Iki gezek diwar kagyz kubogy

Hil we innowasiýa bilen birleşdirilen goşa diwar kuboklaryny saýlaň!

Jübüt diwar käsämiz ýokary hilli içgidir.Durnukly materiallardan ýasalan ekologiýa taýdan arassa we gaýtadan ulanylýar.Iki gatly dizaýn içginiň temperaturasyny netijeli saklaýar.Önüm ýönekeý we moda görnüşe eýe bolup, marka keşbini görkezmek üçin aýratyn logotip bilen düzülip bilner.Ofisde, syýahatda ýa-da açyk meýdanda bolsun, goşa diwar käselerimiz içgi islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin iň gowy ýoldaşyňyzdyr.

Markaňyzyň özboluşlylygyny görkezmek we önümiň keşbini ýokarlandyrmak üçin ýörite boş kuboklary saýlaň.Kagyz käsäňizi marka güýjüni we innowasiýa ruhuny görkezmek üçin ajaýyp gural etmek üçin biziň bilen işleşiň!

Designörite dizaýn hyzmaty

Dürli ululykda bar

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Custöriteleşdirilen kagyz kuboklaryndan öň haýsy faktorlary göz öňünde tutmaly

Hil we innowasiýany birleşdirýän goşa goşa diwar kuboklaryny saýlap, özboluşly marka suratyňyzy dörediň!

Size getirýän içi boş (goşa diwar) käse bazardaky iň soňky we iň meşhur saýlawdyr.Önümleriňiziň arassaçylyk, daşky gurşawy goramak we howpsuzlyk babatynda iň ýokary standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin ýokary hilli iýmit derejeli kagyz gutularyny saýladyk we PE filmi bilen hatara düzdük.

707726398081c5ffbc5c9cd02076ae46

Iki goşa diwar we ýokary hilli

Jübüt diwar käseleriniň köp funksional artykmaçlygy bar.Ilki bilen, goşa gatlakly dizaýny kabul edýärler, bu diňe bir gowy izolýasiýa effekti bilen çäklenmän, müşderileriň ellerini ýokary gyzgynlykdan goraýar.Ikinjiden, goşa diwar käsesiniň izolýasiýa gatlagy sowuk howanyň öňüni alyp biler we sowuk içginiň temperaturasynyň uzak dowam etmegini üpjün edip biler.Mundan başga-da, goşa diwar kubok materiallarynyň aýratyn tebigaty sebäpli, doňdurma we tort ýaly sowuk iýmitleri gaplamak, önümiňize özüne çekiji goşmak üçin örän amatlydyr.

PE örtük filminiň artykmaçlyklary

PE örtügi köp artykmaçlyklary getirýär.Ilki bilen, içginiň aralaşmazlygyny ýa-da syzmazlygyny üpjün edip, ajaýyp suw geçirmeýän öndürijiligi üpjün edýär.Ikinjiden, PE filmi içgileriň temperaturasyny netijeli saklap, müşderilere dowamly gyzgyn içgi tejribesini görmäge mümkinçilik berýän ajaýyp ýylylyk izolýasiýa ukybyna eýedir.Mundan başga-da, PE örtügi kagyz käsäniň ýumşak ýa-da deformasiýa bolmazlygy üçin goşmaça gorag gatlagyny berip biler, ulanylanda rahatlygy we durnuklylygy üpjün edip biler.

https://www.tuobopackaging.com/hot-coffee-paper-cups-custom-tuobo-product/
https://www.tuobopackaging.com/kraft-paper-coffee-cups-with-lid-custom-tuobo-product/

Gowy marka şekili we özüne çekiji

Custörite çukur käseler markaňyz üçin has uly artykmaçlyklary döredip biler.Çap etmek tehnologiýasyny ulanmak arkaly, kagyz käselerini özboluşly we güýçli marka mahabat serişdesine öwrüp, markaňyzy çap dizaýny bilen birleşdirip, has köp ünsi çekip we çuňňur täsir galdyryp bilersiňiz.Boş käseleriň bazardaky meşhurlygy artýar we pudak tendensiýasynda öňdebaryjy saýlama bolýar.

Giňden ulanmak we ýokary öndürijilik

Custöriteleşdirilen goşa diwar käseleri markaňyz üçin has uly artykmaçlyklary döredip biler.Çap etmek tehnologiýasyny ulanmak arkaly, kagyz käselerini özboluşly we güýçli marka mahabat serişdesine öwrüp, markaňyzy çap dizaýny bilen birleşdirip, has köp ünsi çekip we çuňňur täsir galdyryp bilersiňiz.Bazarda goşa diwar käseleriniň meşhurlygy artýar we pudak tendensiýasynda öňdebaryjy saýlama bolýar.

kofe kagyz käsesi (5)

Doubleörite goşa diwar kubogynyň spesifikasiýasy

Goşa diwar käsesinde goşmaça kagyz gatlagy bar.Bu goşmaça gatlak kofe ýa-da çaýy has netijeli ýyly saklamak maksady bilen, şol bir wagtyň özünde goşa diwar käseleri bilen has ýokary göterijilik rahatlygy üpjün edilýär, sebäbi gatlaklaryň arasyndaky howa käsäniň daşky ýüzüni sowadýar we şonuň üçin sizi goraýar eller ýanmakdan.

Jübüt diwar kagyz käseleri goşmaça izolýasiýa gatlagy bilen bezelendir, ýylylykdan goramak we bir diwarly käselerden has çydamly hereket etmek.Goşmaça izolýasiýa gatlagy gyzgyn içgileriň ýa-da sowuk içgileriň temperaturasyny has uzak wagtlap saklap biler.Kafede we beýleki çalt nahar dükanlarynda giňden ulanylýar.

Jübüt diwar kagyz käseleri, esasanam kofe, çaý ýa-da beýleki gyzgyn içgilere hyzmat etmek üçin amatlydyr.Goşmaça gatlak ýeňleriň zerurlygy bolmazdan rahat götermegi üpjün edýär, bu ajaýyp dizaýn çap etmek üçin doly käsäniň üstünden girdeji gazanmaga mümkinçilik berýär.Ondan soň, matanyň üstünde goşa diwar käsesini ýalpyldawuk (örtülen) ýüz bilen sargyt edip bolýar, bu käse ýalpyldawuk we düşnükli görünýär.

Iki gezek diwar adaty kagyz kubogy

Kubok

Ölçegi

Potensial

MOQ / kompýuterler

8oz-A

79 * 56 * 90mm

280ml

10,000

8oz-B

90 * 60 * 84mm

300ml

10,000

10oz

90 * 58 * 100mm

360ml

10,000

12oz

90 * 60 * 113mm

420ml

10,000

16oz

90 * 60 * 138mm

520ml

10,000

20oz

89 * 62 * 160mm

600ml

50,000

22oz

89 * 62 * 167mm

660ml

10,000

24oz

89 * 62 * 180mm

700ml

50,000

Haýsy çap görnüşini hödürläp bileris?

Haýsy çap görnüşini hödürläp bileris

Käbir QS müşderiler tarapyndan köplenç duş gelýär

Kagyz käseleriňiziň iýmit derejesi barmy?

Kagyz käselerimiz, halkara iýmit derejesiniň standartlaryna laýyk gelmegini üpjün edýär.Kagyz käseler howpsuz, zäherli we zyýansyz.Şeýle hem önümleriň howpsuzlygyny we saglygyny üpjün etmek üçin önümçilik prosesinde saglyk standartlaryny berk berjaý edýäris.Kagyz käselerimiz, kofe, çaý, gyzgyn şokolad, şire, çorba, doňdurma, salatlar we başgalar ýaly içgileri we iýmitleri saklamak üçin ulanylyp bilner.

Iki diwar kagyz käseleri näme üçin ulanylyp bilner?

Jübüt kagyz käseler ýekeje kagyz käselerden has izolýasiýa we çydamly, şonuň üçin gyzgyn içgiler, kofe, çaý, gyzgyn şokolad we ş.m. saklamak üçin ulanylýar.

Ulagyň haýsy görnüşlerini goldap bolar?

1. Deňiz gatnawy: Deňiz gatnawy, köpçülikleýin harytlary daşamak üçin amatly halkara transportyň iň ýaýran usullaryndan biridir.Eltip bermek köp mukdarda edilip bilner we arzan, ýöne ibermek üçin birnäçe hepde, hatda birnäçe aý gerek.

2. Howa transporty: Howa transporty halkara transportyň iň çalt usullaryndan biridir we az mukdarda we ýeňil agramly harytlar üçin amatlydyr.Howa bilen harytlar barmaly ýerine çalt eltilip bilner, ýöne ýükler gaty ýokary.

3. Demir ýol transporty: Demir ýol ulaglary ýuwaş-ýuwaşdan asewraziýa gury köprüsiniň birleşdirilen transportynda möhüm transport usulyna öwrüldi.Demir ýol bilen harytlar tiz we has az ýük çykdajylary bilen barmaly ýerine eltilip bilner.

Näme üçin kagyz käseler halk arasynda beýle meşhur?

Kagyz käsesi amatly ulanmak, daşky gurşawy goramak, saglyk, çap etmek we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir, şonuň üçin köp halatlarda giňden ulanylýar.

1. Ulanmak aňsat: Kagyz käseleri ulanmak we işlemek aňsat, arassalanman derrew zyňylyp bilner, esasanam daşary çykmak, oturylyşyklar, çalt nahar restoranlary we beýleki ýagdaýlar.

2. Daşky gurşaw düşünjesi: Kuboklaryň beýleki materiallary bilen deňeşdirilende, kagyz käseleri gaýtadan işlemek, gaýtadan ulanmak we ýok etmek aňsat we kagyz käseleriň materiallaryny saýlap ekologiýa taýdan has amatly bolup biler.

3. Saglyk we arassaçylyk: Gaýtadan guradylan käseleri, şeýle hem käselerde galan bakteriýalary we wiruslary ulanmak bilen döreýän zyýanly maddalardan gaça durup, kagyz käseleri tebigy taýdan zaýalanyp biler.

4. Çap etmek aňsat: Kagyz käsesi dürli reňkleri, nagyşlary ýa-da söwda belliklerini we korporatiw mahabat ýa-da markany mahabatlandyrmak üçin beýleki maglumatlary çap etmek üçin amatlydyr.

Biz bilen işlemek: Şemal!

1. Sorag we dizaýn iberiň

Haýsy doňdurma kagyz käseleri bilen gyzyklanýandygyňyzy aýdyň we ululygyna, reňkine we mukdaryna maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

Sitata we çözgüdi gözden geçiriň

24 sagadyň dowamynda özboluşly zerurlyklaryňyza laýyk gelýän takyk sitata bereris.

Nusga ýasamak

Thehli jikme-jiklikleri tassyklandan soň, bir nusga taýýarlap başlarys we 3-5 günden taýýar bolarys.

Köpçülikleýin önümçilik

Önümçilik prosesini üns bilen alyp barýarys, her tarapyň hünär taýdan dolandyrylmagyny üpjün edýäris.Ajaýyp hil we wagtynda eltip bermegi wada berýäris.

Kagyz kuboklaryňyz taslamasyna başlamaga taýynmy?

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň