• kagyz gaplamak

Gyzyl kagyz kofe kuboklary omörite çap edilen markaly kagyz kuboklary |Tuobo

Printörite çap edilen Gyzyl reňkli kagyz kofe kuboklaryaýöriteleşdirilen kagyz kofe käsesikompaniýamyz tarapyndan işe girizildi.Gyzyl reňkli dizaýn, käsäni gaty özüne çekiji edýär, adamlary gaty moda duýýar we markanyň barlygyny has aňsat duýýar.

Gyzyl kofe kagyz käsesi diňe bir özüne çekiji bolman, eýsem ekologiýa taýdan arassa material hökmünde azyk arassaçylyk standartlaryna hem laýyk gelýär.Uly izolýasiýa we syzdyryjy subutnamalar bilen müşderileriň garalmagyndan netijeli goraýar we içgileriň dökülmeginiň öňüni alýar.Mundan başga-da, kofe dükanlary we çaý öýleri ýaly ýerlerde çap edilen marka ýa-da logotip maglumatlaryny mahabat serişdesi hökmünde ulanyp bilersiňiz, marka keşbiňizi döredýärsiňiz, satuwy we müşderileriň nahar iýmek ýa-da içmek tejribesini ýokarlandyryp bilersiňiz.

Mundan başga-da, siziň saýlawyňyz üçin dürli reňkler bargoňur, gök, ýaşyl,sarywe ş.m.Şol bir wagtyň özünde, S-zolak, keseligine zolaklar we dik zolaklar ýaly dürli zerurlyklara laýyk gasynlanan käseleriň dürli ululyklaryny we stillerini hödürleýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gyzyl kagyz kofe kubogy

Gyzyl, sarp edijileriň ünsüni özüne çekip biljek we önümleriň özüne çekijiligini ýokarlandyryp biljek joşgun, baýramçylyk, tolgunma we hyjuwdan doly reňkdir.

Gyzyl baýramçylyk we joşgun, önümiň özüne çekijiligini we aýratynlyklaryny bellemek üçin janlylygy we innowasiýa düşünjesini görkezip biler.

Gyzyl kagyz käseleri restoranlarda, önümçilik pudaklarynda, doglan gün dabaralarynda, baýramçylyklarda we beýleki dabaralarda ulanyp bolýar.

Logotipiňizi göni reňkli kofe kagyz käselerine goýup, markaňyzy berkitmek üçin ulanyň.A.ýörite çap edilen kagyz käseünsi we ykrar edilmegini gazanar.Iň ýokary çaphana amallarymyz, kagyz käsäniň nyşanyny ýa-da marketing habaryny ajaýyp şekilde galdyrar, iň gowusy mahabatlandyrma!

Köp döredijilikli pikirleriňizi amala aşyrmak üçin haýsydyr bir kömege mätäç bolsaňyz, dizaýn toparymyz dizaýnyňyzda size kömek etmäge hemişe taýýar - bütinleý mugt.Şonuň üçin biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň we bilelikde markaňyzyň düýp manysyny görkezýän dizaýny mümkin boldugyça iň oňat görnüşde taparys.

Sowal-jogap

 S: Gasynlanan kagyz käseler köplenç nirede ulanylýar?

A: Gasynlanan käseamatly, arassaçylyk, daşky gurşawy goramak we gaýtadan ulanylýan käse, dürli ýagdaýlarda giňden ulanylýar we geljekde has giň amaly perspektiwasy bar.

Gasynlanan käseleri köplenç aşakdaky ýagdaýlarda ulanyp bolýar:

1. Kofe dükanlary we içgi dükanlary: Bu kärhanalarda gasynlanan käseler köplenç latta, kapukino, süýt çaýy, buzly kofe we ​​buzly çaý ýaly dürli gyzgyn we sowuk içgilere hyzmat etmek üçin ulanylýar.

2. Mekdepler we ofisler: Gasynlanan käseler okuwçylara we işgärlere kofe, çaý, süýt we suw ýaly gyzgyn we sowuk içgiler bilen üpjün etmek üçin mekdeplerde we ofislerde ulanylyp bilner.

3. Jemgyýetçilik ýerleri: Gasynlanan käseler köplenç seýilgähler, söwda merkezleri, howa menzilleri we demir ýol menzilleri ýaly köpçülik ýerlerinde ulanylýar, syýahatçylar we ýolagçylar islän wagtlary gyzgyn we sowuk içgilerden lezzet alyp bilerler.

4. Banketler we oturylyşyklar: Toýlar, dabaralar, oturylyşyklar we maşgala ýygnanyşyklary ýaly dürli ýagdaýlarda, içgiler gasynlanan käselerde wakalaryň nyşanlary we üstünde ýazylan habarlar bilen üpjün edilip bilner.

S: Kagyz käseleriňizi nädip ýasaýarsyňyz?

J: Kagyz käsäni öndürmek prosesi adatça aşakdaky ädimlere bölünýär:

1. Çap etmek: Müşderiler tarapyndan hödürlenýän dizaýn nagyşlaryna we çap talaplaryna laýyklykda çap etmek üçin ýokary hilli çap enjamlaryny ulanarys.

2. Kesmek: Çap edilen kagyz, kagyz käsesiniň ululygyna we görnüşine görä kesiljek awtomatiki kesiji maşyna iberiler.

3 galyp: kesilen kagyz, galyp üçin maşyna iberilýär.Galyplaýjy maşyn kagyzy silindre öwrüp, aşaky böleginde gyzgyn görnüşde basýar.

4. Gaplamak we eltip bermek: Biziňkagyz käselergaplanylar we bölüner we müşderiniň talaplaryna laýyklykda iberiler.

Önümçilik prosesinde, her önümiň müşderiniň talaplaryna we ýokary hilli talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin hil gözegçiligine uly üns berýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň