• önüm_list_item_img

Kagyz
Gaplamak
Öndüriji
Hytaýda

Tuobo gaplamasy, kofe dükanlary, pitsa dükanlary, ähli restoranlar we çörek bişiriliş öýleri we ş.m. üçin bir gezek ulanylýan gaplamalary, şol sanda kofe kagyz käselerini, içgi käselerini, gamburger gutularyny, pizza gutularyny, kagyz haltalaryny, kagyz sypallaryny we beýleki önümleri üpjün etmegi maksat edinýär.

Packhli gaplaýyş önümleri ýaşyl we daşky gurşawy goramak düşünjesine esaslanýar.Iýmit derejesindäki materiallar saýlanýar, bu iýmit materiallarynyň tagamyna täsir etmez.Suw geçirmeýän we ýag geçirmeýän, olary goýmak has köşeşdiriji.

Kagyz gaplaýyş üpjün edijisini gözleýärsiňizmi?

TuoboKagyz gaplamasy2015-nji ýylda esaslandyryldy, öňdebaryjylardan biridirkagyz gaplaýyş öndürijisis, Hytaýdaky zawodlar we üpjün edijiler.Kofe dükanlary, pitsa dükanlary, ähli restoranlar we çörekhanalar we ş.m. üçin ähli ulanylýan gaplamalary üpjün etmegi maksat edinýäriskofe kagyz käseleri,doňdurma kagyz käseleri,iýmit gutulary,biodegrirlenip bilinýän gaplama we başgalar.

Halkara üpjünçilik zynjyrymyz arkaly ýokary göwrümli we arzan bahalary hödürläp bilýäris.Bu ýerden sargyt edip bilersiňiz10,000 sany kompýuter ýa-da ondanam köpwe köp üpjün edýärisadatşekilleri, ululyklary, reňkleri we beýlekileri öz içine alýar.Haýsy dizaýny saýlasaňyzam, hünärmenler toparymyz hemme zady talaplaryňyza laýyk getirmäge kömek eder.Sargydyňyzy 10-15 iş gününiň dowamynda üpjün etmegi ileri tutýarys.

Here is the product list and if you have any questions, please feel free to contact us via fannie@toppackhk.com.