• kagyz gaplamak

Hytaý iýmitleri gutulary çykarýar omörite çap edilen kagyz gaplary lomaý |TUOBO

Hytaýly iýmit önümlerimiz guty amatly we çalt nahar gaplamakdyr.Bu ýeňil, owadan we amaly, ekologiýa taýdan arassa, tüwi, makaron, nahar, gowrulan naharlar, krakerler we salatlar ýaly dürli iýmitlere hyzmat etmek üçin amatly.Şeýle hem aňsat göterip bolýan aýyrylýan tutawaç bar.

Bir gezek ulanylýan kagyz inedördül aşaky gutularymyz iýmit derejeli materialdan ýasaldy we iýmitleri gyzdyrmak üçin ygtybarly we arassaçylyk PE örtügi bilen enjamlaşdyryldy.Belli bir güýç we ýylylyk izolýasiýa ukyby bar, iýmitiň hapalanmagyndan goramaga kömek edýär we saklamak we saklamak üçin amatlydyr.

Hytaýyň iýmit çykaryjy gutusy, daşky görnüşini we ýagy garşylygyny ýokarlandyrmak, şeýle hem logotip ýa-da çeňňek ýaly aýratyn funksiýalary goşmak üçin çap edilip, örtülip bilner.Saýlawyňyz üçin dürli ululyklary dürli çuňluklar bilen üpjün edip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Hytaý naharlary gutulary çykarýar

Täzeçillik we amalyýet, sarp edijilere ýokary hilli we kanagatlanarly hyzmat, şeýle hem daşky gurşaw we ykdysady gymmatlyk berip biljek üstünlikli gaplaýyş önüminiň möhüm elementleridir.

Hytaýly iýmitlerimiz moda we innowasiýa ugrundaky häzirki tendensiýa laýyk gelýän we sarp edijileriň ünsüni özüne çekip biljek täze dizaýnly gutular çykarýar.Mysal üçin, arkanly dizaýny sarp edijiler aňsatlyk bilen we amatlylygy ýokarlandyryp bilerler.Mundan başga-da, gaplamada ýakymly nagyşlar çap edilip bilner we käbir aýratyn elementler goşulyp bilner.

Çykýan gutymyz üçin gaplaýyş materiallary zäherlilik ýa-da howp bolmazdan howpsuz we arassaçylykdyr.Iýmit derejesi bolup, ähli şertlerde azyk howpsuzlygyny we arassaçylygyny saklap biler.

Doly reňkli CMYK çap etmek

Iýmit howpsuz syýa

Iýmit derejeli material

Dürli ululykda bar

Çäklendirilmedik dizaýn opsiýalary

Sowal-jogap

S: Tuobo Packaging halkara sargytlary kabul edýärmi?

J: Hawa, amallarymyz bütin dünýäde tapylyp bilner we önümleri halkara derejede iberip bileris, emma sebitiňize baglylykda ýük daşama tölegleriniň ýokarlanmagy bolup biler.

 

S: Daşary söwdada näçe ýyllyk tejribäňiz bar?

J: On ýyldan gowrak daşary söwda tejribämiz bar, gaty ösen daşary söwda toparymyz bar.Biz bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýup bilersiňiz, size iň kanagatlanarly hyzmat bereris.

 

S: Beýleki materiallar bilen deňeşdirilende, kagyz gaplamagyň artykmaçlyklary näme?

J: Kagyz ekologiýa taýdan arassa, howpsuz, çeýe we tygşytly gaplama görnüşidir, şonuň üçin azyk we gündelik zerur zatlar ýaly köp ugurlarda giňden ulanylýar.

1. Daşky gurşawy goramak: Kagyz materiallary aňsat gaýtadan işlenip we gaýtadan ulanylyp bilner.Plastmassa ýaly beýleki materiallar bilen deňeşdirilende, kagyz materiallary daşky gurşawa az täsir edýär.

2. Özbaşdak düzülip bilinýän: Kagyz materiallaryny gaýtadan işlemek we kesmek aňsat, şonuň üçin ähli görnüşdäki we ululykdaky paketleri aňsatlyk bilen ýasap bilersiňiz.Mundan başga-da, kagyz materiallary ýörite örtükler we çaphana tehnologiýasy arkaly şahsylaşdyrylyp bilner.

3. Howpsuzlyk we arassaçylyk: Kagyz materiallary zäherli maddalary çykarmaýar, şonuň üçin iýmit gaplamak üçin howpsuz ulanylyp bilner.Kagyz materiallarynda önümleriň täzeligini we hilini saklap bilýän gowy howa çalşygy we gigroskopikligi bar.

4. Has arzan bahasy: Beýleki materiallar (metal ýa-da aýna ýaly) bilen deňeşdirilende, kagyz materiallary öndürmek we gaýtadan işlemek arzan, bahada has bäsdeşlik edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň