• kagyz gaplamak

Gülgüne kagyz kofe kuboklary omörite çap edilen kagyz kuboklary lomaý |Tuobo

Ulanmakgülgüne kagyz kofe käseleriönümiňizi ýa-da markaňyzy has tapawutlandyryp we has özüne çekiji edip biler.Olaryň açyk reňki şatlyk we ýylylyk duýgusyny döredip, adamlary başdan geçirmäge we iýmäge has islegli edip biler.Diňe bu däl, gülgüne dizaýn bilen ekologiýa taýdan arassa material daşky gurşawy goramak we moda baradaky häzirki islegi kanagatlandyryp biler.

Önümiňiz ýa-da markaňyz kofe, içgiler, desertler ýa-da beýleki meýdanlara degişlimi,gülgüne kofe kagyz käseleridürli amaly ssenariýalarda önümiň aýratynlyklaryny we marka bahasyny gowy görkezip biler.Kofe dükanlary, çaýhanalar, restoranlar, supermarketler, söwda merkezleri we ş.m. gülgüne kagyz käseleri ulanmak üçin örän amatly ýerlerdir.Mundan başga-da, gülgüne kagyz käseler markalaryň we önümleriň abraýyny çaltlaşdyryp, dürli işewürlik we söwda markalarynda mahabat effektlerini güýçlendirip biler.

Söýgüliler güni, Aýallar güni, Eneler güni, toýlar we ş.m. ýaly möhüm wakalarda gülgüne kagyz käseler, özboluşly romantik we ýyly atmosferany has gowy görkezip biler, bu bolsa müşderilere sarp edende has köp duýgy we tejribe almaga mümkinçilik berer.

Bu aýratyn ýagdaýlarda gülgüne kagyz käseleri saýlamak diňe bir satuwy artdyryp bilmez, eýsem ajaýyp ýatlamalary hem galdyryp biler.Şonuň üçin iş alyp barýarsyňyzmy ýa-da çäreler geçirýärsiňizmi, gülgüne kagyz käseleri saýlamak hökman size has köp girdeji we oňyn jogap berip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gülgüne kagyz kofe kuboklary

Gülgünekagyz käseleraýallar üçin amatlydyr.Gülgüne, sarp edijileriň isleglerine we ýumşak, ýyly atmosfera üçin psihologiki zerurlyklaryna laýyklykda süýji, ýyly, ýumşak duýgy getirip biler.Gülgüne kagyz käseler, aýal alyjylaryň satyn almak islegini ýokarlandyrmak üçin kafe, içgi dükanlary, konditer dükanlary we beýleki dükanlar üçin amatlydyr.

Gülgüne ýyly we ýumşak häsiýetlere ünsi jemläp, sarp edijiler içgiden lezzet alýanlarynda ýylylygy we aladany duýup bilerler.

Bu gülgüne kagyz käseleri kafelerde, içgi dükanlarynda, konditer dükanlarynda we ş.m. ulanyp bolýar.

Sowal-jogap

S: Uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy goldaýarsyňyzmy?

J: Hawa, uzak möhletli hyzmatdaşlygy goldaýarys.Biz elmydama uzak möhletli, durnukly üpjünçilik zynjyry gatnaşyklaryny ýola goýmaga we müşderiler bilen bilelikde ösmäge we ösdürmäge borçlanýarys.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak we olar bilen ygtybarly iş gatnaşyklaryny ýola goýmak üçin ýokary hilli önümleri we ajaýyp hyzmaty hödürleýäris.Şeýle hem, umumy işimizi ösdürmek üçin önümçilik tendensiýalaryny we tehnologiýalaryny müşderilerimiz bilen paýlaşmaga taýýardyrys.Şonuň üçin athana gerek bolsakagyz käseleri üpjün ediji, siziň bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy goldaýarys.

S: Haýsy ululykdaky kagyz käselerini hödürläp bilersiňiz?

J: walleke diwar kagyz käsesi üçin 60/90/110/180/200/280/300/250/360/420/520/600/660 / 700ml käse bar.

Iki diwar kagyz käsesi üçin 280/300/360/420/520/600/660 / 700ml käse bar.

Diwar kagyz kagyz käsesi üçin bizde 280/360/420/520ml käse bar.

S: Kagyz käseleriňiziň gaplaýyş sany näçe?

J: walleke diwar kagyz käsesiniň sany karton üçin 1000pc.

Iki diwar kagyz käsesiniň sany karton üçin 500pc.

Diwar kagyz käsesiniň sany bir karton üçin 500pc.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň