• kagyz gaplamak

Kagyz kofe kuboklary omörite çap logotipi bir gezek ulanylýar |Tuobo

Müşderiler biziňkini saýlandakagyz kofe käselerimarkalaryny mahabatlandyrmak gurallary hökmünde, zerurlyklaryna görä iň amatly şahsylaşdyrylan hyzmat bilen üpjün edip bileris.

Biziňkiýöriteleşdirilen logo kagyz kofe käselerisyzdyrmaga garşy belli bir derejede ýokary hilli kagyz materiallaryndan we müşderileriň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin azyk derejeli materiallardan ýasalýar.

Logotipleri özleşdirmek nukdaýnazaryndan, marka şekiline we müşderiler tarapyndan talaplara laýyklykda logotipleri iň marka tanamak bilen sazlap biljek hünärmen dizaýner toparymyz bar.

Öňdebaryjy çaphana tehnologiýamyz köp reňkli çap etmegi amala aşyryp biler, diňe bir ýönekeý logotip çap etmek bilen çäklenmän, käselerde çylşyrymly nagyşlary, suratlary we ş.m. çap edip biler.Müşderi zerur bolsa, käsäniň aşagyndaky QR koduny, web sahypasynyň baglanyşygyny we beýleki maglumatlary çap edip bileris.

Şeýle hem, saýlamaly dürli kagyz käselerimiz bar, meselem, 8 unsiýa, 12 unsiýa, 16 unsiýa, 20 unsiýa we ş.m.

Customörite logotip kagyz kofe käsämiz, müşderilere bazar bäsleşiginde has uly artykmaçlyklary gazanyp biljek örän amaly, ekologiýa taýdan arassa we moda markasyny mahabatlandyryş guralydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kagyz kofe kuboklary omörite çap nyşany Bir gezek ulanylýar

Islegleriňize laýyk gelýän stil we işleýiş
Her kim öz gününi ajaýyp gyzgyn käse kofe bilen başlaýar.“Rippled Double Wall Paper Cup” seriýamyz bilen tertip-düzgüniňizi ýokarlandyryň.Cuphli käseler gabat gelýän gapaklar bilen gelýär.Olary öýde, ofisde we elbetde ýolda hezil edip bilersiňiz.

Thebir gezek ulanylýan kagyz kofe käselerigoşmaça izolýasiýa üçin galyň we ýokary hilli kagyz bilen ýasalýar;käsäniň üstündäki käse kurtka, barmaklaryňyzy goramak we süýşmezlik bilen üpjün etmek üçin izolýasiýa garşy yssydyr we hatda çagalar hem aňsatlyk bilen tutup bilerler.
Gapakly bu kofe käseler, syzmagyň ýa-da dökülmeginiň öňüni almak we içginiň temperaturasyny saklamak üçin berk möhürlenýär.Süýşýän deşik garyjylary we sypallary kabul edýär, togalanan käsäniň gyrasy islenilmeýän dökülmeleriň öňüni almak üçin berkligi we güýji bar, dostlaryňyza utandyryjy hadysalar bolmazdan gowy görýän kakao, çaý we kofe hyzmat ediň.

Izolýasiýa içginiň tagamyny has uzak saklaýar, şeýle hem saklamak üçin amatlydyr;ofisde, öýde, restoranlarda, amatly dükanlarda ýa-da kofe içmek üçin ajaýyp wagt.
premium käseler BPA mugt we gaýtadan ulanylýan ekologiýa taýdan arassa iýmit derejeli materiallardan ýasalýar.Kagyz käseleriň iň gowy tarapy, olaryň diňe peselip biljekdigi, şonuň üçin daşky gurşawy goraýjylar üçin asyl saýlawdyr.
Gapaklary we ýeňleri bilen bir gezek ulanylýan käseler - Iň amatly ýer üçin amatly, günüň dowamynda gaýtadan ulanylyp bilner, maşgala, mekdepler, sport çäreleri, kafeler, dükanlar, fond ýygnaýjylar, restoranlar, klublar we myhmanlaryňyzy gyzyklandyrmak üçin ajaýyp.

Çap et: Doly reňkli CMYK

Custörite dizaýn:Elýeterli

Ölçegi:4oz -24oz

Nusgalar:Elýeterli

MOQ:10,000 sany

Görnüşi:Bir diwar;Iki diwar;Kubok ýeňi / gapak / sypal satylýar

Gurşun wagty: 7-10 iş güni

Leave us a message online or via WhatsApp 0086-13410678885 or send an E-mail to fannie@toppackhk.com for the latest quote!

QA

S: Bu bir gezek ulanylýan kofe käsesinde näçe gatlak bar?
J: Güýçli goşa diwar döwülmeginiň ýa-da döwülmeginiň öňüni alýar we izolýasiýa, süýşmeýän ýer ygtybarly tutmagy üpjün edýär.

S: Bu bir gezek ulanylýan kagyz käseler köp ýer tutarmy?
J: 40 göterim az ýygnalýan beýikligi talap edýär we kiçi göwrümli kub ýük daşamak we saklamak üçin çykdajylary azaltmaga kömek edýär.

S: Bir gezek ulanylýan kofe käseleriniň peýdalary?
J: Has arassa, has ýeňil, arassalamagyň zerurlygy ýok, bir gezek ulanylýan kagyz käseleri hem daşky gurşawy hapalamazdan gaýtadan ulanyp bolýar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň