• kagyz gaplamak

Gara kagyz kofe kuboklary omörite çap edilen kagyz kuboklary lomaý |Tuobo

Thegara kagyz käselerIçgileri müşderilere hödürleýärsiňiz, markaňyzy görkezmek üçin iň amatly pursat, bu siziň markaňyzy syr, nepislik we ajaýyp zatlar bilen baglanyşdyrar.A.ýörite çap edilen kofe käsesiýerli jemgyýetiňize ýüz tutmagyň ýa-da marka ýakynlygyny gurmagyň iň gowy usulydyr.Biziňkikofe kagyz käseleriajaýyp marka we mahabat mümkinçiliklerini hödürleýän ýokary hilli, hemme taraplaýyn çap etmeklige eýe.Bu reňkde size üç käse görnüşli saýlaw hödürleýäris we kuboklara özboluşly logotipiňizi we suratyňyzy çap edip bilersiňiz.

Tuobo kagyz gaplamasy2015-nji ýylda esaslandyryldy we öňdebaryjylardan biridirkagyz käse öndürijileri, OEM, ODM we SKD sargytlaryny kabul edýän Hytaýdaky zawodlar we üpjün edijiler.Kofe käseleri üçin önümçilikde we gözleg işlerinde baý tejribelerimiz bardoňdurma käseleri.Ösen tehnologiýalara, berk önümçilik ädimine we ajaýyp QC ulgamyna üns berýäris.“Tuobo Packaging” bilen işleşeniňizde, sargydyňyz bilen kanagatlanarly gitmegiňizi üpjün etmek üçin elimizden gelenini ederis.Müşderilere ajaýyp hyzmat we goldaw hödürlemek bilen buýsanýarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gara kagyz kofe kuboklary

Logotipiňizi göni reňkli kofe kagyz käselerine goýup, markaňyzy berkitmek üçin ulanyň.A.ýörite çap edilen kagyz käseünsi we ykrar edilmegini gazanar.Iň ýokary çaphana amallarymyz, kagyz käsäniň nyşanyny ýa-da marketing habaryny ajaýyp şekilde galdyrar, iň gowusy mahabatlandyrma!

Reňkli kagyz käselerimiz adaty ofset-çap usuly bilen çap edilýär, bu hem az mukdarda hem-de köp mukdarda ýokary hilli netijeleri bermegi kepillendirýär.Biz çap edýärisbir gezek ulanylýan kofe kagyz käseleriCMYK reňkleri bilen doly reňkli çap etmek bilen, goşmaça çykdajy tölemezden, käseleriňiz üçin ajaýyp dizaýny döredeniňizde, islän reňkleriňizi saýlap we garyşdyryp bilersiňiz.Siziň hyýalyňyz, çägi kesgitleýän ýeke-täk zat!

Köp döredijilikli pikirleriňizi amala aşyrmak üçin haýsydyr bir kömege mätäç bolsaňyz, dizaýn toparymyz dizaýnyňyzda size kömek etmäge hemişe taýýar - bütinleý mugt.Şonuň üçin biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň we bilelikde markaňyzyň düýp manysyny görkezýän dizaýny mümkin boldugyça iň oňat görnüşde taparys.

Çap et: Doly reňkli CMYK

Custörite dizaýn:Elýeterli

Ölçegi:4oz -24oz

Nusgalar:Elýeterli

MOQ:10,000 sany

Görnüşi:Bir diwar;Iki diwar;Kubok ýeňi / gapak / sypal satylýar

Gurşun wagty: 7-10 iş güni

Leave us a message online or via WhatsApp 0086-13410678885 or send an E-mail to fannie@toppackhk.com for the latest quote!

Sowal-jogap

S: Tuobo Packaging halkara sargytlary kabul edýärmi?
J: Hawa, amallarymyz bütin dünýäde tapylyp bilner we önümleri halkara derejede iberip bileris, emma sebitiňize baglylykda ýük daşama tölegleriniň ýokarlanmagy bolup biler.

S: Nusga berip bilersiňizmi?
J: Hawa, elbetde.Has giňişleýin maglumat üçin toparymyz bilen gürleşip bilersiňiz.

S: customörite çap edilen sargyt üçin esasy wagt näçe?
J: Biziň alyp barýan wagtymyz takmynan 4 hepde, ýöne köplenç 3 hepdede gowşurýarys, bularyň hemmesi meýilnamalarymyza bagly.Käbir gyssagly ýagdaýlarda, 2 hepdäniň içinde gowşurdyk.

S: Sargyt amallarymyz nähili işleýär?
J: 1) Gaplaýyş maglumatlaryňyza baglylykda size baha bereris
2) Öňe gitmek isleseňiz, dizaýny bize ibermegiňizi haýyş ederis ýa-da islegiňize görä dizaýn ederis.
3) Iberýän sungatyňyzy alarys we käseleriňiziň nähili boljakdygyny görmek üçin teklip edilýän dizaýnyň subutnamasyny dörederis.
4) Eger subutnama gowy görünýän bolsa we bize rugsat berseňiz, önümçilige başlamak üçin hasap-faktura ibereris.Hasap-faktura tölenenden soň önümçilik başlar.Soň bolsa, gutarandan soň taýýarlanan kuboklary ibereris.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň