• kagyz gaplamak

Izolýasiýa edilen kagyz kofe kuboklary omörite çap edilen goşa diwar aýlaw kuboklary |Tuobo önümi

Tanyşdyrmakizolýasiýa edilen kagyz kofe käsesigyzgyn içgileriňizi ýa-da buzly içgileri ajaýyp temperaturada we tagamda saklar!Onuň iki gatly dizaýny, gyzgyn içgiňiziň uzak wagtlap ýyly bolmagyny üpjün edip, her demiň lezzetini almaga mümkinçilik berýän ýylylyk geçirişini haýallatmak üçin işleýär.

Kubok ýeňlerine zerurlyk ýok, izolýasiýa edilen kagyz kofe käselerinden birini synap görüň!Size iki saýlawy hödürleýäris: goşa diwarly käseler we diwarly käseler.Bu ajaýyp izolýasiýa edilen kagyz käseleri bilen, täze kofäňiz müşderiňiziň elinde amatly temperaturada galyp, gyzgyn saklanar.

Kofe dükanlary, çalt nahar restoranlary, amatly dükanlar we gyzgyn içgilere hyzmat etmeli islendik ýer üçin amatlydyr.Öýde ýa-da ofisde şahsy ulanmak üçin hem ajaýyp.Diňe ýanmagyň öňüni almak bilen çäklenmän, ýokary içgi tejribesini hem üpjün edýär.

Şeýle hem üpjün edýärisgümrük hyzmaty, diňe talaplaryňyzy bize aýdyň, ähli zerurlyklaryňyza laýyk gelýän özboluşly markaly käseleri dizaýn edip bilersiňiz!

Indi synap görüň we gyzgyn içgileriňiziň yzygiderli temperaturasyndan we tagamyndan lezzet alyň!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Izolýasiýa edilen kagyz kofe kuboklary

Gasynlanan käselerimiziň ajaýyp izolýasiýa aýratynlyklary bar.Izolýasiýa gasynlanan käselerimiz hem ýokary, hem pes temperatura çydap biler, elleriňizi ýanmakdan gorar we içgiňizi ýyly ýa-da sowuk saklar.Kubokyň gowy temperatura izolýasiýasyna we suwa çydamlylygyny üpjün etmek üçin ýokary hilli gasynlanan kagyz we PE örtük ulanýarys.

Mundan başga-da, temperatura çydamly gasynlanan käsämiz, stakany has berkleşdirýän torna nagyşlaryny kabul edýär.Içgiňiz gaty yssy bolsa-da, käsäniň deformasiýasy ýa-da suwuň syzmagy barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

Gasynlanan käselerimiz ekologiýa taýdan arassa we sagdyn.Izolýasiýa gasynlanan käselerimiz, daşky gurşawa zyýan bermezden, halkara daşky gurşaw standartlaryna doly laýyk gelýän ekologiýa taýdan arassa çig maldan ýasalýar.Dürli içgiler we müşderileriň islegleri üçin 8 oz, 12 oz, 16 oz we 20 oz ýaly ululykda we ululykda izolýasiýa gasynlanan käseleri hödürläp bileris.

Mundan başga-da, markaňyz has şahsylaşdyrylan we aýratyn bolar ýaly, izolýasiýa gasynlanan käseleriň dürli reňklerini, yzlaryny we şekillerini öz islegleriňize görä düzüp bileris.

Sowal-jogap

S: Iki diwar kagyz käseleri näme üçin ulanylyp bilner?

J: Iki kagyz käseler ýekeje kagyz käselerden has izolýasiýa we çydamly, şonuň üçin gyzgyn içgiler, kofe, çaý, gyzgyn şokolad we ş.m. saklamak üçin ulanylyp bilner.

Gasynlanan kagyz käseler näme üçin ulanylyp bilner?

Kagyz käselerimizhowpsuz we arassaçylyk.Gasynlanan käseler kofe, çaý, gyzgyn şokolad, şire, gazlandyrylan we beýleki içgiler ýaly dürli içgileri we iýmitleri saklamak üçin ulanylyp bilner.Mundan başga-da, gasynlanan käseler içgi hyzmatlaryny bermek üçin çagalar oturylyşyklarynda, ofislerinde we beýleki ýagdaýlarda hem ulanylyp bilner.Gyzgyn içgiler ýa-da gyzgyn iýmitler ýüklenende, ýanmazlyk üçin goşa gasynlanan käseleri saýlamak maslahat berilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň