• kagyz gaplamak

Goňur kagyz kofe kuboklary omörite çap edilen kagyz kuboklary lomaý |Tuobo

Thegoňur kagyz käselerIçgileri müşderilere hödürlärsiňiz, markaňyzy görkezmek üçin iň amatly pursat, bu markaňyzy kofe noýbasynyň nireden gelip çykýandygyny tebigat bilen baglanyşdyrar.A.ýörite çap edilen kofe käsesiýerli jemgyýetiňize ýüz tutmagyň ýa-da marka ýakynlygyny gurmagyň iň gowy usulydyr.Kofe kagyz käselerimizde ajaýyp marka we mahabat mümkinçiliklerini hödürleýän ýokary hilli, hemme taraplaýyn çap bar.Bu reňkde size üç käse görnüşli saýlaw hödürleýäris we kuboklara özboluşly logotipiňizi we suratyňyzy çap edip bilersiňiz.

Tuobo Paper Packaging 2015-nji ýylda esaslandyryldy we öňdebaryjylardan biridirkagyz käse öndürijileri, OEM, ODM we SKD sargytlaryny kabul edýän Hytaýdaky zawodlar we üpjün edijiler.Kofe käseleri we doňdurma käseleri üçin önümçilikde we gözleg işlerinde baý tejribelerimiz bar.Ösen tehnologiýalara, berk önümçilik ädimine we ajaýyp QC ulgamyna üns berýäris.“Tuobo Packaging” bilen işleşeniňizde, sargydyňyz bilen kanagatlanarly gitmegiňizi üpjün etmek üçin elimizden gelenini ederis.Müşderilere ajaýyp hyzmat we goldaw hödürlemek bilen buýsanýarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Goňur kagyz kofe kuboklary

Näme üçin bizi saýlamaly?

Çydamlylyk
Pes hilli bir gezek ulanylýan käseler hemme ýerde mazmuny döküp, aňsatlyk bilen döwülýär.Munuň bolmazlygy üçin gözlemelibir gezek ulanylýan kagyz käselerýokary hilli materiallardan ýasaldy.Bular diňe bir uzaga çekmän, has gowy izolýasiýa edilendir we şonuň üçin saklamak has aňsatdyr.

Potensial
Bir gezek ulanylýan kofe käseleri kiçi ululykdan dürli ululykda bolýar.Kagyz käseleriniň dogry ölçegini saýlamak üçin, näçe suwuklyk bilen doldurjakdygyňyzy we ýygnanan ýagdaýynda näçe adama nahar bermelidigini kesgitläň.

Saklamak aňsat
Bir gezek ulanylýan kofe käseleriniň meňzeş dizaýny bar bolsa-da, käbirleri beýlekilerden has amatly.Bu faktor käsäniň ululygyna we dizaýnyna baglydyr: dar kagyz käseler has giňlere garanyňda has oňat gabat gelýär.Käbir bir gezek ulanylýan kofe käseleri kagyz ýeňleri ýa-da tutawaçlary bilen gelýär, yssy bolanda saklamagy aňsatlaşdyrýar.

Dizaýn
Bir gezek ulanylýan käseler açyk reňklerden özüne çekiji yzlara çenli köp sanly dizaýnda gelýär;siziň üçin dogry, doly şahsy islegiňize bagly.Bir gezek ulanylýan käseleri içgysgynç görseňiz, gyzykly dizaýn bilen birini saýlap bilersiňiz.

Azyk hyzmaty we amatly dükan senagaty çylşyrymly.Şol bäsdeşlik ukybyny gazanmak, moda keşpleriň we müşderiniň tanalmagynyň peselmeginiň hemişe üýtgäp durýan söweşi bolup biler.Markaňyzyň şahsyýetini gönüden-göni müşderileriň eline bermekden öz işiňizi ösdürmegiň has gowy usuly barmy?Geçirilen gözlegler, adaty marka käseleri bilen kofe satýan kärhanalaryň müşderileriň wepalylygynyň 33% ýokarydygyny we markanyň tanalmagyny ýokarlandyrýandygyny görkezdi.Hünärmenler toparymyz, markaňyzy doldurmak üçin ajaýyp şahsylaşdyrylan kubok dizaýnyny gurmaga kömek etsin.

Çap et: Doly reňkli CMYK

Custörite dizaýn:Elýeterli

Ölçegi:4oz -24oz

Nusgalar:Elýeterli

MOQ:10,000 sany

Görnüşi:Bir diwar;Iki diwar;Kubok ýeňi / gapak / sypal satylýar

Gurşun wagty: 7-10 iş güni

Leave us a message online or via WhatsApp 0086-13410678885 or send an E-mail to fannie@toppackhk.com for the latest quote!

Sowal-jogap

S: Nusga berip bilersiňizmi?
J: Hawa, elbetde.Has giňişleýin maglumat üçin toparymyz bilen gürleşip bilersiňiz.

S: customörite çap edilen sargyt üçin esasy wagt näçe?
J: Biziň alyp barýan wagtymyz takmynan 4 hepde, ýöne köplenç 3 hepdede gowşurýarys, bularyň hemmesi meýilnamalarymyza bagly.Käbir gyssagly ýagdaýlarda, 2 hepdäniň içinde gowşurdyk.

S: Sargyt amallarymyz nähili işleýär?
J: 1) Gaplaýyş maglumatlaryňyza baglylykda size baha bereris
2) Öňe gitmek isleseňiz, dizaýny bize ibermegiňizi haýyş ederis ýa-da islegiňize görä dizaýn ederis.
3) Iberýän sungatyňyzy alarys we käseleriňiziň nähili boljakdygyny görmek üçin teklip edilýän dizaýnyň subutnamasyny dörederis.
4) Eger subutnama gowy görünýän bolsa we bize rugsat berseňiz, önümçilige başlamak üçin hasap-faktura ibereris.Hasap-faktura tölenenden soň önümçilik başlar.Soň bolsa, gutarandan soň taýýarlanan kuboklary ibereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň