• kagyz gaplamak

Çykyş gutulary Iýmit konteýnerleri Kagyz guty gaplary |Tuobo

Goolda lezzetli, size gowşurylan tortlar!

Daşarda ýa-da gezelençde bolsaňyz, ýeňil iýmit, suşi, gowrulan towuk ýa-da piknik gaplamak üçin bir gezek ulanylýan kagyz alýan iýmit gutularymyz, eltip bermek islegleriňizi çözmek üçin şu ýere gelýär!Alýan gutularymyzda iýmitleriňiziň howpsuzlygyny we saglygyny üpjün edýän iýmit derejesi, ýylylyga basylýan sygyr kagyzy bilen ýasalan, suwa çydamly, ýag çydamly we syzdyryjy aýratyn bölümler bar.

Galyňlaşdyrylan material ýumşamagyň we deformasiýanyň öňüni alýar, dört taraply tok dizaýny bolsa gap-gaçlaryň süýşmeginiň we syzmagynyň öňüni alýar we azyk bulaşyklygy baradaky aladalary aradan aýyrýar.

Aç-açan gapak, satyn alan lezzetli iýmitleriňizi anyk görmäge mümkinçilik berýär!Uly kuwwatlylygy bilen, dürli iýmit zerurlyklaryny kanagatlandyryp, miwe salatlary we suşi ýaly dürli iýmitler üçin ajaýyp.

Iýmitden sagdyn lezzet almagyňyzy üpjün edýän zäherli, yssyz materiallary ulanýarys.Mikrotolkunly ýa-da sowadyjy bolup, islendik ýagdaýa amatlylygy we köp taraplylygy üpjün edip biler.

Gutularymyz ajaýyp naharlaryňyzy halaýan ýerleriňize aňsatlyk bilen getirsin!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çykyş gutulary

Çykýan kagyz gutusy häzirki jemgyýetde möhüm rol oýnaýar.Bu diňe bir gaplaýyş materialy däl, daşky gurşawy goramak, saglyk we amatlylyk ýaly köp zerurlyklary kanagatlandyrýan çözgütdir.

Plastiki haltalar ýaly bir gezek ulanylýan gaplama materiallary bilen deňeşdirilende, çykarylýan kartonlar gaýtadan ulanylýar, zaýalanýar we ekologiýa taýdan arassa.Plastiki hapalanmagy azaltmak we daşky gurşawy goramak üçin möhüm goşantdyr.

Çykýan kartonlar müşderiler üçin azyk daşamak üçin amatlydyr.Onuň amatly we çalt aýratynlyklary, esasanam çalt depginde, işli durmuşda ýaşamak üçin amatly.

Iýmitleri daşarky hapalanmakdan we bakteriýa ýokançlygyndan gorap bilýän kagyz gutusy ýapylyp bilner.Bu arassaçylyk we howpsuz iýmit gaplaýyş materialynyň bir görnüşidir.Mundan başga-da, çykarylýan kagyz gutularyň dizaýny we çap edilmegi iýmitiň görkezilmegini has owadan we özüne çekiji edip biler, şeýle hem markany mahabatlandyrmak maksadyna ýetmek üçin dizaýn arkaly marka maglumatlary görkezip biler.

Kagyz gutularynyň önümçilik bahasy birneme pes, bu dürli derejeli müşderileriň gaplamak materiallaryna bolan isleglerini kanagatlandyryp we kärhanalaryň hyzmat hilini we bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyryp biler.

Doly reňkli CMYK çap etmek

Iýmit howpsuz syýa

Food-dereje material.

Dürli ululykda bar

Çäklendirilmedik dizaýn opsiýalary

Sowal-jogap

S: Köplenç ulanylýan kagyz gaplama nirede ulanylýar?

J: Kraft çykarylýan kagyz gutular azyk önümleriniň hilini gorap we daşky gurşawyň hapalanmagyny azaldyp bilýän önümçilik pudagynda giňden ulanylýar.Olary barha köp adam gowy görýär we bu pudakda aýrylmaz baglanyşyk bolýar.

1. Restoranyň çykarylyşy: Önümçilik pudagynda, kagyz gutulary adatça gowrulan gök önümler, çalt nahar, gamburger we ş.m. ýaly dürli naharlary gaplamak üçin ulanylýar. Iýmitiň ýylylygyny saklaýar we öňüni alýar. iýmitiň hapalanmagy we daşarky täsirler.

2. Myhmanhanalar we myhmanhanalar: Kraft çykarylýan kartonlar köplenç myhmanhanalarda we myhmanhanalarda iýmit getirmek üçin ulanylýar.Daşky gurşawyň hapalanmagy bilen baglanyşykly bir gezek ulanylýan plastik nahar gutularyny ulanmakdan gaça durmak bilen, hapalanmak we daşarky täsir barada alada etmeli däl.

3. Supermarketleriň bölek satuw dükanlary: Käbir supermarketlerde, bölek satuw dükanlarynda we beýleki ýerlerde, gysga saklanýan wagty az ýa-da birneme gowşak bolan çig mallary, çörekleri, tortlary we beýleki zatlary gaplamak üçin kagyz gutulary ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň