• kagyz gaplamak

Sary kagyz kofe kuboklary omörite çap edilen kagyz kuboklary lomaý |Tuobo

Thesary kagyz käselerIçgileri müşderilere hödürlärsiňiz, markaňyzy görkezmek üçin iň amatly pursat, markaňyzy ýaş we gujurly görkezer.A.ýörite çap edilen kofe käsesiýerli jemgyýetiňize ýüz tutmagyň ýa-da marka ýakynlygyny gurmagyň iň gowy usulydyr.Kofe kagyz käselerimizde ajaýyp marka we mahabat mümkinçiliklerini hödürleýän ýokary hilli, hemme taraplaýyn çap bar.Bu reňkde size üç käse görnüşli saýlaw hödürleýäris we kuboklara özboluşly logotipiňizi we suratyňyzy çap edip bilersiňiz.

Tuobo Paper Packaging 2015-nji ýylda esaslandyryldy we OEM, ODM we SKD sargytlaryny kabul edip, Hytaýda öňdebaryjy bezeg kagyz käse öndürijileriniň, fabrikleriň we üpjün edijileriň biridir.Kofe käseleri we doňdurma käseleri üçin önümçilikde we gözleg işlerinde baý tejribelerimiz bar.Işewürlik markaňyza we keşbiňize laýyk kagyz kubok stilleriniň, reňkleriniň, ululyklarynyň we görnüşleriniň giň görnüşini hödürleýäris we dizaýn we seçip alyşdan ahyrky önümçilige çenli ähli prosese kömek edip bileris.Bir gezek ulanylýan kagyz käselerkofe dükanlary, çörekhanalar, doňdurma ýa-da azyk satyjylary, uly we kiçi kompaniýalar, çäreleri gurnaýjylar we markalar üçin subut edilen, özüne çekiji önüm.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sary kagyz kofe kuboklary adaty

Öňdebaryjy saper kubok öndürijisiHytaýda,Tuobo kagyz gaplamasycustomörite döredilen kofe konteýner zerurlyklaryňyzyň hemmesi üçin bir dükan!

Näme üçin bizi saýlaň:

Çydamlylyk
Pes hilli bir gezek ulanylýan kofe käseleri, hemme ýerde mazmuny döküp, aňsatlyk bilen döwülýär.Munuň bolmazlygy üçin ýokary hilli materiallardan ýasalan bir gezeklik käseleri gözlemeli.Bular diňe bir uzaga çekmän, has gowy izolýasiýa edilendir we şonuň üçin saklamak has aňsatdyr.

Potensial
Bir gezek ulanylýan kofe käseleri kiçi ululykdan dürli ululykda bolýar.Kagyz käseleriniň dogry ölçegini saýlamak üçin, näçe suwuklyk bilen doldurjakdygyňyzy we ýygnanan ýagdaýynda näçe adama nahar bermelidigini kesgitläň.

Saklamak aňsat
Bir gezek ulanylýan kofe käseleriniň meňzeş dizaýny bar bolsa-da, käbirleri beýlekilerden has amatly.Bu faktor käsäniň ululygyna we dizaýnyna baglydyr: dar kagyz käseler has giňlere garanyňda has oňat gabat gelýär.Käbir bir gezek ulanylýan kofe käseleri kagyz ýeňleri ýa-da tutawaçlary bilen gelýär, yssy bolanda saklamagy aňsatlaşdyrýar.

Dizaýn
Bir gezek ulanylýan käseler açyk reňklerden özüne çekiji yzlara çenli köp sanly dizaýnda gelýär;siziň üçin dogry, doly şahsy islegiňize bagly.Bir gezek ulanylýan käseleri içgysgynç görseňiz, gyzykly dizaýn bilen birini saýlap bilersiňiz.

Çap et: Doly reňkli CMYK

Custörite dizaýn:Elýeterli

Ölçegi:4oz -24oz

Nusgalar:Elýeterli

MOQ:10,000 sany

Görnüşi:Bir diwar;Iki diwar;Kubok ýeňi / gapak / sypal satylýar

Gurşun wagty: 7-10 iş güni

Leave us a message online or via WhatsApp 0086-13410678885 or send an E-mail to fannie@toppackhk.com for the latest quote!

 

Sowal-jogap

S: customörite çap edilen sargyt üçin esasy wagt näçe?

J: Biziň alyp barýan wagtymyz takmynan 4 hepde, ýöne köplenç 3 hepdede gowşurýarys, bularyň hemmesi meýilnamalarymyza bagly.Käbir gyssagly ýagdaýlarda, 2 hepdäniň içinde gowşurdyk.

S: Sargyt amallarymyz nähili işleýär?

J: 1) Gaplaýyş maglumatlaryňyza baglylykda size baha bereris

2) Öňe gitmek isleseňiz, dizaýny bize ibermegiňizi haýyş ederis ýa-da islegiňize görä dizaýn ederis.

3) Iberýän sungatyňyzy alarys we käseleriňiziň nähili boljakdygyny görmek üçin teklip edilýän dizaýnyň subutnamasyny dörederis.

4) Eger subutnama gowy görünýän bolsa we bize rugsat berseňiz, önümçilige başlamak üçin hasap-faktura ibereris.Hasap-faktura tölenenden soň önümçilik başlar.Soň bolsa, gutarandan soň taýýarlanan kuboklary ibereris.

S: Nusga berip bilersiňizmi?

J: Hawa, elbetde.Has giňişleýin maglumat üçin toparymyz bilen gürleşip bilersiňiz.

S: Kagyz käselerini sargyt etmekden kim peýdalanyp biler?

J: Restoran, kofe dükanlary, çaý dükanlary, ofis bir gezek ulanylýan käselere adaty bir zat goşmak isleýän korporasiýalar ýaly bezeg kagyz käselerinden hakykatdanam peýdalanyp biljek birnäçe kärhana bar, Tuobo Paper Packaging islendik iş, gurama üçin bezeg kagyz käselerini döredip biler. ýa-da şahsy,


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň