• kagyz gaplamak

Bir gezek ulanylýan kofe kagyz kuboklary - Hususy lomaý |Tuobo

TuoboKagyz gaplamasy2015-nji ýylda esaslandyryldy, bir gezek ulanylýan öňdebaryjylardan biridirkofe kagyz käseleriHytaýda öndürijiler, zawodlar we üpjün edijiler, OEM, ODM, SKD sargytlaryny kabul edýärler.Dürli kofe kagyz käse görnüşleri üçin önümçilikde we gözleg işlerinde baý tejribelerimiz bar.Ösen tehnologiýalara, berk önümçilik ädimine we ajaýyp QC ulgamyna üns berýäris.

DURABLE KAPYR KESELLERI:Sowuk we gyzgyn içgiler üçin hem ajaýyp, bu käseler gaýtadan ulanylýar, gaýtadan ulanylýar we ekologiýa taýdan arassa,Bir gezek ulanylýan kofe kagyz käselerijogapkärli, bir gezek ulanylýan çözgütdir.

PREMIUM ÖNÜMLERI:Bu toplumdaky zatlaryň hemmesi galanlaryň üstünden kesmek üçin döredildi.Premium käseler poli bilen örtülen we kondensasiýany peseltmek, izolýasiýa we çydamlylygy gowulandyrmak üçin, geçirijilik ukybyny ýokarlandyrmak üçin syýahat gapaklary bilen örtülen gyrasy bar.

IAS GOWY GÖRNÜŞLER:Ajaýyp gapaklar käselere ajaýyp we aňsat gabat gelýär.BPA-dan boş gapaklar gaýtadan ulanylýar we iýmitiň howpsuz ulanylmagy üçin ýasalýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ak kagyz kofe kubogy 16ozda Lid bilen lomaý

Mekdepler, sport çäreleri, kafeler, fond ýygnaýjylar, ybadathanalar, klublar we başgalar üçin ajaýyp.
DURABLE & ECO-DOSTLY - BPA-dan iýmit derejesindäki howpsuzlyk kagyzlaryndan ýasalan, Gapakly kofe käselerimiz galyň we berk.Şeýle hem, beýleki materiallar bilen deňeşdirilende, kagyz kofe käseleri has aňsat zaýalanýar we daşky gurşawy hapalamaýar
ÇYKANLAR BILEN SÖ .GÜLER
ANTI-SKALDING - Kagyz kofe käsesiniň kagyz ýeňi diňe bir tutmagy aňsatlaşdyrman, eliňizi tutanyňyzda temperaturadan izolýasiýa edip, ýanmak howpundan goraýar.
GYSGAÇA KESELLER - Bir gezek ulanylýan käselerimiz gyzgyn kofe, buzly kofe, çaý, suw, şire ýa-da soda we ş.m. saklamak üçin ajaýyp. Ofisler, kafeler, dükanlar, konsessiýa stendleri, awtoulaglar we başgalar.Ulanylandan soň göni taşlaň, bir gezek ulanylýan kofe käseleri ekologiýa taýdan arassa we gaýtadan ulanylýar
Gaýtadan ulanylýan materiallardan peýdalanyp, diňe bir lezzetli içgiden lezzet alyp bilmän, daşky gurşawymyzy ýaşyl we arassa saklamak üçinem öz roluňyzy ýerine ýetirip bilersiňiz
Gapakly bir gezek ulanylýan kofe käseleri gyzgyn we sowuk içgileri saklamak üçin amatlydyr we syzmagyň we dökülmegiň öňüni almak üçin gysga gapaklar bilen gelýär.
Bularkagyz kofe käseleriajaýyp stilde we myhmanlaryňyz hökman haýran galar.Kofe, kakao we çaý hyzmat etmek üçin ajaýyp!
Ulanmak aňsat Gapakly bir gezek ulanylýan kofe käseleri durmuşyňyza has amatly bolar.Bu kagyz kofe käseleri owadan dizaýn edilen we gaty berk.
Egin-eşigiňizi dökmezden ýa-da reňklemezden, islän wagtyňyz size ýakymly içgi hödürläp bilerler.

Çap et: Doly reňkli CMYK

Custörite dizaýn:Elýeterli

Ölçegi:4oz -24oz

Nusgalar:Elýeterli

MOQ:10,000 sany

Görnüşi:Bir diwar;Iki diwar;Kubok ýeňi / gapak / sypal satylýar

Gurşun wagty: 7-10 iş güni

Leave us a message online or via WhatsApp 0086-13410678885 or send an E-mail to fannie@toppackhk.com for the latest quote!

QA

S: Bir gezek ulanylýan kofe kuboklaryny nädip sazlamaly
J: Bir gezek ulanylýan kofe käseleriňize has moda görnüş goşmak üçin mugt dizaýn hödürleýäris.Dizaýn tassyklanandan soň, salgylanma üçin dizaýn modelini we elektron nusgalaryny görkezeris.Tassyklandan soň, ýöriteleşdirilen önümçilik üçin sargyt edip bilersiňiz.

S: Bir gezek ulanylýan kofe käseleriniň beýleki ulanylyşy
J: Bir gezek ulanylýan kagyz käseler kofe, şire, suw, konýak, piwo, gyzyl çakyr we beýleki suwuk içgiler we içgiler üçin ulanylyp bilner

S: Bir gezek ulanylýan kofe käselerini gaýtadan ulanyp bolarmy?
J: Bir gezek ulanylýan kagyz käseleri gysga möhletde gaýtadan ulanyp bolýar, ýöne 12 sagatdan köp bolmazlyga synanyşyň


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň