• 1-38oz doňdurma kagyz kuboklary adaty
    Hususylaşdyrmaňyzy 100% Biodegrirlenip bilinýän kagyz kuboklaryny özleşdiriň diýip pikir ediň

Custöriteleşdirilen doňdurma kagyz kuboklary bilen marka habardarlygyny dörediň - Köpçülikden tapawutlanyň!

Biziňkidoňdurma kagyz käseleriajaýyp hilli, owadan dizaýn we giň seçimlidir.

Müşderiniň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli ölçegdäki doňdurma kagyz käselerimiz bar.

Doňdurma kagyz käselerimiz iýmit derejesindäki materiallardan ýasalýar, daşky gurşaw standartlaryna doly laýyk gelýär we doly gaýtadan ulanylýar, galyndylary we daşky gurşawa zyýany azaldýar, tagamly doňdurma paýlaşmak üçin iň gowy saýlama bolýar!

Designörite dizaýn hyzmaty

Dürli ululykda bar

Minimal 10,000 bölek

Zawodyň bahasyndan elmydama sitata alyň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
doňdurma kagyz käseleri

Dürli ululykdaky ýörite doňdurma kagyz kuboklary

Dürli ýagdaýlara we wakalara laýyk gelýän dürli mümkinçiliklerde ýokary hilli doňdurma käselerini hödürleýäris.Haýsy ululykda doňdurma käsesi gerek bolsa-da, islegleriňizi kanagatlandyryp, iň gowy hilli we iň gowy hyzmat berip bileris.

https://www.tuobopackaging.com/ice-cream-cup-sizes/

4oz doňdurma kubogy

Owadan we reňkli nagyşlar

Kiçijik we näzik

Aýry-aýry adamlar ýa-da çagalar üçin amatly

https://www.tuobopackaging.com/ice-cream-cup-sizes/

6oz doňdurma kubogy

Ajaýyp çap etmek

Şahsy adamlar üçin amatly we amatly

Çörek dükanlarynda we oturylyşyklarda meşhur

https://www.tuobopackaging.com/ice-cream-cup-sizes/

10oz doňdurma kubogy

Iýmit derejeli örtük

Syzdyryjy subutnama we orta ululyk

Uly adamlar / oturylyşyklar üçin amatly

https://www.tuobopackaging.com/ice-cream-cup-sizes/

16oz doňdurma kubogy

Özüne çekiji wizual effektler

Marka täsiri

Deňeşdirilende uly kuwwat

Doňdurma dükanlarynda meşhur

https://www.tuobopackaging.com/ice-cream-cup-sizes/

32oz doňdurma kubogy

Pleönekeý, owadan we moda dizaýn

Arassa we tertipli çap etmek

Maşgala ýa-da baýramçylyk dabaralary üçin amatly

 

https://www.tuobopackaging.com/ice-cream-cup-sizes/

34oz doňdurma kubogy

Uly kuwwat

Hünärmen

Logotipiň çap edilmegini goldaň

Ossalpyldawuk ýa-da mat laminasiýa üçin wariant

Dondurma kubogynyň ölçegleriniň spesifikasiýasy

Biziňki3oz (90ml), 3,5oz (120ml), 4oz (180ml), 5oz (150ml), 6oz (100ml)käseler doňdurylan gatyk ýaly şahsy sarp etmek üçin amatlydyr.

We8oz (240ml) 10oz (300ml), 12oz (360ml)käseler şeýle pes göwrümli, şonuň üçin ajaýyp doňdurmadan lezzet alyp bilýän çagalar ýa-da ulular üçin ululyklary paýlaşmak üçin ajaýyp.

Has uly kuwwatlylygy gözleýän bolsaňyz, biziň16oz (480ml), 28oz (840ml) ululykdagowy saýlaw.Bu orta ölçegli käseler, tagamly doňdurmany aňsatlyk bilen paýlaşyp boljak oturylyşyklar ýa-da beýleki toparlaýyn çäreler, şeýle hem has uly ýygnanyşyklar ýa-da doňdurma restoranlary üçin ajaýyp.Uly göwrümli bu käsäni görmek aňsat, has köp sarp edijini özüne çekýär.

Has uly käse gerek bolsa, hödürläp bileris32oz (1000ml), 34oz (1100ml)size has laýyk bolup biljek käseler.

Kuboklarymyzyň dürli ölçegleri bar1oz - 38oz.Salgylanmak üçin käbir mysallar:

Ölçegi

Topokarky(mm)

Aşakda(mm)

Beýik(mm)

Potensial(ml)

3oz

68

52.5

43

90

3.5oz

74

61

41

100

4oz

68

52.5

60

120

5oz

74

61

49

150

6oz

68

50

70

180

8oz

97

74

60

240

10oz

97

79

60

300

12oz

97

74

69

360

16oz

97

75

99

480

28oz

116

90

120

840

32oz

116

93

132

1000

34oz

116

90

142

1100

Haagen-dazs ýekeje top

80

64

44

130

Haagen-dazs goşa top

90

73

68

270

Haagen-dazs 1 f

97

75

99

450

Haagen-dazs 2 LBS

116

90

120

850

Wideo

Deňi-taýy bolmadyk gyra hödürleýäris

Zawoddan satyn alyň, bäsdeşlik bahalaryndan lezzet alyň

Daşky gurşawy goramak

Greenaşyl ösüş düşünjesine laýyklykda daşky gurşawy goramak materialyny saýlaýarys.Önüm gaýtadan ulanylýar, zaýalanýar we ekologiýa taýdan arassa.

Positionerleşişi

Zawod Guanç Guangzhouou şäheriniň golaýynda, portlar Şençzhenen we Gonkongda ýerleşýär.Gowy ýer, daşamak we eltip bermek üçin amatly.

Gowy hil

Önümlerimiz ýokary hilli.Kagyz önümleri ýokary derejeli görnüşe we oňat täsir galdyryjy duýga eýe bolup, elinde rahatlyk, iýmitde rahatlyk bolup biler.

Printörite çap

Köp reňkli, logotipli, tekstli we beýleki şahsylaşdyrylan dizaýn we maglumatlary (mysal üçin ingredientler, web sahypasy, salgy, nagyş we ş.m.) çap etmegi goldaň.

Temperaturanyň kepili

Kagyz önümleri belli bir derejede temperatura izolýasiýasyna eýedir, gyzgyn ýa-da doňdurylan iýmit üçin ulanylyp bilner we iýmitleri hemişe temperatura ýagdaýynda saklar.

Atureetişen hyzmat

On ýyldan gowrak daşary söwda hyzmaty tejribesi.Islegleriňizi çözmek üçin soraga çalt, wagtynda habarlaşyň we kanagatlanarly hyzmat bermek üçin mümkin bolan çözgütleri hödürläň.

Çykdajyly

Zawod göni satuw.Adaty doňdurma käsämiz tygşytly.Zawodyň öňki bahasyny üpjün edýäris.

Ulanmak üçin ygtybarly

Saýlanan materiallar.Önüm zäherli we yssyz, adam saglygyna zyýanly däl.

Haýsy çap görnüşini hödürläp bileris?

Haýsy çap görnüşini hödürläp bileris

Käbir QS müşderiler tarapyndan köplenç duş gelýär

Şahsylaşdyrylan doňdurma kagyz käsäni nädip sazlamaly?

 

1. Ululygyny, göwrümini we ş.m. spesifikasiýany we dizaýny kesgitläň.

 

2. Dizaýn taslamasyny beriň we nusgany tassyklaň.

 

3. Önümçilik: Zawod nusgany tassyklandan soň lomaý satuw üçin kagyz käseleri öndürer.

 

4. Gaplamak we eltip bermek.

 

5. Müşderi tarapyndan tassyklama we seslenme, satuwdan soňky hyzmat we tehniki hyzmat.

 

Customörite käsäniň iň az sargyt mukdary näçe?

10,000pc - 50,000pcs.

Nusgalar goldanýarmy?Haçana çenli gowşurylar?

Nusga hyzmatyny goldaň.Ekspress arkaly 7-10 günüň içinde baryp bolýar.

Ibermek üçin näçe wagt gerek bolar?

Ulagyň dürli görnüşleri dürli transport wagtyna eýe.Çalt eltip 7-10 gün gerek;takmynan 2 hepde howa arkaly.Deňizde 30-40 gün töweregi wagt gerek.Dürli ýurtlar we sebitler hem dürli transport wagtynda bolýar.

Biz bilen işlemek: Şemal!

1. Sorag we dizaýn iberiň

Haýsy doňdurma kagyz käseleri bilen gyzyklanýandygyňyzy aýdyň we ululygyna, reňkine we mukdaryna maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

Sitata we çözgüdi gözden geçiriň

24 sagadyň dowamynda özboluşly zerurlyklaryňyza laýyk gelýän takyk sitata bereris.

Nusga ýasamak

Thehli jikme-jiklikleri tassyklandan soň, bir nusga taýýarlap başlarys we 3-5 günden taýýar bolarys.

Köpçülikleýin önümçilik

Önümçilik prosesini üns bilen alyp barýarys, her tarapyň hünär taýdan dolandyrylmagyny üpjün edýäris.Ajaýyp hil we wagtynda eltip bermegi wada berýäris.

Kagyz kuboklaryňyz taslamasyna başlamaga taýynmy?

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň