary

Kagyz gapakly doňdurma kagyz käselerimiz doňdurylan desertlere hyzmat etmegiň amatly, ekologiýa taýdan arassa we ajaýyp usulyny hödürleýär.Çydamly kagyz materialy öz görnüşini saklaýar we doňdurmanyň sowuk bolmagyna kömek edýär.Durnukly we ýokary hilli desert tejribesini üpjün etmek isleýän doňdurma dükanlary, kafeler we azyk ulaglary üçin ajaýyp.Indi sargyt ediň we müşderileriňizi haýran galdyryň!

压缩 版

68 mm doňdurma gapagy

3oz 4oz 6oz doňdurma kagyz käsesi üçin amatly.

Altyn nagyş çap etmek ajaýyp we professional täsir galdyrýar.

IMG_20230511_113347

74 mm doňdurma gapagy

3.5oz 5oz doňdurma kagyz käsesi üçin amatly.

Ownuk kagyz käseler jikme-jik gapaklar bilen jübütlenende has özüne çekiji bolýar.

IMG_20230511_105500

97mm doňdurma gapagy

8oz 10oz 12oz 16oz doňdurma kagyz käsesi üçin amatly.

Dürli tagam çap etmek zerurlyklaryny goldaň.

IMG_20230511_105741

116 mm doňdurma gapagy

28oz 32oz 34oz doňdurma kagyz käsesi üçin amatly.

Gowy hilli we iýmit derejeli material, l adaty çap.

IMG20230511102321

68 mm doňdurma gapagy

Toplamak aňsat, boş ýer tygşytlamak

Gapagyň berk dizaýny size köp amatlylyk getirýär.

retouch_2023051110461324

116 mm doňdurma gapagy

Toplamak aňsat, boş ýer tygşytlamak

Designörite dizaýn önümleri ýygnamak üçin arassa we çökmek aňsat däl.

Kagyz gapagy spesifikasiýasy bilen doňdurma kubogy

LIDS kagyzly doňdurma käselerimiz ekologiýa taýdan arassa we ulanmak üçin ygtybarly iýmit materiallaryndan ýasalýar.Şahsy dizaýn, owadan görnüş müşderiniň işdäsini ýokarlandyrmaga kömek edip biler.Kuboklarymyz we LIDS biodegrirlenip bilinýän materiallardan ýasalýar we daşky gurşaw standartlaryna laýyk gelýär.Işewür keşbiňizi we daşky gurşawyňyzy goramak üçin öz jogapkärçiligimizi edýäris.

LIDS kagyzly doňdurma käselerimiz ýokary derejeli, ajaýyp we ekologiýa taýdan arassa saýlawdyr!Kagyz käsesi ýokary dokma bilen seresaplylyk bilen ýasalan we deformasiýa etmek aňsat däl ýokary hilli kagyz materiallaryndan ýasalýar.Kagyz käsäniň gapagy, doňdurmanyň täze tagamyny üpjün etmek üçin doňdurmany daşarky hapalaýjylardan gowy gorap bilýän käsäniň üstünde berk ýapylyp bilner.Mundan başga-da, markaňyzyň has gowy görkezilmegi we markanyň täsirli mahabatyny amala aşyrmagyňyz üçin size talaplaryňyza görä reňkli çap ýa-da söwda belligini çap edip bileris.

Doňdurmanyň täze we lezzetli bolmagyny üpjün etmekden başga-da, kagyz örtükli kagyz doňdurma käseleri daşky gurşawa düşýän agramy azaldyp, adamlara planetany goramak bilen bir wagtyň özünde lezzetli doňdurmadan lezzet almaga mümkinçilik berer!

Gapaklarymyzyň ölçegi 68mm - 102mm.Salgylanmak üçin käbir mysallar:

Gapak Material (PE örtük) Gaplamagyň ululygy (sm) Gaplamak belgisi
68mm 300g iýmit derejeli goşa örtükli kagyz 59.5 * 36.5 * 57.5 2000pc / karton
74mm 300g iýmit derejeli goşa örtükli kagyz 59 * 31.5 * 39 1000 sany / karton
97mm 300g iýmit derejeli goşa örtükli kagyz 59 * 42 * 53 1000 sany / karton
116mm 300g iýmit derejeli goşa örtükli kagyz 62 * 43 * 52 600 sany / karton
Berkidilen gapak Material (PE örtük) Goldaw desgalary
68mm Iýmit derejesi goşa örtükli kagyz 3oz 4oz käse
97mm Iýmit derejesi goşa örtükli kagyz 8oz 10oz 12oz 16oz käse
116mm Iýmit derejesi goşa örtükli kagyz 28oz 32oz 34oz käse

Deňi-taýy bolmadyk gyra hödürleýäris

Zawoddan satyn alyň, bäsdeşlik bahalaryndan lezzet alyň

Daşky gurşawy goramak

Greenaşyl ösüş düşünjesine laýyklykda daşky gurşawy goramak materialyny saýlaýarys.Önüm gaýtadan ulanylýar, zaýalanýar we ekologiýa taýdan arassa.

Positionerleşişi

Zawod Guanç Guangzhouou şäheriniň golaýynda, portlar Şençzhenen we Gonkongda ýerleşýär.Gowy ýer, daşamak we eltip bermek üçin amatly.

Gowy hil

Önümlerimiz ýokary hilli.Kagyz önümleri ýokary derejeli görnüşe we oňat täsir galdyryjy duýga eýe bolup, elinde rahatlyk, iýmitde rahatlyk bolup biler.

Printörite çap

Köp reňkli, logotipli, tekstli we beýleki şahsylaşdyrylan dizaýn we maglumatlary (mysal üçin ingredientler, web sahypasy, salgy, nagyş we ş.m.) çap etmegi goldaň.

Temperaturanyň kepili

Kagyz önümleri belli bir derejede temperatura izolýasiýasyna eýedir, gyzgyn ýa-da doňdurylan iýmit üçin ulanylyp bilner we iýmitleri hemişe temperatura ýagdaýynda saklar.

Atureetişen hyzmat

On ýyldan gowrak daşary söwda hyzmaty tejribesi.Islegleriňizi çözmek üçin soraga çalt, wagtynda habarlaşyň we kanagatlanarly hyzmat bermek üçin mümkin bolan çözgütleri hödürläň.

Çykdajyly

Zawod göni satuw.Adaty doňdurma käsämiz tygşytly.Zawodyň öňki bahasyny üpjün edýäris.

Ulanmak üçin ygtybarly

Saýlanan materiallar.Önüm zäherli we yssyz, adam saglygyna zyýanly däl.

Özbaşdaklaşdyrma prosesi

定制 流程

Käbir QS müşderiler tarapyndan köplenç duş gelýär

Goldaw çap etmegiň görnüşi näme?
  • Altyn folga
  • Kümüş folga
  • Nagyşlamak
  • Ossalpyldawuk laminasiýa
  • Mat laminasiýa
  • lSpot UV
Kagyz gaplamasy nähili ýasalýar?Ygtybarly ulanyp bolarmy?

Doňdurma käsämiz we kagyz gapaklarymyz esasy kagyzdan we plastmassa rezin bölejiklerinden ýasalýar.Plastiki rezin, köplenç PE rezini ulanýar.Örtülensoň, esasy kagyz ýa bir taraply PE kagyzy ýa-da iki taraplaýyn PE kagyzy bolýar.

PE zäherli, yssyz we tagamsyz bolmagyň artykmaçlyklaryna eýedir.Ygtybarly arassaçylyk öndürijiligi, durnukly himiki öndürijiligi we deňagramly fiziki we mehaniki aýratynlyklary bar.Onda gowy sowuga garşylyk, suwa garşylyk, çyglylyga we belli bir derejede kislorod garşylygy bar.Mundan başga-da, ýagyň garşylygy, ajaýyp galyndy öndürijiligi we gowy ýylylyk möhürleýiş öndürijiligi ýaly artykmaçlyklary bar.

Biz bilen işlemek: Şemal!

1. Sorag we dizaýn iberiň

Haýsy doňdurma kagyz käseleri bilen gyzyklanýandygyňyzy aýdyň we ululygyna, reňkine we mukdaryna maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

Sitata we çözgüdi gözden geçiriň

24 sagadyň dowamynda özboluşly zerurlyklaryňyza laýyk gelýän takyk sitata bereris.

Nusga ýasamak

Thehli jikme-jiklikleri tassyklandan soň, bir nusga taýýarlap başlarys we 3-5 günden taýýar bolarys.

Köpçülikleýin önümçilik

Önümçilik prosesini üns bilen alyp barýarys, her tarapyň hünär taýdan dolandyrylmagyny üpjün edýäris.Ajaýyp hil we wagtynda eltip bermegi wada berýäris.

Kagyz kuboklaryňyz taslamasyna başlamaga taýynmy?

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň