• kagyz gaplamak

Gaýtadan ulanylýan kagyz kofe kuboklary omörite çap edilen Durnukly köpçülikleýin kuboklar |Tuobo

Geçmäge taýynmy?Ekologiýa taýdan arassa kofe käseleri?Daşky gurşawy goramak indi tendensiýa däl - bu zerurlyk.Bular bilengaýtadan ulanylýan kofe kagyz käseleri, ajaýyp kofe hödürlemegi dowam etdirip, daşky gurşawa täsiriňizi azaldyp bilersiňiz.Bir gezek ulanylýan kofe käseleri müşderileriň we telekeçileriň arasynda çynlakaý alada döredýär, sebäbi adaty kofe käseleriniň köpüsiniň çüýremegine 30 ýyl gerek bolup biler.Her gün gaty köp kofe käsesi poligonlara çykýar, alternatiw çözgütleriň gelmeli wagty geldi.

Tuobo Paper Packaging “ýaşyl” bolmak maksady bilen 2015-nji ýylda esaslandyryldy.kagyz käse öndürijiazyk we içgi hyzmatlary kärhanalary üçin önüm markasy.Eko-bir gezek ulanylýan kofe käseleri üçin önümçilikde we gözleg işlerinde baý tejribelerimiz bar.Ösen tehnologiýalara, berk önümçilik ädimine we ajaýyp QC ulgamyna üns berýäris.“Tuobo Packaging” bilen işleşeniňizde, sargydyňyz bilen kanagatlanarly gitmegiňizi üpjün etmek üçin elimizden gelenini ederis.Müşderilere ajaýyp hyzmat we goldaw hödürlemek bilen buýsanýarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gaýtadan ulanylýan kagyz kofe kuboklary

Kagyzlar gaýtadan işlenip bilner, ýöne diňe kagyz bilen ýasalan käseler edil kagyz sypallary ýaly suwuklyk bilen doýandan soň ýykylýar, bu hem täsirli izolýator däl, şonuň üçinýönekeý kagyz käselergyzgyn içgileri gyzgyn we sowuk içgileri sowuk saklamakda gowy däl.Öndürijiler bu meseleleri onlarça ýyl mundan ozal plastmassa örtükli örtük bilen çözdüler, bu täze mesele bilen ýüze çykýar: käseleri gaýtadan ulanylýan materiallara öwürmek üçin örtük aýrylmaly.

Bir gezeklik gaplama we onuň daşky gurşawymyza edýän täsiri baradaky yzygiderli aladalar bilen, durnukly alternatiwalara bolan islegiň artmagy bilen bazarda uly üýtgeşiklik boldy.Gaýtadan ulanylýan kofe käseleri wagtyň geçmegi bilen esasy komponentlerine bölünýän biodegrirlenip bilinýän we kompost materiallardan ýasalyp bilner.

Söwda taýdan kompost, mümkin boldugyça durnukly we PLA we kraft kagyzy ýaly materiallary öz içine alýan, gaýtadan ulanylýan kofe käselerimiz köp arzanladyş bilen elýeterlidir.Näçe köp satyn alsaňyz, şonça-da tygşytlaýarsyňyz.

Tuobo kagyz gaplamasynda hödürleýärisadaty kofe käselerireňkler, şahsylaşdyrylan surat çap etmek we ululyk görnüşleri bilen.Şeýle hem goşmaça güýç we gorag üçin kagyz kofe käse ýeňlerini sargyt edip bilersiňiz.Innowasiýa kokteýllerine hyzmat edýän açyk festiwal gurnaýarsyňyzmy ýa-da möwsümleýin içgiler bilen kafe eýe bolsaňyz, adaty kagyz käselerimiz islendik pursat üçin ajaýyp.

Çap et: Doly reňkli CMYK

Custörite dizaýn:Elýeterli

Ölçegi:4oz -24oz

Nusgalar:Elýeterli

MOQ:10,000 sany

Görnüşi:Bir diwar;Iki diwar;Kubok ýeňi / gapak / sypal satylýar

Gurşun wagty: 7-10 iş güni

Leave us a message online or via WhatsApp 0086-13410678885 or send an E-mail to fannie@toppackhk.com for the latest quote!

Sowal-jogap

S: customörite çap edilen sargyt üçin esasy wagt näçe?

J: Biziň alyp barýan wagtymyz takmynan 4 hepde, ýöne köplenç 3 hepdede gowşurýarys, bularyň hemmesi meýilnamalarymyza bagly.Käbir gyssagly ýagdaýlarda, 2 hepdäniň içinde gowşurdyk.

S: Sargyt amallarymyz nähili işleýär?

J: 1) Gaplaýyş maglumatlaryňyza baglylykda size baha bereris

2) Öňe gitmek isleseňiz, dizaýny bize ibermegiňizi haýyş ederis ýa-da islegiňize görä dizaýn ederis.

3) Iberýän sungatyňyzy alarys we käseleriňiziň nähili boljakdygyny görmek üçin teklip edilýän dizaýnyň subutnamasyny dörederis.

4) Eger subutnama gowy görünýän bolsa we bize rugsat berseňiz, önümçilige başlamak üçin hasap-faktura ibereris.Hasap-faktura tölenenden soň önümçilik başlar.Soň bolsa, gutarandan soň taýýarlanan kuboklary ibereris.

S: Nusga berip bilersiňizmi?

J: Hawa, elbetde.Has giňişleýin maglumat üçin toparymyz bilen gürleşip bilersiňiz.

S: Kagyz käselerini sargyt etmekden kim peýdalanyp biler?

J: Restoran, kofe dükanlary, çaý dükanlary we edara bir gezek ulanylýan käselere adaty bir zat goşmak isleýän korporasiýalar ýaly gaýtadan ulanylýan käselerden hakykatdanam peýdalanyp biljek birnäçe kärhana bar.

S: Gaýtadan ulanylýan kofe käseleri hakykatdanam gaýtadan ulanylýarmy?

J: Hawa, kagyz esasly käseleriň plastmassa örtüginiň aňsat gaýtadan işlenip bilinmejekdigini ýa-da biodegrirlenip bilinmejekdigini hemmämiz bilýäris, ýöne PLA asty gowy bolup biler.Gaýtadan ulanylýan kofe käselerimiz täjirçilik taýdan kompost we mümkin boldugyça durnukly we PLA we kraft kagyzy ýaly materiallary öz içine alýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň