• kagyz gaplamak

Mämişi kagyz kofe kuboklary ýöriteleşdirilen kagyz kuboklary |Tuobo

Themämişi kagyz käselerIçgileri müşderilere hödürleýärsiňiz, markaňyzy görkezmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir.Customörite çap edilen kofe käsesi ýerli jemgyýetiňize ýüz tutmagyň ýa-da marka ýakynlygyny gurmagyň iň gowy usulydyr.Kofe kagyz käselerimizde ajaýyp marka we mahabat mümkinçiliklerini hödürleýän ýokary hilli, hemme taraplaýyn çap bar.Bu reňkde size üç käse görnüşli saýlaw hödürleýäris we kuboklara özboluşly logotipiňizi we suratyňyzy çap edip bilersiňiz.
Tuobo Paper Packaging 2015-nji ýylda esaslandyryldy we öňdebaryjylardan biridirkagyz käse öndürijileri, OEM, ODM we SKD sargytlaryny kabul edýän Hytaýdaky zawodlar we üpjün edijiler.Önümçilik we gözleg işlerinde baý tejribelerimiz barbir gezek ulanylýan kagyz käseler.Ösen tehnologiýalara, berk önümçilik ädimine we ajaýyp QC ulgamyna üns berýäris.“Tuobo Packaging” bilen işleşeniňizde, sargydyňyz bilen kanagatlanarly gitmegiňizi üpjün etmek üçin elimizden gelenini ederis.Müşderilere ajaýyp hyzmat we goldaw hödürlemek bilen buýsanýarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mämişi kagyz kofe kuboklary

Azyk hyzmaty we amatly dükan senagaty çylşyrymly.Şol bäsdeşlik ukybyny gazanmak, moda keşpleriň we müşderiniň tanalmagynyň peselmeginiň hemişe üýtgäp durýan söweşi bolup biler.Markaňyzyň şahsyýetini gönüden-göni müşderileriň eline bermekden öz işiňizi ösdürmegiň has gowy usuly barmy?Geçirilen gözlegler, kofe satýan kärhanalaryň özbaşdakdygyny görkezdiadaty markaly käselerMüşderiniň wepalylygynyň we markanyň ykrar edilmeginiň ýokarlanmagynyň 33% artykmaçlyklaryny alyň.Hünärmenler toparymyz, markaňyzy doldurmak üçin ajaýyp şahsylaşdyrylan kubok dizaýnyny gurmaga kömek etsin.

“Tuobo Paper Packaging”, ýörite döredilen kofe konteýner zerurlyklaryňyzyň hemmesi üçin bir dükan!Işewürlik markaňyza we keşbiňize laýyk gelýän mämişi, goňur, sary we ş.m. kagyz kubok reňkleriniň giň görnüşini hödürleýäris we dizaýn we seçip alyşdan ahyrky önümçilige çenli ähli prosese kömek edip bileris.Bir gezek ulanylýan kagyz käseler, kofe dükanlary, çörekhanalar, doňdurma ýa-da azyk satyjylary, uly we kiçi kompaniýalar, çäreleri gurnaýjylar we markalar üçin subut edilen, özüne çekiji önüm.

Çap et: Doly reňkli CMYK

Custörite dizaýn:Elýeterli

Ölçegi:4oz -24oz

Nusgalar:Elýeterli

MOQ:10,000 sany

Görnüşi:Bir diwar;Iki diwar;Kubok ýeňi / gapak / sypal satylýar

Gurşun wagty: 7-10 iş güni

Leave us a message online or via WhatsApp 0086-13410678885 or send an E-mail to fannie@toppackhk.com for the latest quote!

Sorag-jogap

S: Nusga berip bilersiňizmi?

J: Hawa, elbetde.Has giňişleýin maglumat üçin toparymyz bilen gürleşip bilersiňiz.

S: customörite çap edilen sargyt üçin esasy wagt näçe?

J: Biziň alyp barýan wagtymyz takmynan 4 hepde, ýöne köplenç 3 hepdede gowşurýarys, bularyň hemmesi meýilnamalarymyza bagly.Käbir gyssagly ýagdaýlarda, 2 hepdäniň içinde gowşurdyk.

S: Sargyt amallarymyz nähili işleýär?

J: 1) Gaplaýyş maglumatlaryňyza baglylykda size baha bereris

2) Öňe gitmek isleseňiz, dizaýny bize ibermegiňizi haýyş ederis ýa-da islegiňize görä dizaýn ederis.

3) Iberýän sungatyňyzy alarys we käseleriňiziň nähili boljakdygyny görmek üçin teklip edilýän dizaýnyň subutnamasyny dörederis.

4) Eger subutnama gowy görünýän bolsa we bize rugsat berseňiz, önümçilige başlamak üçin hasap-faktura ibereris.Hasap-faktura tölenenden soň önümçilik başlar.Soň bolsa, gutarandan soň taýýarlanan kuboklary ibereris.

S: Kagyz käselerini sargyt etmekden kim peýdalanyp biler?

J: Restoran, kofe dükanlary, çaý dükanlary, ofisde bir gezek ulanylýan käselere adaty bir zat goşmak isleýän korporasiýalar ýaly bezeg kagyz käselerinden hakykatdanam peýdalanyp biljek birnäçe kärhana bar, Tuobo Paper Packaging islendik iş, gurama üçin bezeg kagyz käselerini döredip biler. ýa-da şahsy,


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň