• kagyz gaplamak

Alýan kagyz gutulary Nahar gutusy Iýmit konteýnerinde bir gezek ulanylýan kraft kagyz gutusy |TUOBO

"Ajaýyp dynç alyş, amatly we ekologiýa taýdan arassa!"

Getirýän kagyz gutularymyz, suw geçirmeýän we ýag geçirmeýän, iýmit bilen göni aragatnaşyk üçin ygtybarly we naharlaryňyzyň asyl tagamyny saklamak üçin yssyz içki PE örtügini öz içine alýan birnäçe tehnologiýa bilen kämilleşdirildi.Eplenip bilinýän gysga dizaýn, daşaýyş wagtynda dökülmezden ýa-da syzmazdan aňsat we ygtybarly gaplamagy üpjün edýär.Döwrebaplaşdyrylan materiallar we güýçlendirilen berklik bilen, alýan kagyz gutularymyz basyşa çydap, görnüşini saklap, iýmitiňizi uzak saklap we uzak dowam edip biler.Dişlenen gyralar ýyrtylýar we gutyny açýar, köp ululyk dürli iýmit gaplama zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.

Getirýän kagyz gutularymyz, daşky gurşawy goramak talaplaryna laýyklykda aňsatlyk bilen gaýtadan işlenýän we zyňylýan ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasalýar.

Şeýle hem, alynýan kagyz gutularynyň göwrümini we dizaýnyny aýratyn zerurlyklaryňyza laýyklaşdyrmak, nahar iýmek tejribäňizde has köpugurly görnüşleri hödürlemek üçin özleşdirme opsiýalaryny hödürleýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kagyz gutusy

Karton, gasynlanan kagyz we kraft kagyz iýmit gutulary üçin iň köp ulanylýan materialdyr.Youragdaýyňyza laýyk gelýän çözgüdi saýlap bilersiňiz.Qualityokary hilli kartondan ýasalan kagyz gutularymyz, plastmassalara garanyňda has sagdyn we estetiki taýdan ýakymly.

Kagyz gutymyzda ajaýyp gatylyk we berklik bar, iýmitiň gowy goragy bolup biler, deformasiýa ýa-da zeper ýetirmek aňsat däl.

Guty iýmitiň hiline täsir etmez ýaly, zäherli we zyýansyz iýmit derejesindäki daşky gurşawy goramak materiallaryny ulanýarys.Mundan başga-da, doly gaýtadan ulanylyp we gaýtadan ulanylyp, galyndylaryň daşky gurşawa hapalanmagyny azaldyp, durnukly ösüşi, howpsuzlygy we saglygy ösdürip biler.Şol bir wagtyň özünde gutymyzda möhürleme gowy.

Gutymyz, mikrotolkunly ýyladyş üçin gönüden-göni ulanylyp bilner, bu örän amatly we çalt, sarp edijiler üçin wagt we energiýa çykdajylaryny azaldýar.Mikrotolkunly kagyz çykaryjy gutularymyzy saýlap, sarp edijiler has ygtybarly, amatly, dowamly, ýokary hilli we ajaýyp hyzmat tejribesini alyp bilerler.Sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyryp, häzirki zaman jemgyýetiniň daşky gurşawy goramak düşünjesine laýyk gelip biler.

Doly reňkli CMYK çap etmek

Iýmit howpsuz syýa

Iýmit derejeli material.

Dürli ululykda bar

Çäklendirilmedik dizaýn opsiýalary

Sowal-jogap

S: Tuobo Packaging halkara sargytlary kabul edýärmi?

J: Hawa, amallarymyz bütin dünýäde tapylyp bilner we önümleri halkara derejede iberip bileris, emma sebitiňize baglylykda ýük daşama tölegleriniň ýokarlanmagy bolup biler.

 

S: Kraft kagyz almagyň gaplamasynyň funksional artykmaçlyklary haýsylar?

J: Kraft kagyzy ýokary könelişme garşylygy, ýokary dartyş güýji we suwa gowy çydamlylygy bilen häsiýetlendirilýär.

Kagyz gaplaýyş önümleriniň aşakdaky artykmaçlyklary we wezipeleri bar:

1. Iýmit goragy: gämi kagyzy ýokary dartyş güýjüne eýe bolup, gaplamanyň içindäki iýmitleri zeperlerden gowy gorap biler.Şol bir wagtyň özünde, onuň suwa garşylygy we ýagyň garşylygy iýmitleri netijeli gorap biler we iýmitiň hapalanmagynyň öňüni alyp biler.

2. carryeňil götermek: Iýmit daşamak üçin kagyz gaplamak amatly bolup biler, iýmit döwmek aňsat däl, syzmak aňsat däl.

3. atylylygy tygşytlamak we ýylylygy geçirmek: kagyz gaplamak iýmitiň temperaturasyny gaty gowy saklap biler, iýmitiň gaty sowuk ýa-da yssy bolmagyndan saklanyp biler.

Mundan başga-da, kagyzdan alýan gaplamalarymyz, söwdagäriň dükanynyň adynyň, LOGO hyzmatlarynyň ýöriteleşdirilen çap edilmegini üpjün edip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň