• Business_bg

Tuobo gaplama

Tuobo Packaging 2015-nji ýylda esaslandyryldy we daşary söwda eksportynda 7 ýyl tejribesi bar.Öňdebaryjy önümçilik enjamlarymyz, 3000 inedördül metr önümçilik ussahanasy we 2000 inedördül metr ammar bar, bu has gowy, has çalt, has gowy önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin ýeterlikdir.

TUOBO

BIZ hakda

16509491943024911

2015esaslandyryldy

16509492558325856

7 ýyl tejribesi

16509492681419170

3000 ussahanasy

habarlar_1

Productshli önümler dürli aýratynlyklaryňyzy we çap etmegi özleşdirmek zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp biler we satyn almakda we gaplamakdaky kynçylyklaryňyzy azaltmak üçin bir gezeklik satyn alyş meýilnamasyny hödürläp biler. Iň ileri tutulýan zat hemişe arassaçylyk we ekologiýa taýdan arassa gaplama materiallary, reňkler we reňkler bilen oýnaýarys. Önümiňiziň deňsiz-taýsyz sözbaşysy üçin iň oňat birleşmeleri uruň.
Önümçilik toparymyz mümkin boldugyça köp ýürek gazanmak niýetine eýedir. Şeýlelik bilen, gözýetimini kanagatlandyrmak üçin, mümkin boldugyça has ir zerurlygyňyza ýetmek üçin ähli prosesi iň netijeli ýerine ýetirýärler. Biz pul gazanmaýarys, gazanýarys Müşderilerimize elýeterli bahalarymyzdan doly peýdalanmaga rugsat bereliň.

TUOBO

Biziň wezipämiz

Tuobo gaplamasy, kofe dükanlary, pitsa dükanlary, ähli restoranlar we çörek bişiriliş öýleri we ş.m. üçin bir gezek ulanylýan gaplamalary, şol sanda kofe kagyz käselerini, içgi käselerini, gamburger gutularyny, pizza gutularyny, kagyz haltalaryny, kagyz sypallaryny we beýleki önümleri üpjün etmegi maksat edinýär.Packhli gaplaýyş önümleri ýaşyl we daşky gurşawy goramak düşünjesine esaslanýar.Iýmit derejesindäki materiallar saýlanýar, bu iýmit materiallarynyň tagamyna täsir etmez.Suw geçirmeýän we ýag geçirmeýän, olary goýmak has köşeşdiriji.

Şeýle hem, size zyýanly materiallar bilen ýokary hilli gaplama önümlerini hödürlemek isleýäris, geliň has gowy durmuş we has gowy gurşaw üçin bilelikde işleşeliň.

TuoBo Packaging, köp makro we kiçi kärhanalara gaplamak zerurlyklarynda kömek edýär.

Businessakyn wagtda işiňizden eşitmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Müşderilere hyzmat hyzmatlarymyz gije-gündiziň dowamynda elýeterlidir. Customörite sitata ýa-da gözleg üçin, duşenbe-anna günleri wekillerimiz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

habar 2